Usnesení 6/2007 a zápis 6/2007

Zápis č. 6-2007 ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 19.12.2007 v 19.00 h

Nová stránka 1

 


Přítomní
zastupitelé:      

Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš,
Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard ,  Šulc
FrantišekOstatní:

občané dle přiložené prezenční listiny


1. Zahájení

V úvodu jednání
starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně
svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 7
členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta  předložil
program jednání zastupitelstva obce Všestudy:

1/ Zahájení

2/ Shrnutí
provedených akcí za rok 2007

3/ Schválení rozpočtu
obce na r. 2008 s výhledem na r. 2009

4/ Schválení Obecně
závazné vyhlášky obce

5/ Sdělení o zahájení
inventarizace a jmenování inv. komise

6/ Seznámení
s výsledkem ankety na místní pojmenování ulic

7/ Seznámení se
strategickým plánem obce

8/ Zpráva kontrolního
výboru

9/ Diskuze

10/ Závěr

Starosta obce vyzval
přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má
někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

J.Tůmová navrhuje,
aby bod č. 7 byl přesunut na lednové veřejné zasedání a aby byl nahrazen
projednáním a schválením rozpočtového opatření č. 2, 3 a 4

Kdo souhlasí s tímto návrhem ?

           Pro                       7

          Proti                       0

          Zdržel se                0

Navržená změna byla odsouhlasena a bodem
programu č.7/ bude projednání a schválení rozpočtového  opatření č.2,3
a 4

 

 

 

Starosta určuje zapisovatelkou paní
Jaroslavu Tůmovou.

 

 

Starosta obce navrhl za ověřovatele
dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou  a pana Františka Šulce.   Jiný návrh
nebyl podán a bylo hlasováno:

          Pro                        7

          Proti                       0

          Zdržel se                0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni
paní Hana Pavlinská a pan František Šulc.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je
k nahlédnutí.

 


2/ Shrnutí provedených
akcí za rok 2007

     Starosta seznámil přítomné občany
s provedenými akcemi za rok 2007,
viz
příloha

 


3/ Rozpočet

Starosta prohlašuje, že zastupitelé i
občané byli seznámeni s navrženým rozpočtem na rok 2008 s výhledem na rok
2009. Má někdo připomínky k navrženému rozpočtu? Jiný návrh ani připomínky
nebyly podány a bylo hlasováno:

          Pro                        6

          Proti                       0

          Zdržel se                1

 


4/ Obecně závazná
vyhláška

Starosta informoval občany o hlavních
změnách daných novou obecně závaznou vyhláškou, která byla informativně
vyvěšena na úřední desce. Zároveň byla tato vyhláška doplněna o určení
stanoviště kontejneru na plasty v obci Dušníky nad Vltavou a byly
upřesněny podmínky pro stanovení výše poplatku  za vyhrazené stání pro
vozidla. Další návrh nebyl podán a bylo hlasováno:

          Pro                        7

          Proti                       0

          Zdržel se                0


5/ Zahájení inventarizace a jmenování inv.komise

Starosta obce jmenuje inventarizační
komisi ve složení: F.Šulc-předseda, V.Váňová,H.Pavlinská a J.Tůmová –
členové a zahájil tímto pravidelnou inventarizaci k 31.12.2007


6/ Seznámení s výsledkem ankety na místní pojmenování ulic

Zastupitelstvo  obce
vybralo z předložených návrhů na pojmenování ulic tyto názvy: 

1.Veltruská, 2. Pod
Lipami, 3. U Zvoničky, 4. Lva Šimáka, 5. U Sušárny, 6. Nad Náklí, 7. Ke
Hřišti, 8. Ke Mlejnu, 9. U Sokolovny, 10. Vojkovská, 11.Lomená, 12.Slepá,
13. Ke Kostelíku, 14. Vltavská, 15. Dušnická

 


7/ Rozpočtové opatření č.
2

J. Tůmová seznámila zastupitele
s navrhovaným rozpočtovým opatřením č. 2

Jiný návrh ani připomínky nebyly podány a
bylo hlasováno:

          Pro                       7

          Proti                       0

          Zdržel se                0


8/ Zpráva kontrolního
výboru

Zprávu z kontrolního výboru přečetl
předseda pan Ing. Luboš Lanc a zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí.
Zpráva je
přílohou

tohoto zápisu.


9/ Diskuze


p.Holásková

– jak to bude s ČOV ?  Dle reportáže v TV prý musí být do r. 2009 ?


p.starosta

– reportáž v TV byla nepravdivá a zároveň seznámil  s problematikou o
rozhodnutí zda ČOV nebo decentralizovaný způsob čištění. Vše je zatím
v jednání, záleží na rozhodnutí příslušných orgánů a též na zpracování
změny územního plánu.


p.Horák

– kdo všechno povoluje decentralizovaný systém likvidace odpadních vod ?


p.Lanc

– záleží na vyjádření: povodí Vltavy, Středočeského krajského úřadu, ŽP
MěÚ Kpy, na geologickém průzkumu. Nemalým problémem je, že na Středočeském
krajském úřadě vycházejí ze starého územního plánu, který (jak víme) je
naprosto nevyhovující.


p.Šarochová

– v případě, že dojde ke zbourání domku čp.32 jak to tam bude vypadat ?
Budou tam domy nebo jen ulice ?


p.starosta

– Jedná se o soukromý pozemek p. Pavliše, čili je to pouze na jeho
investičním záměru. Do toho obec zasahovat nemůže.10/ Závěr

Závěrem pan starosta poděkoval  za účast a
popřál občanům klidné vánoční svátky a radostný nový rok

 

Zapsala: Jaroslava
Tůmová                  

Ověřovatelé: František Šulc, Hana Pavlinská                                 


 


Usnesení č.   6-2007

 

 


Z veřejného  zasedání
zastupitelstva obce Všestudy  konaného dne 19.12.2007


 

 

 Zastupitelstvo
obce


I. souhlasí s

1/ Předloženým
rozpočtem na rok 2008 s výhledem na rok 2009

2/ Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2007

3/ Rozpočtovým
opatřením č. 2

 

 

 


II. bere na vědomí

1/ Sumář akcí
provedených v roce 2007

2/ Zprávu č.4
kontrolního výboru

 

 


III.ukládá

Zahájit pravidelnou
roční inventarizaci k 31.12.2007 komisí, tak jak byla jmenována ve složení
F.Šulc-předseda, V.Váňová,H.Pavlinská a J.Tůmová-členové.


Podepsáni:

Ing.arch. Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

starosta obce
místostarostka obce

 

Ve Všestudech

19.12.2007

 

 

Napsat komentář