Usnesení 4/2008 a zápis 4/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 19.11.2008 v 19.00 h

===========================================================================

**Přítomní zastupitelé:**

Ing.arch.Hánl Jiří, Ing. Luboš Lanc, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard ,Šulc František.

**Ostatní:** občané dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
————

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti všech 7 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:

1) Zahájení
2) Rozpočtové opatření na rok 2008
3) Schválení rozpočtu na rok 2009
4) Schválení žádosti o dotaci ve formě usnesení
5) Jmenování inventarizační komise
6) Diskuze
7) Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání. Nebylo tomu tak a bylo hlasováno

– Pro 7

– Proti 0

– Zdržel se 0

Program jednání byl odsouhlasen.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu ing. Luboše Lance a pana Františka Šulce . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:

– Pro 7

– Proti 0

– Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Ing. Luboš Lanc a p.František Šulc

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ Rozpočtové opatření č. 2
—————————

Sl. Váňová seznámila přítomné s rozpočtovým opatření č. 2 pro rok 2008 viz. příloha zápisu.Z přítomných neměl nikdo připomínky a bylo hlasováno

– Pro 7

– Proti 0

– Zdržel se 0

Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno

3/Schválení rozpočtu na rok 2009
——————————–

Starosta prohlašuje, že zastupitelé i občané byli seznámeni s navrženým rozpočtem na rok 2009. Výhled rozpočtu na rok 2010 bude počítat s navýšením 5% ve všech položkách rozpočtu.

Návrh rozpočtu na r. 2009 byl sestaven se schodkem 2.557.900,- s tím, že v příjmové části není počítáno s dotacemi. Pokud se obec nestane příjemcem plánovaných dotací nebudou provedeny investiční akce v odpovídající výši, a to v paragrafu 221-pozemní komunikace, 342-zájmová činnost-

Má někdo jiný návrh ?– není tomu tak a bylo hlasováno

– Pro 7

– Proti 0

– Zdržel se 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtem na rok 2009 a výhledem rozpočtu na rok 2010, tak jak je přiložen.

4/Schválení žádosti o dotaci
—————————–

Obec má v úmyslu požádat o dotaci z fondu POV KÚ. Jednalo by se dotaci na neinvestiční akci „Oprava budovy obecního úřadu“

Má někdo jiný návrh ? – nebylo tomu tak a bylo hlasováno

– Pro 7

– Proti 0

– Zdržel se 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z POV KÚ 2009 na neinvestiční akci „Oprava budovy obecního úřadu“

5/ Zahájení inventarizace a jmenování inv.komise
————————————————

Starosta obce jmenuje inventarizační komisi ve složení: Ing.Luboš Lanc – předseda,Ing. Eduard Zeman,

sl.Věra Váňová a J.Tůmová – členové a zahájil tímto pravidelnou inventarizaci k 31.12.2008

6/ Různé
——–

Starosta informoval o činnosti zastupitelstva v roce 2008 viz.příloha zápisu

7/ Diskuze
———-

**p.Holásková** – budou v obci instalovány cedule s místním označením ulic ?

**p.starosta** – ano v příštím roce společně s orientačními tabulemi.

**p.Holásková** – proč je najednou tak málo vody v Mlýnském potoce ?

**p.starosta** – ŘSaD opravuje kanál, kterým je odváděna voda Mlýnského potoka do Vltavy. Napouštění bylo zastaveno aby mohlo být opraveno dno.

**p.Holásková** – mohlo by být osvíceno dětské hřiště ?

**p.starosta** – není o tom uvažováno, i provozní řád hovoří o používání „za denního světla“

**p.Šarochová** – pod dálnicí je neudržovaná cesta, je potřeba s tím něco udělat, špatně se tam jezdí v nánosech bláta, a nepořádek se roznáší až do obce.

**p.starosta** – budeme opět nárokovat údržbu a vyčištění, přesto, že tato komunikace není obce.

**p.Šarochová** – akát u lávky začíná být nebezpečný a bylo by jej třeba pokácet.

**p.starosta** – pokácení tohoto akátu bude provedeno společně s plánovaným kácením. Tomu pokácení bude třeba věnovat značnou pozornost a pečlivě zajistit bezpečnost, vzhledem k jeho poloze a naklonění.

**p.Šarochová** – šlo by nějak upravit (ořezat) lípu u našeho RD ?

**p.starosta** – k redukci větví není potřeba žádné povolení, bylo by nejlépe abyste si tuto úpravu provedli dle vlastních potřeb.

**p. Šarochová** – obdržela jsem dopis, ve kterém se odvoláváte na smlouvu o pronájmu obecního pozemku, na jejímž základě jsem měla provést výsadbu zeleně podél zřízeného plotu. Zatím jsem vysadila břečťan. Vzhledem k tomu, že obec v současnosti provádí masivní výsadbu zeleně, chtěla bych požádat zda by mi nemohly být darovány nějaké keře na provedení této výsadby?

**p.starosta** – v současné době jsou již všechny objednané keře zasázeny a o nové objednávce se uvažuje opět až příští rok. Smlouva o pronájmu však byla podmíněna, tím, že výsadba bude provedena na vlastní náklady. Zastupitelstvo však návrh zváží.

**p.Zeman** – mohly by se dát do Dušník kontejnery na sklo a papír ?

**p.starosta** – zkusíme umístit v Dušníkách kontejner na sklo a dle jeho využití zvážíme tento návrh. Kontejner na papír nebude asi vhodný neboť jeho naplnění by mohlo trvat delší dobu, pak se papír znehodnocuje a je problém s jeho dalším zpracováním.

Navíc je třeba zvážit ekonomickou zátěž.

**p.Jelínková** – jaký je plánovaný poplatek za popelnici na rok 2009?

**p.starosta** – v současnosti je poplatek 500,- Kč, což je částka nejvyšší povolená, takže k nárůstu nedojde.

**p.Šarochová** – jak je placen podnikatelský odpad

**p.Tůmová** – je placen na základě smluv s podnikatelskými subjekty v obci, smlouvy jsou kdykoliv v úřední dny k nahlédnutí. Poplatky vyplývající ze smluv jsou řádně vybrány.

**p.Šarochová**- autobus v 7:18 nestíhá ve Veltrusech přípoj na Prahu, mívá stále zpoždění.

**p.starosta** – provedeme šetření

**p.Šarochová** – obecní úřad zapomíná na vyvěšování státní vlaky ve dnech uznaných jako státní svátek.

**p. starosta** – bude provedena náprava


 

8/
Závěr

Pan starosta poděkoval
přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.


Zapsala:
Ověřovatelé:

 


……………………………….                                      ………………………………….

Jaroslava
Tůmová                                                    ing. Luboš Lanc

 

………………………………….

František Šulc

——————————————————————————–


Usnesení č.
4-2008Z veřejného  zasedání
zastupitelstva obce Všestudy  konaného dne 19.11.2008


Zastupitelstvo obce

 


I. souhlasí

 

1/ Rozpočtovým opatřením č. 2

2/ Rozpočtem na rok 2009 a výhledem na
rok 2010

3/ S podáním žádosti o dotaci z POV KÚ
2009 na neinvestiční akci „Oprava budovy


obecního úřadu“

 
Ii. ukládá

1/ Zahájit a provést inventarizaci
k 31.12.2008

 


__________________________                     __________________________

 


starosta
místostarostka


Ing.arch.Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

 

 

Ve
Všestudech


19.11.2008

Napsat komentář