Usnesení 2/2007 a zápis 2/2007

Usnesení č. 2–2007  z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 21.2.2007


Zastupitelstvo obce
Všestudy

I. souhlasí

s úplatným převodem pozemků Pozemkového fondu ČR do majetku obce Všestudy.
Jedná se o tyto pozemky v k.ú. Všestudy:

261/1 (376m2-KN),

261/14 (212m2-PK),

378 (590m2-PK),

79/1 (971m2-PK),

80/11 (1261m2-KN),

171/35 (38m2-KN),

78 (259m2-KN),

157/14 (505m2-KN).

Ve Všestudech dne
21.2.2007

Ing. arch. Jiří Hánl,

starosta obce

Jaroslava Tůmová,

místostarostka obce

Zápis č. 2–2007

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 21.2.2007 v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:

Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Šulc František, Tůmová
Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard

Ostatní: občané dle
přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Za přítomnosti 7 členů
zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášení schopné.
Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy: 1.
Zahájení 2. Úplatný převod pozemků Pozemkové fondu ČR do majetku obce 3.
Diskuze 4. Závěr

Starosta obce vyzval
přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má
někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

Nebylo tomu tak a bylo
hlasováno

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Program zastupitelstva byl jednohlasně schválen.

Starosta určuje
zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.

Starosta obce navrhl za
ověřovatele dnešního zápisu Ing. Luboše Lance a sl.Věru Váňovou. Jiný
návrh nebyl podán a bylo hlasováno:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Ing.Luboš Lanc a sl. Věra Váňová

2/ Převod
pozemků

Starosta seznámil přítomné s parcelačními čísly pozemků, které je potřeba
úplatně převést od Pozemkového fondu ČR do majetku obce.

Jedná se o tyto pozemky
v k.ú. Všestudy:

261/1 (376m2-KN)

261/14 (212m2-PK)

378 (590m2-PK)

79/1 (971m2-PK)

80/11 (1261m2-KN)

171/35 (38m2-KN)

78 (259m2-KN)

157/14 (505m2-KN)

Z přítomných zastupitelů
ani občanů nebyl podán jiný návrh a bylo hlasováno:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Úplatný převod pozemků byl jednohlasně schválen.

3/ Diskuse

p. Kadeřábková – uvažuje zastupitelstvo o letošním vyvěšení „ vlajky pro
Tibet“

Ing.arch.Jiří Hánl – ano zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením „Vlajky pro
Tibet“

zajistí p. Kadeřábek

Ve všestudech dne
21.2.07

Zapsala:

Jaroslava Tůmová,

Ověřovatelé:

Ing. Luboš Lanc

Věra Váňová

 

 

Napsat komentář