Usnesení 3/2009 a zápis 3/2009

Zápis č. 3-2009 ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 25.5.2009 v 19.00 h

Nová stránka 1

 

Přítomní zastupitelé:
      

Ing. arch.
Hánl Jiří, ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra,Nepřítomní zastupitelé:
     

Šulc
František, Ing. Zeman Eduard                                         Ostatní občané:

dle přiložené prezenční listiny1. Zahájení

V úvodu
jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo
řádně svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2009

Za
přítomnosti 5 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce
usnášeníschopné

Program
jednání zastupitelstva obce Všestudy:

1.


1/
Zahájení

2.


2/
Různé

3.


3
/Diskuze

4.


4/
Závěr


Další návrhy na doplnění programu?

1/ Zpráva o
provedené inventarizaci – ing. Luboš Lanc

2/ Zpráva
kontrolního výboru – ing. Luboš Lanc

3/ Zpráva
finančního výboru – Věra Váňová

4/
Projednání žádosti o dotaci na zřízení pracoviště CZECH POINTU – Jaroslava
Tůmová

5/ Výběr
firmy na zhotovitele akce chodník Veltruská a náves – ing.arch.Jiří Hánl

6/ Výběr
firmy na zhotovitele přístřešku na DH – ing.arch.Jiří Hánl

7/ Doplnění
DH o další herní prvky – ing.arch.Jiří Hánl

 

Kdo souhlasí
s tímto programem ?

Pro
5                              


Proti                      0

Zdržel
se               0


 Navržené
body budou zařazeny pod čísly 2-8, ostatní budou posunuty

 

Starosta
určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a  navrhuje za ověřovatele
dnešního zápisu Hanu Pavlinskou a ing.Luboše Lance . Jiný návrh nebyl
podán a bylo hlasováno:

Pro
5                              


Proti                      0

Zdržel
se               0


Ověřovateli
dnešního zápisu byli zvoleni Hana Pavlinská a ing.Luboš Lanc

Zápis
z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

 

 

 

 2/ + 3/

Ing. Luboš Lanc seznámil přítomné s výsledkem inventarizace a s činností
Kontrolního výboru.
zde

 4/

Věra Váňová informovala o kontrolách provedených Finančním výborem.
zde

 5/


Vzhledem k zákonné povinnosti datových schránek od 1.7.2009 a zároveň
s přihlédnutím k rozšíření služeb pro občany je navrženo podat žádost o
dotaci na zřízení pracoviště CZECH POINTU.

Kdo souhlasí
s podáním dotace?

Pro
5                              


Proti                      0

Zdržel
se               0

 6/

Na zhotovitele akce „chodník Veltruská a náves“ byla vybrána firma
B.Červenka za cenu 2.711.683,- Kč

    (včetně
DPH)

 7/

Na zhotovitele přístřešku na dětské hřiště byla vybrána firma „Miko
s.r.o.“ za cenu 68.900,- Kč
(včetně DPH)

 8/

Dětské hřiště bude v letošním roce doplněno o další herní prvky, : kládová
houpačka, kreslící


trojtabule, nízkopodlažní kolotoč (karuselový) v celkové ceně 101.914,-
(včetně DPH), opět od firmy HRAS

 

 

Pan starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

 

Zapsala:
Jaroslava Tůmová ………………………..

 

Zápis
ověřili:

Hana
Pavlinská……………………………

 

Ing. Luboš
Lanc…………………………………

  


Usnesení
č.   3-2009


 


Z veřejného
zasedání zastupitelstva obce Všestudy  konaného dne 25.5.2009Zastupitelstvo obce
I.
bere na vědomí:

a)
zprávu o
provedené inventarizaci

b)
zprávu
Kontrolního výboru

c)
zprávu
Finančního výboru 
II.
schvaluje

Podat
žádost na poskytnutí dotace na realizaci projektu „Typový projekt –
CzechPOINT – kontaktní místo v rámci integrovaného operačního programu,
prioritní osa 1 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence,
oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzva č. 02 E-Goverment
v obcích – CzechPOINT – kontaktní místa.

  


__________________________                     __________________________

 

starosta
místostarostka


Ing.arch.Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

 

Ve
Všestudech  25.5.2009

 

 

 

Napsat komentář