Vyhláška 2/2007

OBEC VŠESTUDY, okres Mělník
Obecně závazná vyhláška

obce Všestudyč. 2/2007

 

o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Všestudy

Zastupitelstvo obce Všestudy schvaluje a vydává dne 19.12.2007 v souladu s
ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17
odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1Základní ustanovení

1)


Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Všestudy (dále jen „obec“), přičemž touto
obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.

2)


Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, též určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat
komunální odpad.


Čl. 2Základní pojmy


Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)


objemným odpadem – komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu
jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, pneumatiky,
atd.) použít běžné sběrné nádoby,

b)


zbytkovým odpadem – komunální odpad, který zbude po vytřídění komunálního
odpadu na složky uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky,

c)


pověřenou osobou – oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce,

d)


sběrnou nádobou – typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel
označený logem pověřené osoby, splňující technické parametry s vnitřním
objemem od 50 do 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek
komunálního odpadu a zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady
skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů.


Čl. 3Třídění komunálních odpadů

Fyzické
osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce


třídit na následující složky:

a)


papír

b)


plasty

c)


sklo

d)


železo

e)


objemný odpad

f)


nebezpečný odpad.

Čl. 4Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů

1)


Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový
odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:

a)


papír – sběrné nádoby modré barvy umístěné na prostranství U Sušárny

b)


plasty – sběrné nádoby žluté barvy umístěné na prostranství U Sušárny a v
Dušníkách nad Vltavou

c)


sklo – sběrné nádoby zelené barvy umístěné na prostranství U Sušárny

d)


nápojový karton – sběrné nádoby červené  barvy umístěné na prostranství U
Sušárny

e)


železo – se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených
obcí oznámením obecního úřadu

f)


objemný odpad – velkoobjemové kontejnery přistavené na místech a
v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu

g)


nebezpečný odpad – se předává pověřené osobě na místech a v termínech
stanovených obcí oznámením obecního úřadu

h)      směsný
komunální odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 110/120 l

i)       
Fyzické osoby jsou povinny zajistit si na svůj náklad sběrné nádoby na
směsný komunální odpad (typizované sběrné nádoby o objemu 110/120
l) a zajistit dostatečný počet těchto sběrných nádob tak, aby
nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby.
Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby
umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou
osobou.

2)


Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) směsného komunálního
odpadu nejpozději do 7.00 hod. byly sběrné nádoby na zbytkový odpad popř.
typizované plastové pytle zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz)
komunálního odpadu.

3)


Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají
těmito způsoby:

a)


sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze
k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,

b)


do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
stavební odpad a jiný podobný odpad,
uhynulá zvířata a jejich části,
horký popel,
tekutiny a ztekucené odpady.

c)


do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě
materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:
nebezpečný odpad,
objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),

d)


zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně
uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,

e)


odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.

 


Čl. 5Frekvence sběru komunálních odpadů

1)


Sběr (svoz) směsného komunálního odpadu zajišťuje pověřená osoba s
frekvencí1x za týden.

2)


Sběr (svoz) nebezpečného a objemného odpadu a železa je zajišťován
minimálně 2x ročně.

3)


Sběr (svoz) separovaného odpadu  se provádí podle obcí odsouhlaseném
harmonogramu.

 


Čl. 6Závěrečná ustanovení

1)


Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Všestudy č. 6/2001 o nakládání
s komunálním s stavebním odpadem na území obce Všestudy, Dušníky nad
Vltavou , ze dne 13. 12. 2001.

2)


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.


Podepsáni:

Ing.arch.Jiří
Hánl – starosta obce

Jaroslava
Tůmová – mistostarostka obce


Zveřejněno:
19.12.2007

Napsat komentář