Kanalizace

Kanalizace – informace pro vlastníky nemovitostí v obci Všestudy. Odvedení splaškových vod z nemovitostí

Nová stránka 3

 Kanalizace


Informace pro vlastníky nemovitostí v obci Všestudy


Odvedení splaškových vod z nemovitostí


 

Obec Všestudy plánuje realizovat
jako investor výstavbu veřejné tlakové kanalizace a následně odvod
splaškových vod přes město Veltrusy do ČOV Kralupy nad Vltavou .

S ohledem na uspořádání terénu a
výši investičních nákladů je optimální použít tlakový kanalizační systém.
Tento systém umožňuje dopravu rozmělněných splaškových vod z jednotlivých
domácností k jejich společné likvidaci.

Navrhovaný systém sestává z:


veřejných rozvodů včetně technických zařízení na
těchto rozvodech (proplachovací a odvzdušňovací objekty)


kanalizačních přípojek pro jednotlivé
nemovitosti (rodinné domy)

Pro kanalizační přípojky
platí následují zásady:

 1. Každá nemovitost musí být
  ze zákona napojena na veřejnou kanalizaci, a to jednou
  samostatnou přípojkou

 

 1. Kanalizační přípojka pro
  jednotlivou nemovitost sestává z:


potrubí přivádějící splašky do sběrné jímky


sběrné (čerpací) jímky – tj. plastová nádoba o
objemu 1 m3


čerpací stanice vybavené kalovým čerpadlem a
elektrorozvaděčem se signalizačním zařízením. Příkon čerpadla je 1,1 kW a
pro běžný RD se čtyřmi obyvateli trvá chod čerpadla od 6ti do 10ti minut
denně. Ovládací rozvaděč zajišťuje automatický chod včetně hlášení poruch
majiteli objektu.


výtlaku z čerpací stanice – tím se rozumí
potrubí od čerpadla až po zaústění do veřejné tlakové kanalizace


el. třífázová přípojka – tj. kabel CYKY 5×2,5 mm
z rozvaděče objektu do rozvaděče čerpací stanice. Přípojku je nutné osadit
jističem 3 x 16A (alternativně po dohodě s projektantem bude pravděpodobně
možná i jednofázová přípojka)

 1. Kanalizační přípojka
  odvádí pouze splaškové vody
  určené k likvidaci na společné ČOV.
  Do systému se nesmí odvádět dešťové vody, vody z bazénů apod.

 

 1. Provozovatel veřejné
  kanalizace
  bude zajišťovat nepřetržitě na základě výzvy
  vlastníka nemovitosti zprovoznění čerpadla. Toto se provádí výměnou
  čerpadla nebo rozvaděče za funkční. Oprava je pak realizována mimo
  objekt

 

 1. Rozdělení úhrad
  jednotlivých součástí přípojky:


Investor
– obec Všestudy – hradí:

u každé trvale obydlené nemovitostinebo


nemovitosti určené k podnikání


čerpací stanici tj. čerpadlo s mělničem,
plovákové spínače, propojovací kabely mezi čerpadlem, spínači a rozvaděčem
a vlastní rozvaděč – cena cca 38.000,- Kč


sběrnou (čerpací) jímku tj. její dodávku a
montáž, kterou provede dodavatel


veřejné kanalizace cca 15.000,- Kč.


projekt kanalizační  přípojky včetně projednání
stav. povolení – 2.500,-  Kč


výtlakové potrubí z čerpací stanice – 800,- Kč/bm
(na pozemku majitele  bude hrazeno obcí max. 5 m délky výtlakového
potrubí)

    

     Vlastník trvale obydlené
nemovitosti nebo nemovitosti určené

     k podnikání hradí:


potrubí přivádějící splašky do sběrné jímky tj.
ležaté svody přepojené ze stávající žumpy do sběrné jímky – cena 1.600 Kč/bm


třífázovou přípojku elektro z domovního
rozvaděče do rozvaděče čerpací stanice – cca 300,- Kč/bm


poplatek za vydání stavebního povolení – 300,-


event. výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč
(dle požadavku stavebního úřadu)Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla stanovena (kromě výše
uvedených položek) spoluúčast na každé samostatné přípojce 5.000,- KčNemovitost, která není trvale obydlena a není určena k podnikání hradí
kompletní připojení. Stejně jako vlastník stávající nemovitosti, kterému
vzniká nárok na příspěvek obce, a tento jej ve společném termínu
nevyužije.


Za účelem bližšího seznámení bude uspořádána
v pondělí 31.srpna 2009 od 19:00 hodin veřejná schůze v „Hostinci u
Přemysla“

Na této
schůzi bude přítomen Ing. I. Fiala – projektant + zástupce firmy
provozující ČOV

Ve
Všestudech  20. 7. 2009

Vyvěšeno:
26.7.2009

 

 

Napsat komentář