Usnesení 3/2008 a zápis 3/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.8. 2008 v 19.00 h

Nová stránka 1

 

 

 

Přítomní zastupitelé:

 

Ing.arch.Hánl Jiří, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava,
Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard ,Šulc František.

Ing. Luboš Lanc – omluven

 

 

Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

 

1. Zahájení

 

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva
obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:

1/Zahájení

2/Doplnění finančního výboru

3/Schválení provozního řádu dětského
hřiště

 

4/Informace o dokončení
obytných zón v ulicích et. D+E

5/Různé

 

6/Diskuze

7/Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým
programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na
doplnění programu zasedání.

J.Tůmová navrhuje, aby bylo do programu zařazeno odsouhlasení

a) přijetí sponzorského daru od fy. UNIM a AGEKO

b) sponzorský dar obce pro TJ Sokol Všestudy. Kdo souhlasí s tímto
návrhem ?

Pro
5

Proti           1

Zdržel se    0

Navržená změna byla odsouhlasena a bude zařazena jako bod 4, ostatní
body se posunou.

 

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za
ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a sl.Věru Váňovou . Jiný
návrh nebyl podán a bylo hlasováno:

Pro
6

Proti           0

Zdržel se    0

Ověřovateli dnešního zápisu byly zvoleny paní Hana Pavlinská a sl.Věra
Váňová

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

 

2/ Doplnění finančního výboru

 

Vzhledem ke skutečnosti, že paní Monika Petřinová je v současné době
zaměstnána jako účetní obce nemůže být zároveň členkou finančního výboru.
Na její místo je navržena paní Vladimíra Johanidesová. Má někdo jiný
návrh. Nebylo tomu tak a bylo hlasováno

Pro            5

Proti          0

Zdržel se   1

ZO souhlasí, aby paní Vladimíra Johanidesová doplnila stav členů
finančního výboru.

Finanční výbor bude dále pracovat v tomto složení: Váňová
Věra-předsedkyně, Vladimíra Johanidesová a Karel Šimek-členové

 

3/ Schválení provozního řádu dětského hřiště

 

Členové zastupitelstva byli seznámeni s návrhem provozního řádu
dětského hřiště. Občané se s ním mohli seznámit na úřední desce.

Má někdo návrh na doplnění nebo úpravu tohoto řádu ?

Není tomu tak a bylo hlasováno

Pro
6

Proti           0

Zdržel se

 

Provozní řád dětského hřiště
byl schválen

 

4/ Sponzorský dar

 

Při výstavbě dětského hřiště provedla firma UNIM a AGEKO práce v tomto
rozsahu a ocenění (viz.příloha). Firma UNIM a AGEKO nabízí obci touto
formou sponzorský dar v celkové výši 22.496,50

Kdo souhlasí s přijetím tohoto sponzorského daru ?

Pro
5

Proti
1

Zdržel se     0

Sponzorský dar od fy UNIM a AGEKO byl přijat

Kdo souhlasí s darováním stojanu na kola TJ Sokol Všestudy v hodnotě
4.522,-

Pro           5

Proti         1

Zdržel se  0

Stojan na kola bude darován TJ Sokol Všestudy

 

 

 

5/ Informace o dokončení obytných zón v ulicích et. D+E

 

Pan starosta podal informace o dokončení obytných zón. Zároveň
informoval o průběhu výstavby dětského hřiště. Dětské hřiště je v podstatě
dokončeno, zbývají pouze zednické práce a osazení vrat. Vrata sponzorsky
vyrobí dodá pan Josef Jelínek jen za úhradu materiálu.

Oficiální otevření hřiště je plánováno zhruba na první polovinu září a
bude včas oznámeno.

Obec získala na dětské hřiště dotaci 250.000,- Kč a na chodníky
300.000,- Kč

 

6/ Různé

7/ Diskuze

 

p. H. Šarochová – kolik stály nové ulice?

p.starosta – cca 2.372.000,- Kč

 

p.Kadeřábek – jsou nějaké nové informace zda v bývalé sušárně bude
biolihovar, či nikoliv?

 

p.starosta – oficiální informace nemáme

p. H.Šarochová – informovala o názorech ostatních občanů i
náhodných návštěvníků obce o

pozitivním hodnocení vzhledu a úpravy obce.

 

 

 

8/ Závěr

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

 

Zapsala: Jaroslava Tůmová v.r.

Ověřovatelé: Hana Pavlinská, Věra Váňová  v.r.

 

 


 

 

 

 

Usnesení č. 3-2008

 

 

 

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy
konaného dne 20.8.2008

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 

I. souhlasí

 

 

 

1/ s doplněním finančního výboru p. Vladimírou Johanidesovou

 

2/ s provozním řádem dětského hřiště

 

3/ s přijetím sponzorského daru od firmy UNIM a AGEKO

 

4/ s obdarováním TJ Sokol Všestudy stojanem na kola

 

Ing. arch. Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

starosta obce
místostarostka obce

 

Ve Všestudech

20.8.2008

 

 

 

Napsat komentář