Sumář plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010

Sumář plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010


Na jednání
zastupitelstva přednesl starosta obce ing. arch. Jiří Hánl sumář
plánovaných akcí na roky 2006 až 2010, tedy do dalších komunálních
voleb.

Sumář plánovaných akcí
v obci Všestudy 2006 – 2010:

  • není-li jmenovitě
    určeno, platí pro obec Všestudy i Dušníky n/Vlt. – pořadí je stanoveno
    náhodně a slouží pouze pro orientaci v textu

1. zklidnění dopravy
v obci na silnici III.třídy

2. organizace dopravy (včetně dopravy v klidu) na místních komunikacích
v obci

3. důsledné využívání možností v žádostech o poskytování dotací různých
forem

4. údržba a revitalizace veřejně přístupných pozemků v intravilánu a
těsném extravilánu obce

5. opatření ke snížení hlukové zátěže z provozu na D8 (sypaný val x
prodloužení protihlukové stěny)

6. postupné zřizování zámkového krytu chodníků v obci

7. vytvoření nových chodníků v kolizních místech podél silnice III.tř

8. oprava zvoničky ve Všestudech – nebude-li naplněna avízovaná aktivita
občanského sdružení občanů obce

9. vybudování dětského hřiště pro nejmenší děti s možnosti jeho
uzavírání – výhled na další roky

10. snaha o dohodu s majiteli chátrajících objektů na jejich uvedení do
přijatelného stavu

11. podpora „organizované“ zájmové činnosti občanů a speciálně mládeže

12. příprava realizace výstavby splaškové kanalizace v obci Všestudy
v závislosti na zajištění finančního krytí akce – předpoklad po etapách

13. oprava budovy Obecního úřadu

14. vylepšení vzhledu návsi ve Všestudech – redukce vyasfaltovaných
ploch ve prospěch zeleně

15. zajištění úklidu místních komunikací v zimním období – včetně cesty
k DD (Červenému mlýnu)

16. snaha o vyburcování Státního památkového úřadu z letargie při obnově
a údržbě zámeckého parku včetně vodního režimu Mlýnského potoku

17. podpora a případná organizace osvědčených kulturně společenských
akcí – setkání z minulosti

18. demolice staticky narušené nezkolaudované bývalé hasičské zbrojnice

19. aktivní vyhledávání a podpora při vzniku nových parcel na bytovou
výstavbu v souladu s územním plánem

20. snaha o obnovení zaniklých komunikací v katastrech obcí

21. doplnění veřejného osvětlení v nedostatečně osvětlených místech

Napsat komentář