Archiv rubriky: 2021

INFORMACE K PROVOZU ORDINACE

INFORMACE K PROVOZU ORDINACE PRO DOSPĚLÉ

Od  22. 2. 2021 ordinuje lékařka pro dospělé MUDr. Hájková na adrese Josefa Dvořáka č. p. 592 ve Veltrusích. Ve dnech 18. – 19. 2. proběhne stěhování, lze využít jen telefonického kontaktu 736 484 005 či záskoku u MUDr. Votavové v Kralupech (tel. 315724720).

 

INFORMACE K PROVOZU ORDINACE PRO DĚTI A DOROST

Od 15. 2. 2021 ordinuje lékařka pro děti a dorost MUDr. Vokálová v přízemí sokolovny (vchod z ulice Palackého). Před návštěvou ordinace je nutné se předem telefonicky objednat na novém telefonním čísle 725 191 271.

 

INFORMACE K PROVOZU ORDINACE PRO DOSPĚLÉ

Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021 – 2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021– 2022 se koná ve středu 14. dubna
2021 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9 . 2014 do 31. 8. 2015
a starší, které dosud školu nenavštěvují /včetně dětí, které získaly při loňském
zápise odklad/
.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní
docházky. Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní
docházku z loňského školního roku.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
Bližší informace k organizaci a průběhu zápisu budou nejpozději
16. 3. 2021 zveřejněny na webových stránkách školy
www.skola.veltrusy.cz .

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a
dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)“, část stavby IO 04 – Stavební úpravy účelové
příjezdové komunikace

Oznámení – zahájení stavebního řízení – Pískovna Vojkovice (účelová komunikace)

Finanční zpravodaj-informace ke lhůtě k dani z nemovitých věcí a dani silniční

Daň z nemovitých věcí  – promíjí se pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.  

Uvedený GP nemá vliv na lhůty stanovené v zákoně o dani z nemovitých věcí, např. spoluvlastnický podíl lze přiznat pouze v zákonné lhůtě do 31. 1., v tomto případě nedochází k posunutí lhůty pro podání daňového přiznání.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci a omezenému provozu finančních úřadů doporučujeme poplatníkům daně z nemovitých věcí, kteří nebudou podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na spoluvlastnický podíl na nemovitosti, a potřebují pomoc při vyplnění daňového přiznání, aby svou návštěvu na finančním úřadě odložili, případně kontaktovali správce daně telefonicky.

Informační linka Územního pracoviště v Mělníce:             315 639 760  a  315 639 763

Územní pracoviště v Neratovicích:         315 639 862

Územní pracoviště v Kralupech n.V.:     315 728 360

 

Daň silniční – promíjí se pokuta podle § 250 odst. 1 za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021

Promíjí se úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok váže, nejpozději dne 1. 4. 2021

Prominutím úroku z prodlení vznikne možnost zaplatit bez sankce daň silniční do 1. 4. 2021 všem daňovým subjektům a do 16. 8. 2021 pouze těm daňovým subjektům, které byly postiženy probíhající pandemií nemoci Covid 19 a s povinností podat oznámení v intencích rozhodnutí uveřejněném ve FZ 38/2020. Příslušné nedoplatky nebudou vymáhány.

Financni-zpravodaj_2021-c-03

Poplatek kanalizace – stočné za období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Poplatek kanalizace – stočné

za období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

 Výše poplatku je 1 680,- Kč/osoba/rok

(částka stanovena usnesením č.5/2020 , 48 Kč/m3  x 35 m3/os/rok = 1680,-Kč/os/rok)

Aktualizace čestného prohlášení ohledně počtu osob napojených na kanalizaci proběhne v termínu do 30. 4. 2021 na OÚ v úředních hodinách.

Poplatek uhraďte prosím na obecním úřadu v termínu

od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

(poplatek je možno uhradit ve dvou splátkách – ½ duben a ½ říjen)

Poplatek kanalizace – stočné 2021 doc