Archiv rubriky: Úřední deska

V E Ř E J N Á VYHLÁŠKA-finanční úřad

V E Ř E J N Á VYHLÁŠKA

    Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
  č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
           ode dne 09.04.2021 do dne 11.05.2021
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
  ve dnech pondělí                od 8:00  do 17:00 hodin
      středa                od 8:00  do 17:00 hodin
             zpřístupněn k nahlédnutí
    hromadný předpisný seznam čj. 1508188/21/2100-11460-200796,
  jímž  se  uvedeným daňovým subjektům přihlášeným  k platbě  daně
  z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za  nemovité věci
  nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
           DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
    Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
  den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
  bylo možné se s ním poprvé seznámit.
   Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
  č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
  spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
  pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním  zpravodaji
  č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy  České republiky
  http://www.financnisprava.cz.

 

 

priloha_893280059_0_00200796_dne_0515_2101508925

Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021 – 2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021– 2022 se koná ve středu 14. dubna
2021 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9 . 2014 do 31. 8. 2015
a starší, které dosud školu nenavštěvují /včetně dětí, které získaly při loňském
zápise odklad/
.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní
docházky. Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní
docházku z loňského školního roku.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
Bližší informace k organizaci a průběhu zápisu budou nejpozději
16. 3. 2021 zveřejněny na webových stránkách školy
www.skola.veltrusy.cz .

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a
dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)“, část stavby IO 04 – Stavební úpravy účelové
příjezdové komunikace

Oznámení – zahájení stavebního řízení – Pískovna Vojkovice (účelová komunikace)