Provozní řád dětského hřiště a plán kontrol

Provozní řád veřejného dětského hřiště ve Všestudech vydaný dne 20.8.2008

1) Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.

2) Provozovatelem hřiště je Obec Všestudy.

3) Provozní doba je:

.<>
duben – říjen 8:00 – 20:00 hod.<br>
listopad – březen 8:00 – 17:00 hod.

4) Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 – do

12 let.

Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající

dozor a dohled nad dětmi.

5) Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků

a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem

rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.

6) Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným

infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.

7) Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí

rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba

8) Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je

trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit

vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

Návštěvník je povinen:
———————-

– seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování
– šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště
– dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.
– zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí

Návštěvníkům je zakázáno:
————————-

– vstupovat do prostoru dráhy houpačky v době jejího pohybu
– je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje
– houpání se na řetízkových houpačkách bez přidržování se oběma rukama, popř. vyskakování ze sedátka za pohybu
– přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla alespoň jednou rukou
– vylézání na střechy věží
– přelézání zábran a zábradlí
– provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště
– používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání
– používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku
– vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý
– přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví)
– odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečisťovat hřiště a jeho okolí
– kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky
– stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm
– vstup se psy a jinými zvířaty
– pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

Nedílnou součástí tohoto provozního řádu jsou pokyny pro „kontrolu a údržbu dětského hřiště“ – příloha č. 1

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.

Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně na Obecní úřad Všestudy, tel. **602 646 411**, **724 179 503**

důležitá telefonní čísla:
——————————————————–

-**záchranná služba 155**
-**policie 158**
-**hasiči 150**
-**tísňová linka 112**

Tento provozní řád dětského hřiště byl schválen zastupitelstvem Obce Všestudy

dne 20.8.2008.

Ing. arch. Jiří Hánl

starosta obce

<hr>

.>
Příloha č. 1 Provozního řádu dětského hřiště

.<>
**Kontrola a údržba zařízení dětského hřiště**

Dle ČSN EN 1176 – 1177

1/ Provozovatel je povinen vést kontrolní knihu
===============================================

2/ Rozsah kontrol
==================

Běžná vizuální kontrola
———————–

Umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny

vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami. Především je

nutno se zaměřit na zlomené či prasklé součásti, zbytky rozbitých lahví,čistotu

prostoru, volný prostor mezi nářadím, stav hracího povrchu, vyčnívající

základy,ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebení, konstrukční

pevnost a horní úroveň materiálu tlumícího náraz vzhledem k značkám

základní úrovně.

***(provádějí průběžně rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti)***

Provozní kontrola
——————

Je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stability zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Provádí se dle pokynů uvedených v bodě 3/. Interval provozní kontroly záleží na četnosti používání-doporučený interval je 1x za 2 měsíce.

(provádí majitel/provozovatel hřiště a nebo jím pověřená osoba přísně v souladu s pokyny výrobce)

Roční hlavní kontrola
———————

Provádí se za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, známek rozpadu nebo koroze nebo jakýchkoliv změn úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí. Ve stejném intervalu bude provedena výměna náplně pískoviště.

Provádí se v intervalu nepřesahujícím 12 měsíců.

***(provádí výrobce zařízení nebo odborný technický pracovník s platnými certifikáty na provádění těchto kontrol)***

3/ Pokyny pro provádění provozních
==================================

kontrol a pravidelné údržby

Šrouby – zjistit jestli někde nechybí, dle potřeby dotáhnou a zjistit jejich krytí záslepkami

Ukotvení – zjištění stability a rizika převrácení, vizuální kontrola zabetonovaných částí

Dřevěné a kovové části konstrukce – zkontrolovat případné napadení hnilobou nebo korozí, zkontrolovat, zda se netvoří velké třísky

Podklad ve volném prostoru nebo prostoru pádu – plocha musí být rovná bez tvrdých či hranatých předmětů, odstranění případných skleněných střepů.

Pohyblivé díly např. závěsy a sedátka u houpaček a vahadlové houpačky – kontrola opotřebení závěsů, promazávání, volná vzdálenost mezi zemí a spodním okrajem houpačky musí být více než 350 mm

Podesty – kontrola zda nevykazují nadměrné opotřebení a jejich průhyb není větší jak 2 cm

Šplhací sítě a žebříky – kontrola uchycení sítí do dřevěných částí (nesmí se protáčet), kontrola zda nejsou řetězy přetočeny

Skluzavka – kontrola uchycení skluzavky k podestě a spodní části ukotvenou v bet. základu, zkontrolovat zda není prasklá

Lana – kontrola zda nejsou poškozená např. pořezáním nebo nadměrně opotřebovaná

Tato příloha byla schválena zastupitelstvem Obce Všestudy dne 20.8.2008.

.>
**Ing. arch. Jiří Hánl**<br>
starosta obce

Napsat komentář