Informace k vyhlášce

OBEC VŠESTUDY
INFORMACE
K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE

 


obce Všestudy č. 1/2007 o místních poplatcích, ze dne 19.12.2007


 


Zastupitelstvo
obce Všestudy schválilo na svém zasedání dne 19.12.2007 obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích, k nímž považuje obec za nutné
doplnit některé informace a skutečnosti, vyplývající ze zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů:V souladu s ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zavede obec místní poplatky
(dále jen „poplatky“) obecně závaznou vyhláškou, v níž upraví podrobnosti
jejich vybírání, zjm. stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací
povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a
případné osvobození od poplatků.


Obec Všestudy zavedla a vybírá následující místní poplatky (dále jen
„poplatky“¨):
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.K poplatku ze psů
:


Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců.


Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo  sídlo na území České republiky.
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu
nebo sídla
.
Poplatníkem poplatku ze psů je tedy fyzická osoba nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území naší obce a je držitelem psa.

Sazba poplatku
ze psů činí podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, až 1.500,-Kč za kalendářní rok a jednoho psa, sazba
poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu, činí max. 200,-Kč za kalendářní  rok. U
druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50
%. Konkrétní sazbu poplatku ze psů stanovila obec ve své obecně závazné
vyhlášce.


V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v
poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při
změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek ze psů
od počátku kalendářního  měsíce následujícího po  měsíci, ve kterém změna
nastala, nově příslušné obci.


Od poplatku ze psů je ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
(§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů).

 


K poplatku za
užívání veřejného prostranství
:


Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je užívání veřejného
prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových
prací, umístnění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístnění stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístnění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
televizních děl.


Veřejným prostranstvím jsou v souladu s ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.


Poplatníkem poplatku za užívání veřejného
prostranství
je fyzická osoba nebo právnická osoba, která užívá
veřejné prostranství zvláštním způsobem uvedeným výše. Užívá-li stejnou
část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídá za zaplacení
celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit
zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.


Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí podle zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až
10,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i
započatý den. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo
reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu
poplatku až na její desetinásobek (tj. až 100,-Kč za každý i započatý m2
užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den). Obec může rovněž
poplatek za užívání veřejného prostranství stanovit týdenní, měsíční nebo
roční paušální částkou. Konkrétní sazbu poplatku za užívání veřejného
prostranství stanovila obec ve své obecně závazné vyhlášce.

Poplatku za užívání veřejného prostranství ze zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhají akce
pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely, a vyhrazení trvalého parkovacího
místa pro osoby zdravotně postižené.K poplatku ze
vstupného
:


Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného
obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí
za to, že se jí může zúčastnit.


Poplatníkem poplatku ze vstupného je fyzická osoba nebo právnická osoba,
která akci pořádá.


Sazba poplatku ze vstupného činí podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až 20% z úhrnné částky vybraného
vstupného. Po dohodě s poplatníkem může obec stanovit poplatek ze
vstupného paušální částkou. Konkrétní sazbu poplatku ze vstupného
stanovila obec ve své obecně závazné vyhlášce.


Od poplatku ze vstupného jsou ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny akce, jejichž celý
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

 


K poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj
:


Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený
výherní hrací přístroj podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF ČR č.
223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.


Poplatníkem poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj je právnická
osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Sazba poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj
činí podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, za každý výherní hrací
přístroj od 1.000,-Kč do 5.000,-Kč na 3 měsíce.
Konkrétní sazbu
poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj stanovila obec ve své obecně závazné vyhlášce.K poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

(dále jen „poplatek za komunální odpad“)
:


Poplatníkem poplatku za komunální odpad je:fyzická osoba, která má v obci Všestudy trvalý pobyt.

Za domácnost může být poplatek za komunální odpad odváděn společným
zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem
domu.fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území
obce Všestudy, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba. V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve
vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídají poplatku za jednu fyzickou osobu.


Sazbu poplatku za komunální odpad tvoří podle zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částka až 250,-Kč za
poplatníka a kalendářní rok a částka stanovená na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu až 250,-Kč za poplatníka a kalendářní rok. Konkrétní sazbu poplatku
za komunální odpad stanovila obec ve své obecně závazné vyhlášce.


V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví  stavby,
která  je určena  nebo slouží  k individuální rekreaci v průběhu
kalendářního roku, se uhradí poplatek za komunální odpad v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v
příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto
měsíce.
Obecně ke všem místním poplatkům
:


Správu poplatků vykonává Obecní úřad Všestudy (správce poplatků) a při
řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
jinak.


Poplatník, popř. plátce poplatku, je povinen správci poplatku oznámit
identifikační údaje ve smyslu ust. § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a to mj. jméno, bydliště,
rodné číslo (fyzická osoba), název, místo podnikání, sídlo, identifikační
číslo (právnická osoba).


Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří
obec poplatky platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky
nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.


Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou
obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do
tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření
nebo doměření poplatku za komunální odpad, běží tříletá lhůta znovu od
konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a
doměřit poplatky lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku,
v němž poplatková povinnost vznikla.


V případě nezaplacení poplatků poplatníkem, popř. plátcem poplatku,
přikročí správce poplatku k vymáhání poplatku, popř. nedoplatku na
poplatku postupem ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a to daňovou (poplatkovou)
exekucí. O provedení exekuce může správce poplatku požádat též soud nebo
soudního exekutora. Daňová (poplatková) exekuce se provádí vydáním
exekučního příkazu:
na přikázání pohledávky na peněžní prostředky poplatníka, popř. plátce
poplatku, na účtech vedených u bank a spořitelních a úvěrních družstev
nebo jiné pohledávky,
na srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za
pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod.,
popř. na prodej movitých věcí,
popř. na prodej nemovitostí.


Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy
vyplývající ze zákona č. 337/1992 Sb. nebo zvláštního zákona nebo uloženou
rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., může správce poplatku uložit
pokutu ve smyslu ustanovení  § 37 a  § 37a  zákona  č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


Obec může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti v jednotlivých
případech poplatky nebo jejich příslušenství zcela nebo částečně
prominout.

 


——————————

Ing. arch. Jiří Hánl

starosta obce Všestudy

Napsat komentář