Usnesení 1/2008 a zápis 1/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 6.3. 2008 v 19.00 h

 

 

Přítomní zastupitelé:

 

Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš, Pavlinská Hana,
Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard , Šulc František

 

Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

 

1. Zahájení

 

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 7 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva
obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:

1/ Zahájení

2/ Informace o výběrovém řízení

3/ Informace o stavebních úpravách v budově OÚ

4/ Přihlášení obce k programu dotace MMR

5/ Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci

6/ Valorizace odměn zastupitelů

7/ Různé

8/ Diskuze

9/ Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým
programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na
doplnění programu zasedání.

J.Tůmová navrhuje, aby byl do programu zařazen
/na minulém zasedání odložený/
Strategický plán obce

Kdo souhlasí s tímto návrhem ?

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Navržená změna byla odsouhlasena a bude zařazena jako bod č. 7
(ostatní body se posunou)

 

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za
ověřovatele dnešního zápisu sl. Věru Váňovou a ing. Luboše Lance. Jiný
návrh nebyl podán a bylo hlasováno:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni sl. Věra Váňová a ing.Luboš
Lanc.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

 

2/ Informace o výběrovém řízení

 

Starosta seznámil přítomné občany s výsledkem výběrového řízení na
zhotovitele chodníků. Byla vybrána firma B.Červenka, která nabídla pro
obec nejvýhodnější cenu.

 

3/ Informace o stavebních úpravách v budově OÚ

 

Předseda stavební komise pan František Šulc informoval přítomné o
rozsahu stavebních úprav v budově OÚ.

 

4/ Přihlášení obce k programu dotace MMR

 

Starosta obeznámil přítomné s obsahem programu dotace MMR a dává
hlasovat o přihlášení se obce k tomuto programu o podání žádosti na dotaci

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

 

5/ Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci

 

Ve dnech 16. až 18.2.2008 byla provedena inventarizace majetku obce.
S výsledkem inventarizace seznámil přítomné předseda inventarizační komise
pan František Šulc.

 

 

6/ Valorizace odměn zastupitelů

 

Na základě zákona č. 79/2008 a novelizace č. 79/2008 Sb. nařízení vlády
č. 37/2003 Sb, je doporučeno odborem vládní legislativy Úřadu vlády
provést valorizaci odměn zastupitelů. Z platných zápisů a usneseních
zastupitelstva obce vyplývá, že k valorizaci odměn se přistupuje vždy ob
jeden rok. Odměny byly valorizovány vždy v sudém roce tj. 2004, 2006.
Odsouhlasený rozpočet na rok 2008 s tímto nárůstem počítal celkovou
částkou 53.500,- Kč. Případné zvýšení přestavuje celkový měsíční
nárůst všech zastupitelů o 3.090 Kč, což
je v 10 měsíčním součtu částka 30.090,- tedy naprosto v souladu
s rozpočtem obce.Je tedy podán návrh na odměny zastupitelům obce takto:
starosta obce – ing.arch.Jiří Hánl 13.800, místostarostka – Jaroslava
Tůmová 12.240,- před.fin.výboru – Věra Váňová 1.440,- před.kontrol.výb. –
Ing. Luboš Lanc 1.440,- před.stav.kom. – František Šulc 1.440,-
před.kult.a obč.zál.- Hana Pavlinská 1.440,- člen zastupitelstva – Ing.
Eduard Zeman 430,-

Bylo hlasováno:

Pro 2

Proti 5

Zdržel se 0

Valorizace odměn zastupitelům nebyla odsouhlasena.

 

 

7/ Strategický plán obce

 

Starosta podal informaci o potřebnosti Strategického plánu. Jednotliví
zastupitelé byli se strategickým plánem seznámeni a bylo hlasováno:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

 

 

8/ Různé

Informace o kácení stromů: Kácení proběhne v sobotu 8.3.2008 a bude
provedeno odbornou firmou zdarma za vytěžené dřevo.

Obec zakoupila čtyřkolku, která by měla pomoci při udržování zeleně
v obci a též při úklidu obce při zasněžení.

V katastru obce Dušníky vznikla černá skládka. Přestože se podařilo
zjistit z kterého objektu odpad pochází, nelze viníka blíže určit.

Při kontrole vyúčtování el. energie bylo zjištěno, že obec při
převodu vysokotlaké přečerpávací stanice plynu nepřevedla do správy
Stř.plynárenské elektroměr, který pohání tuto stanici. Tím došlo
k tomu, že obec platila od roku 2001 el.energii za Stř.plynárenskou.
K únoru 2008 tedy došlo konečně k převedení elektroměru a
v současnosti je vedeno jednání o vrácení finančních nákladů
neoprávněně vzniklých obci.

Obec ukončila smluvní vztah s externí firmou na zpracování
účetnictví obce. Toto bude nyní zpracovávat účetní v pracovně právním
vztahu k obci.

 

 

9/ Diskuze

 

p. Tůmová – kdo se bude starat o vytvořenou předzahrádku u mého
domu, která vznikla při úpravách nového chodníku ?

 

p. starosta – osázení a údržbu těchto ploch zajistí obec

 

10/ Závěr

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jaroslava Tůmová

Ověřovatelé: Ing.Luboš Lanc, Věra Váňová

 

 

Usnesení č. 1-2008

 

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy
konaného dne 6.3.2008

 

Zastupitelstvo obce

 

I. souhlasí

 

1/ Se zapojením dětí a mládeže do komunitního života v obci Všestudy se
zaměřením

 

na úpravu veřejných prostranství

obnovu a zřizovaní veřejné zeleně

budovaní zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, naučné stezky)

 

2/ Se strategickým plánem rozvoje obce Všestudy na léta 2008-2013

 

II. bere na vědomí

 

1/ Výběr firmy B.Červenka jako zhotovitele obnovy a opravy chodníků et.
D,E

2/ Zprávu o provedené inventarizaci majetku za rok 2007

3/ Návrh na valorizaci odměn zastupitelů. Odměny zůstávají v dosavadní
výši.

 

Ing.arch.Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

starosta
místostarostka

 

Ve Všestudech

6.3.2008

Napsat komentář