Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Všestudy,

 které se koná v pondělí 10. 05. 2021 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zahájení
  2. Schválení rozpočtového opatření č. 1
  3. Záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení, p.č. 20/4 (část st. 13 a část p.č. 20/1)
  4. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – přípojka ČEZ Distribuce, a.s. pro pozemek p.č. 381/1 a 410/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus (Kabelové vedení NN)
  5. Diskuze
  6. Závěr

 

Pozvánka na zasedání 10_5_2021