Usnesení 3/2007 a zápis 3/2007

Zápis č. 3-2007 ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.4.2007 v 19.00 h

 

 

Přítomní zastupitelé:

Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš, Pavlinská
Hana, , Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard , Šulc
František-přišel později-19:15

Ostatní: občané dle přiložené
prezenční listiny

1/ Zahájení

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že
zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce je
jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání
zastupitelstva obce Všestudy:


1.Zahájení
2.Úprava
rozpočtu
3.Různé
4.Diskuze
5.Závěr

Starosta obce
vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně
zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

Nebylo tomu tak a bylo hlasováno

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Program zastupitelstva byl jednohlasně
schválen.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu
Tůmovou.

Starosta obce navrhl za ověřovatele dnešního
zápisu Ing. E.Zemana a p.H.Pavlinskou. Jiný návrh nebyl podán a bylo
hlasováno:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Ing.E.Zeman
a p.H.Pavlinská.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je
k nahlédnutí.

2/ Úprava rozpočtu

Starosta seznámil přítomné se žádostí SK
Viktorie Všestudy o příspěvek na sportovní činnost ve výši 50.000,-.
Vzhledem ke skutečnosti, že v navrženém a odsouhlaseném rozpočtu bylo
počítáno s částkou 40.000,- je třeba zvážit zda a z které rozpočtové
kapitoly převést finanční částku 10.000,- Kč.

Starosta vyzval přítomné k podání návrhů.

Ing.E.Zeman – vzhledem k tomu,
že se asi nepodaří vše kolem opravy zvoničky navrhuji převést 10.000,-
z kapitoly 332

V.Váňová – převést z kapitoly
331 s ohledem na skutečnost, že se zde dá očekávat úspora při dočasném
zastavení výúky internetu

F.Šulc – přikláním se k převodu
z 331

H.Pavlinská – taktéž z 331

Ing.L.Lanc – v současné době je
na skladě dost nádob na odpad /popelnic/ a není třeba nakupovat nové,
takže navrhuji převod z 372-2

J.Tůmová– v uplynulých dvou
rozpočtových obdobích došlo k navýšení rozpočtové kapitoly 341 /sport/ o
100%, přičemž rozpočtové příjmy toto navýšení nevykazovaly.

Jedním z používaných rozpočtových pravidel je
skutečnost, že částky vynakládané na sport a kulturu by měly být kryty
nedaňovými příjmy obce, tj. především z výtěžku z provozování VHA a ze
správních poplatků za VHA /a to ve výši 50%/. Tento výtěžek bude v tomto
roce činit cca 44.000,-, se kterými však nemůžeme kalkulovat neboť jsme
museli odvést v tomto roce dodatečně 50% ze správního poplatku splatného
v roce 2006, který nebyl odveden ve správném rozpočtovém období.

Dále dle veřejně dostupných informací ve
srovnání s okolními obcemi vynakládáme procentuálně trojnásobnou částku na
sport v porovnání k objemu rozpočtového příjmu.

§ 16 Zákona o obcích určuje důvody, na
jejichž základě může být změněn rozpočet obce. Důvody jsou
tři:organizační,metodické a věcné změny. Ani jeden z těchto důvodu se mi
nezdá být naplněn tak, aby vedl ke změně rozpočtu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že s navýšením
příspěvku na sportovní účely nesouhlasím a tudíž ani nehledám rozpočtovou
kapitolu, ze které by se chybějících 10.000,- dalo převést.

Ing.arch.J.Hánl – stojím za již
dříve schváleným rozpočtem a nehodlám hledat cestu k jeho změně.

V.Váňová – upřesňuji, že částka
na sportovní účely byla stejná tj. 20.000,- od roku 1990

Starosta navrhuje hlasovat:


kdo je pro návrh převést 10.000,- z kapitoly
332 /oprava zvoničky/

pro – 0

proti – 7


kdo je pro návrh převodu z kapitoly 331-4
/náklady na výuku internetu/

pro – 4

proti – 2

zdržel se – 1

Zastupitelstvo tímto schvaluje připravit
návrh na změnu rozpočtu s převodem 10.000,- Kč z kapitoly 331 do kap. 341

3/ Různé

J.Tůmová seznámila přítomné s výsledkem
kontroly hospodaření obce za rok 2006, která byla provedena dne 29.3.2007.

Výsledek kontroly – s výhradou

a/ Došlo k porušení rozpočtové kázně –
obec nezpracovala údaje o hospodaření za rok 2005 do závěrečného účtu
obce.

b/ Méně závažným nedostatkem je
skutečnost, že pohledávky za rozpočtové příjmy nesouhlasily se stavem
vykázaných pohledávek dle inventurních soupisů k 31.12.2006.

 

Jsou navržena tato opatření:

a/ V pondělí 23.4.2007 bude na úřední
desce vyvěšen závěrečný účet obce za rok 2006, spolu se zápisem o
provedené kontrole. T:

b/ Přistoupit k aktualizaci seznamu
dlužníků za poplatky /popelnice,psi/ a tím uvést v soulad stav skutečných
pohledávek za rozpočtové příjmy. T: 30.5.2007

c/ Do 15-ti dnů zaslat zprávu o
nápravě vytknutých nedostatků Krajskému úřadu, úseku kontroly. T:4.5.2007

 

Ing. Luboš Lanc seznámil přítomné se zprávou
kontrolního výboru ze dne 19.3.2007, /viz příloha/

H.Šarochová – vyzvala bývalého
starostu Ing.E.Zemana proč nezdůvodní stále diskutovaný vysoký účet za
telefony v období 11,12/05 ? Došlo k tomu zvýšenou nutností různých
informací při změně úřednice.

Ing.arch.J.Hánl – tuto diskuzi
považuji za bezpředmětnou a nechci se k ní již vracet, navíc pochybuji o
tom, že úřední informace se shánějí o sobotách a nedělích, o čemž svědčí
výpis z účtu mob.tel.

J.Kadeřábek – o legalizaci
webových stránek jsme se mohli domluvit, byl jsem ochotný k jednání.

Ing.arch.J.Hánl – v této době
již není co řešit, obec splnila svou zákonnou povinnost a má své oficiální
webové stránky


www.vsestudy-obec.cz

, které se postupně zaplňují předepsanými informacemi.

Ing.arch.J.Hánl seznámil přítomné
s probíhajícími a skončenými akcemi:


proběhl dětský karneval, kterého se zúčastnilo cca 38 dětí, celkové
náklady činily 3.330,- Kč,

/pronájem
sálu,topení,výzdoba,občerstvení/

vše bylo zasponzorováno

/viz.rozpis nawww.vsestudy-obec.cz/
– úřad
má novou úřednici p. Alenu Čepelákovou

odklizení větví – provedla fa. Unim – 60% z ceny bylo jako sponzorský
dar
– bylo
vydáno povolení k opravě zvoničky

proběhla demolice velké HZ, pozemek na němž stála se dále uklízí

opravena malá,stará HZ – nyní sklad zahradní techniky

probíhá výsadba stromů, na příjezdu do obce od Veltrus dosazovaní,
mezi Všestudy a Dušníky výsadba nových. Pomoc při přípravě okraje
komunikace poskytla SÚS. Provádí se předjarní řez stromů a dnešního
dne byla provedena zálivka stromů za významné pomoci p. Martina
Hejduka.

nadále probíhá úprava veřejně přístupných pozemků
– bylo
doplněno světlo na rohu ulic u domu p. Satýnkové
– bude
přerušena výuka internetu v době od 1.5. do 31.10.2007

uklidil se obecní pozemek, který měla dříve v pronájmu p. Brožová
– je
předjednán přístup do veltruského parku /lesa/- samosběr dřeva


4/ Diskuse

J.Volf – chtěl bych mít vše
pořádku a nahlásit studnu.

Ing.arch.J.Hánl – poskytl zatím
dostupné informace o studních, s tím, že jejich existence se nahlašuje na
úřadech s rozšířenou působností, v našem případě na MěÚ Kralupy n.Vlt.

J.Tůma – jak to bude se
srovnáním cesty mezi Všestudy a Vojkovicemi, je známo, že fa. Unim se
uvolila při této akci vypomoci.

Ing.arch.J.Hánl – obec
Vojkovice souhlasí,hlavně kvůli návaznosti na cyklostezku, ještě zbývá
dohodnout finanční podíl jednotlivé obce. Máme však obavu aby to nevedlo
ke zvýšené frekvenci a tím k vytvoření více černých skládek v okolí cesty.

L.Trojanová – jak to bude
s hlukem s dálníce, uvažuje se o protihlukovém valu?

Ing.arch.J.Hánl – o
protihlukovém valu se stále jedná. Problém je v tom, že pozemky na kterých
by měl val stát jsou v soukromém majetku a nedá se předpokládat, jak by to
bylo s výkupem, kdyby jej prováděla obec. Je kontaktována firma, která by
tento val zbudovala a zároveň si vyřídila i výkup pozemků.

L.Trojanová – a není možnost
aby val provedly samy dálnice ?

Ing.arch.J.Hánl – povinnost
nemají a z dobré vůle to asi dělat nebudou.

J.Horák – jak je to se
strouhou, za chvíli nebudeme potřebovat lávku?

Ing.arch.J.Hánl – na poradě
s památkáři vyplynulo, že je zpracován projekt na znovuzprovoznění vodního
napáječe. Náklady by byly 25 mil. Kč ale peníze na tuto investici nejsou,
takže letos to určitě nebude. Doporučil jsem jim možnost oslovit
Ředitelství dálnic. ŘD se zavázalo že učiní kroky k tomu aby splašková
voda z dálnice měla přítok vody na ředění těchto splašek. Je tedy hlavně
povinností dálnice, tento přítok obnovit nebo se alespoň finančně podílet.
Je s podivem, že představitelé NPÚ o této dohodě /smlouvě/ nevědí.

J.Tůma – jak je to s kácením
stromů? 6. dubna se jedno kácení pozastavilo a o 14 dní později došlo
k jinému kácení.

Ing.arch.J.Hánl – veškeré
kácení stromů musí být prováděno v období určeném zákonem. Není to jen
z důvodů začínající vegetace ale také kvůli hnízdění ptactva. Jsou však
vyjímky, např. ohrožení bezpečnosti, což bylo v případě stromů na pozemku
p.Vosičky. Stromy byly velice poškozené, suché, duté a ohrožující
zdraví.Pan Vosička měl řádné povolení, ale bohužel se dostal do skluzu
vzhledem k ošetřovaní nemocné manželky.

D.Rychetský – neslyšíme rozhlas

M.Houška – nemělo by se začít
uvažovat o možnosti informování občanů o důležitých akcích pomocí SMS
event.e-mailů ?

J.Tůmová – určitě je to dobrý
nápad, jde jen o to, aby si občané byli ochotni nahlásit na OÚ své e-mailové
adresy nebo čísla mob.tel.

Vytvoříme formulář, který bude distribuován
mezi občany a zkusíme, zda by tento systém byl funkční.

K. Jelínková – kdy bude setkání
„Den sousedů“?

J.Kadeřábek – 29.5.2007

H.Šarochová – před křížkem je
vysazená lípa, až vyroste,křížek nebude vidět.

Ing.arch.J.Hánl – pokud bude
vytvořena koruna, tak se bude jednat jen o určitý úhel.

M.Houška – kdyby byl problém se
zaléváním, tak bych také mohl pomoci.

Ing.arch.J.Hánl – hlavní
problém je s napouštění vody

F.Šulc – voda se může brát na
hřišti ze závlah

D.Rychetský – jaká je možnost
snížit rychlost projíždějících vozidel při výjezdu z obce na Dušníky ?

Ing.arch.J.Hánl – Klasický
retardér zde být nemůže, ale mohl by se zde vytvořit zvýšení přechod o
jakém se uvažuje i na příjezdu do obce. Je předpoklad, že nám SÚS v tomto
vyjde vstříct.

Usnesení č. 3-2007

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.4.2007

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí

S přípravou úpravy rozpočtu obce na r. 2007.
Převést částku 10.000,- Kč z kapitoly 331 do kapitoly 341.

II. bere na vědomí

Zprávu o provedené kontrole hospodaření obce
za rok 2006.

Zprávu o závěrečném účtu hospodaření obce za
rok 2006

Potvrzení pro KrÚStř.kraje o odstranění
zjištěných nedostatků

III.ukládá

Vyvěsit na úřední desce Závěrečný účet obce
za rok 2006 – T:23.4.2007

Zaktualizovat pohledávky za rozpočtové příjmy
– T:30.5.2007

Napsat komentář