Usnesení 4/2007 a zápis 4/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 27. 6. 2007 v 19.00 h

Nová stránka 1

 

 

 

Přítomní zastupitelé:

Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš, Pavlinská
Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard , Šulc František

Ostatní: občané dle přiložené
prezenční listiny

 

1/ Zahájení

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že
zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 7 členů zastupitelstva obce je
jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání
zastupitelstva obce Všestudy:

 1. Zahájení

 2. Schválení závěrečného účtu obce

 3. Rozpočtové opatření č. 1

 4. Příspěvek na činnost SK Viktoria na rok
  2007

 5. Prodej pozemku

 6. Záměr odprodeje stavebních parcel

 7. Informace o činnosti zastupitelů

 8. Různé

 9. Diskuze

 10. Závěr

Starosta obce
vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně
zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

Nebylo tomu tak a bylo hlasováno

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Program zastupitelstva byl jednohlasně
schválen.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu
Tůmovou.

Starosta obce navrhl za ověřovatele dnešního
zápisu Františka Šulce a Věru Váňovou. Jiný návrh nebyl podán a bylo
hlasováno:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni
František Šulc a Věra Váňová

Zápis z předchozího veřejného zasedání je
k nahlédnutí.


2/ Schválení závěrečného účtu obce

Na minulém veřejném zasedání dne 20.4..2007
vzalo zastupitelstvo obce na vědomí závěrečný účet obce za rok 2006- s
výhradou
. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na úřední desce.

Seznam dlužníků za poplatky /popelnice a psi/
je zaktualizován. Zpráva o nápravě nedostatků vzešlých z kontroly
hospodaření byla zaslána Krajskému úřadu. Souhlasí tedy obecní zastupitelé
se závěrečným účtem obce za rok 2006 ?

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Závěrečný účet obce za rok 2006 byl schválen.


3/ Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočet obce v příjmové části /nedaňové/
v položce 4112 nepočítal s neinvestičním příjmem transferu ze státního
rozpočtu. Nyní dle sdělení Středočeského kraje bude v této položce
počítáno s příjmem 6.101,- Kč. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno


4/ Příspěvek na činnost SK Viktoria na rok
2007

Na minulém veřejném zasedání bylo
odsouhlaseno připravit přesun částky 10.000,- Kč z položky 331 do položky
341 a navýšit tím příspěvek pro SK Viktorii na částku 50.000,- Kč na
sportovní činnost na rok 2007. Aby byly splněny požadavky na účelné
vynakládání příspěvků na kulturní a sportovní činnost, bude OÚ proplácet
faktury přímo dodavatelům. /například za cestovné, sportovní vybavení
atd./ A to až do vyčerpání částky 50.000,- Kč.

Má někdo jiný návrh ? Není tomu tak

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 2


5/ Prodej pozemku

Na oznámení o záměru prodat pozemek č.k.n.
244/20 o výměře 741 m2 á 50,-Kč za m2 tj. v celkové
částce 37.050,- Kč se přihlásil pouze jeden zájemce, a to pan Foltán Jan.
Jmenovaný souhlasí s podmínkami prodeje, které byly uvedeny v tomto
záměru. Má někdo jiný návrh ? Není tomu tak.

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

OZ souhlasí s podejem pozemku č.k.n. 244/20
za 37.050,- Kč a za podmínek uvedených v záměru panu Janu Foltánovi.

6/ Záměr obce na prodej obecních
pozemků určených k zástavbě rodinnými domy.

Viz. příloha – 4 listy

Souhlasí OZ se záměrem prodeje a současně
s regulačními zásadami ?

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

OZ souhlasí se záměrem prodat pozemky viz.
příloha a zároveň souhlasí s regulačními zásadami.

7/ Informace o činnosti

 • Brigádnicky se provedlo doupravení terénu
  po demolici HZ

 • Zalévalo se

 • Byla zahájena oprava zvoničky

 • Sokolové už mají zvon

 • Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci
  na chodníky etapa A+C

 • Vypsalo se výběrové zřízení na zhotovitele
  chodníků, vyžádají se souhlasy vlastníků přilehlých pozemků

 • Obec uzavřela novou pojistnou smlouvu na
  obecní majetek, původní byla z roku 1994

 • Byla provedena oprava výtluků na obecních
  komunikacích

 • Ekologická situace na Mlýnském potoce
  vyvolala urychlené jednání o jeho stavu. Zatím bylo docíleno napuštění.

 • Obec se zúčastnila jednání o „revitalizaci
  veltruského parku“

 • Byli jsme seznámeni s návrhem na kamerový
  systém v obci

 • Došlo k geodetickému zaměření obecních
  pozemků

 • Byla s panem Hurdíkem a panem Pavlišem
  projednána bezpečná cesta ke hřišti

8/ Diskuze

H.Šarochová: Co se stalo v obci
z neděle na pondělí?

Ing.arch.J.Hánl: Dle informací
došlo ke třem pokusům o vloupání – u Seidlů, v hostinci a asi u Votavů.
Byla zde policie. Proběhlo hlášení s touto informací pro občany.

M.Houška: Kolik je zájemců o
nabízené parcely?

Ing.arch.J.Hánl: Zatím byly
učiněny 2 dotazy na pozemky, aktuální je to až teď po vyhlášení podmínek a
regulativ.

Ing.E.Zeman: Jak to dopadlo
s Mlýnským potokem?

J.Tůmová: Jak již bylo řečeno
voda přitéká, do dnešního dne nemáme oficiální výsledky o kvalitě odebrané
vody. V pátek bude další jednání na OŽP Kralupy n.Vlt. Červená „barva“
však na dně zůstala i po napuštění vody – sediment je těžší jak voda a
drží se u dna. K úhynu živočichů prý došlo v důsledku zvýšeného množství
amoniaku, vzhledem ke katastrofickému úbytku vody.

Usnesení č. 4-2007

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 27.6.2007

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí

 • Se závěrečným účtem obce za rok 2006 –s
  výhradou

 • S rozpočtovým opatřením č. 1

 • S příspěvkem na činnost SK Viktorie
  Všestudy ve výši 50.000,- Kč

 • S prodejem pozemku č.k.n. 244/20 panu Janu
  Foltánovi

 • Se záměrem prodeje stavebních parcel,
  s podmínkami tohoto prodeje a s regulačním zástavbovým plánem

 

 

Napsat komentář