Archiv rubriky: 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
H+P stav s.r.o., IČ: 28392370, Všestudy 57, 277 46 Veltrusy zastoupené jednatelem Ing. arch. Jiřím
Hánlem, Všestudy 49, 277 46 Všestudy (dále jen „stavebník“) podal dne 31.03.2021 žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu:
„Lokalita Všestudy – Nad Parkem II“
na pozemcích parcelní čísla 435, 436, st.172/1, 226/242, 226/251, 226/263, 226/264, 400/8, 400/13, 400/14, 400/15, 400/16 v k.ú. Všestudy u Veltrus (787451), obec Veltrusy.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení

Oznámení stavebního povolení – Lokalita Všestudy – Nad Parkem II

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Všestudy,

 které se koná v pondělí 10. 05. 2021 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zahájení
  2. Schválení rozpočtového opatření č. 1
  3. Záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení, p.č. 20/4 (část st. 13 a část p.č. 20/1)
  4. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – přípojka ČEZ Distribuce, a.s. pro pozemek p.č. 381/1 a 410/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus (Kabelové vedení NN)
  5. Diskuze
  6. Závěr

 

Pozvánka na zasedání 10_5_2021

Záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení

Obec Všestudy

zveřejňuje

dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích

záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení

Pozemek: p.č. 20/4 (část st. 13 a část p.č. 20/1)

Výměra:    25 m2    odděleného dle GP č. 317-172a/2021 vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o., U Stadionu 467, Neratovice

Kat.území: Všestudy u Veltrus

Způsob využití:   zahrada

Cena:  2.500,-

Záměr odprodeje části pozemku Pokladnikovi

Veřejná vyhláška- Finanční úřad

priloha_898400173_0_00200796_dne_0515_2101892670 (3)

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz
pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 1891290/21/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1891291/21/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1891292/21/2100-11460-200796,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
K č.j. 1892670/21/2100-11460-200796 strana 2
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz.