Rozhodnutí 1.11.2007

OBECNÍ ÚŘAD Všestudy Č.j.: Vyřizuje: ing. arch. Jiří Hánl Ve Všestudech dne 1.11.2007 R O Z H O D N U T Í

Nová stránka 1

 

 

OBECNÍ ÚŘAD Všestudy

Č.j.: Vyřizuje: ing.
arch. Jiří Hánl Ve Všestudech dne 1.11.2007

R O Z H O D N U T Í


Obecní úřad Všestudy, jako orgán ochrany přírody podle § 75
příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
114/1992 Sb.“), posoudil žádost (označit subjekt, který žádost podal)
ing. Luboš Lanc ze dne 31. 10. 2007 o vydání povolení ke kácení 32 ks
stromů na pozemku p. č. 79/3,261/1,261/6,261/8,261/9,261/11,261/12,261/14,
v katastrálním území Všestudy a po provedeném správním řízení podle zákona
č. 114/1992 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto:

A.

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin(y)

p o v o l u j e

pokácení (počet,
druh, obvod kmene, plocha keřů v m2)32 ks , akát, jírovec maďal.
.

od 60 do 200 cm ve
Všestudech na pozemku p.č.
79/3,261/1,261/6,261/8,261/9,261/11,261/12,261/14 v k. ú. Všestudy

Kácení bude provedeno
při splnění následujících podmínek:

1) Kácení bude provedeno
v době vegetačního klidu, tj.od 1. 10. do 31. 3.

2) Kácení provede
žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.

3) Kácení bude provedeno
tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví
osob.

4) Kácení bude provedeno
nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

5) Vydává-li se
povolení ke kácení pro účely výstavby, terénních úprav nebo provedení
jiných zvláštních činností:
Kácení lze provést až po nabytí právní
moci

– stavebního povolení na
stavbu (specifikovat)
………………………………………………..

– jiného rozhodnutí
podle zvláštních předpisů (specifikovat jakého).

B.

Podle § 9 odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb.

u k l á d á

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy
vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu v počtu 32 ks dřevin druhu
místní dřeviny (lípa,javor,dub,olše) o velkosti minimálně 6-8 cm (obvod
kmene )
. na pozemku p. č. dtto v k.ú. Všestudy, který je ve
vlastnictví

* žadatele

* jiného vlastníka, pokud ten
prokazatelně s náhradní výsadbou na svém pozemku souhlasí.

Termín náhradní výsadby
je stanoven nejpozději do 31. 12. 2008

Žadatel je povinen zajistit následnou
pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let (např. pravidelná zálivka,
ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození).

O provedení náhradní
výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad …………..… nejpozději do 14 dní od
její realizace.


Odůvodnění:

V
odůvodnění je třeba zhodnotit funkční a estetický význam dřevin

Dřeviny jsou
proschlé a hrozí nebezpečí pádu na volně přístupné plochy a do silnice
III. třídy

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne
jeho doručení podle § 81 správního řádu, odvolat ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská
11, 150 21 Praha 5, písemným podáním (v potřebném počtu
stejnopisů viz § 82 odst. 2 správního řádu)
učiněným u Obecního úřadu …………………

Ing. arch. Jiří
Hánl – starosta obce Všestudy

Obdrží na
dodejku účastníci řízení:

  • žadatel
    (každý ze spoluvlastníků zvlášť)

  • jiný
    účastník řízení, např. občanské sdružení podle § 70 zákona č. 114/1992
    Sb.

 

 

Napsat komentář