Záměr směny pozemků

Záměr směny pozemků

Obec Všestudy, zveřejňuje podle § 39 odst 1 zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr směny obecních pozemků

pozemky v majetku Obce Všestudy v celkové výměře 491 m2

p.č. 60/3 (377 m2 – ostatní plocha), k.ú. Dušníky nad Vltavou, Obec Všestudy

p.č. 60/9 (114 m2 – ostatní plocha), k.ú. Dušníky nad Vltavou, Obec Všestudy

část pozemku oddělená z původního pozemku p.č. 60/9 (246 m2 – ostatní plocha)

odděleného na základě geometrického plánu č. 142-719/2023, vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce  s.r.o.

za

pozemek v majetku Ing. Petra Hurdíka – v k.ú. Všestudy u Veltrus, o celkové výměře 509 m2

p.č. 226/267 (509 m2 – orná půda), k.ú. Všestudy u Veltrus, Obec Všestudy

část pozemku oddělená z původního pozemku p.č. 226/168 (24.953 m2 – orná půda)

odděleného na základě geometrického plánu č. 342-719/2023, vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce  s.r.o.

zamer smeny pozemku Hur dik x Obec Všestudy 2024

Záměr směny pozemků

Obec Všestudy

Oznamuje na základě § 39 zákona č. 128 / 2000 Sb.

Záměr směny pozemků

Obec Všestudy, zveřejňuje podle § 39 odst 1 zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr směny obecních pozemků

pozemky v majetku Obce Všestudy- vše v k.ú. Dušníky nad Vltavou,

Obec Všestudy v celkové výměře 7 m2

části pozemků p.č. 286/9 o výměře 6 m2 a p.č. 286/10 o výměře 1 m2

odděleného z p.č. 286/1 (5.926 m2 – ostatní plocha), na základě geometrického plánu č. 135-171/2021, vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce  s.r.o.

za

pozemky v majetku Leony Flekové – vše v k.ú. Dušníky nad Vltavou,

Obec Všestudy v celkové výměře 16 m2

části pozemků p.č. 320 o výměře 9 m2 a p.č. 321 o výměře 7 m2

odděleného z p.č.st. 10/1 (1.340 m2 – ostatní plocha), na základě geometrického plánu č. 135-171/2021, vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce  s.r.o.

1_ záměr směny pozemků Fleková x Obec Všestudy

ÚP Všestud – změna č. 4

Podepsaná veřejná vyhláška

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 4:

ÚP Všestud – úplné znění po změně č. 4

ÚZ ÚP Všestud – příloha č.1 – schéma ZČÚ,

plynovodů a produktovodů

ÚZ ÚP Všestudy 1a

ÚZ ÚP Všestudy 1b

ÚZ ÚP Všestudy 1c

ÚZ ÚP Všestudy 2a

ÚZ ÚP Všestudy 2c

ZMĚNA Č. 4:

Z4 ÚP Všestud – hlavní výkres

Z4 ÚP Všestud – koordinační výkres

Z4 ÚP Všestud – odůvodnění

Z4 ÚP Všestud – srovnávací text

Z4 ÚP Všestud – výkres VPS, VPO a asanací

Z4 ÚP Všestud – výroková část

Z4 ÚP Všestud – základní členění území

Poplatek za držení psa

Poplatek za držení psa
Poplatek za psa pro rok 2024 činí:
1.pes – 90,- Kč/rok
2.pes – 120,- Kč/rok
Poplatek uhraďte prosím na obecním úřadu v termínu
od 3. 1. 2024 – do 28. 2. 2024
v době úředních hodin
Po 17:00 – 19:00 hod.
St 17:00 – 19:00 hod.
nebo bezhotovostně na účet Obce Všestudy – č.ú. 0460041399/0800
vedený u ČS, var. symbol číslo popisné

poplatek za psa 2024

Poplatek kanalizace – stočné za období od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Poplatek kanalizace – stočné
za období od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024.
Výše poplatku je 2 170,- Kč/osoba/rok
(částka stanovena usnesením č.4/5/2023, 62 Kč/m3 x 35 m3
/os/rok = 2170,-Kč/os/rok)
Aktualizace čestného prohlášení ohledně počtu osob napojených na kanalizaci
proběhne v termínu do 30. 4. 2024 na OÚ v úředních hodinách.
Poplatek uhraďte prosím na obecním úřadu v termínu
od 3. 4. 2024 do 29. 4. 2024
(poplatek je možno uhradit ve dvou splátkách – ½ duben a ½ říjen)
v době úředních hodin
Po 17:00 – 19:00 hod.
St 17:00 – 19:00 hod.
nebo bezhotovostně na účet Obce Všestudy – č.ú. 0460041399/0800
vedený u ČS, var. symbol číslo popisné

Poplatek kanalizace – stočné 2024 doc

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2024

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2024 je 1 000,- Kč/osoba/rok (platí pro trvale hlášené osoby)
Pro chalupáře 1 000,- Kč/nemovitost/rok
Poplatek uhraďte prosím na obecním úřadu v termínu
od 3. 1. 2024 – do 28. 2. 2024
v době úředních hodin
Po 17:00 – 19:00 hod.
St 17:00 – 19:00 hod.
nebo bezhotovostně na účet Obce Všestudy – č.ú. 0460041399/0800
vedený u ČS, var. symbol číslo popisné

Poplatek za K.O. 2024

počet popelnic dle osob