Usnesení 4/2009 a zápis 4/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 h

Nová stránka 1

 

Přítomní zastupitelé:
 

Ing. arch.
Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Šulc František, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra,
Ing. Zeman Eduard.                                               
     Ostatní občané:

dle přiložené prezenční listiny1. Zahájení

V úvodu
jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo
řádně svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2009

Za
přítomnosti všech členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce
usnášeníschopné

Program
jednání zastupitelstva obce Všestudy:

1.


1/
Zahájení

2.


2/
Různé

3.


3/
Diskuze

4.


4/
Závěr

Další návrhy
na doplnění programu?

a)
Projednání závěrečného účtu obce a informace o výsledku přezkoumání
hospodaření v roce 2008

b)
Seznámení s žádostmi o změnu územního plánu a informace o připravované
aktualizaci a výběru zhotovitele ÚP

 

Kdo souhlasí
s tímto programem ?

Pro
7                              


Proti                      0

Zdržel
se               0


 Navržené
body budou zařazeny pod čísly 2 a 3, ostatní budou posunuty

 

Starosta
určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a  navrhuje za ověřovatele
dnešního zápisu Františka Šulce a Věru Váňovou. Jiný návrh nebyl podán a
bylo hlasováno:

Pro
7                              


Proti                      0

Zdržel
se               0


Ověřovateli
dnešního zápisu byli zvoleni František Šulc a Věra Váňová

Zápis
z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.2/ Závěrečný účet obce – přezkoumání hospodaření  za rok 2008

Závěrečný
účet obce a „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“ byly v řádném
termínu vyvěšeny na úřední desce.

Dne
27.5.2009 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce, byly zjištěny tyto
chyby a nedostatky:

a/ o drobném
dlouhodobém hmotném majetku bylo účtováno pod zákonem stanovenou hranicí,
přičemž tato hranice nebyla vnitřním předpisem snížena.

b/ při
vyúčtování výdajů neinvestiční dotace ve výši 134.000,- byly tyto výdaje
zaúčtování na par. 2212, namísto určený par. 3745

 

Návrh na
odstranění nedostatků:

a/
přeúčtování drobného dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou nižší než
3.000,- na podrozvahového účty

b/ požádat
poskytovatele dotace tj. Středočeský kraj o povolení přeúčtování.

Kdo souhlasí
se „závěrečným účtem obce za rok 2008“ a s přijatými opatřeními, tak jak
bylo navrženo ?

Pro
7                              


Proti                      0

Zdržel
se               03/  Změna územního plánu

K dnešnímu
dni byly podány tyto žádosti o změnu územního plánu: Pavliš, Hurdík,
Hejduk, Nedbal, Šarochová, Hadrbolcová, Schaki, Klečáková.

Zastupitelé
obce posoudí jednotlivé žádosti o změnu územního plánu.4/ Různé

 

a)
V polovině července bude zahájena úprava návsi

b)
V současnosti probíhá doplnění dětského hřiště o další herní prvky

c)
V prostoru pod hřištěm na petanque  byl umístěn betonový stůl
na stolní tenis . Jedná se o vyřazený a darovaný předmět

Pan starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

 

Zapsala:
Jaroslava Tůmová ……………………….


Zápis ověřili:

František
Šulc……………………………

Věra
Váňová…………………………………

 
Usnesení
č.   4-2009


Z veřejného
zasedání zastupitelstva obce Všestudy  konaného dne 22.6.2009Zastupitelstvo obce
I.
Souhlasí
 

a)
Se
závěrečným účtem obce za rok 2008 s výhradou
II.
Ukládá

a)
požádat
poskytovatele dotace „Středočeský kraj“ o povolení přeúčtování  dotace ve
výši 134.000,- Kč z par. 3745 na par. 2212


Termín: 30.7.2009 

b)
přeúčtovat
drobný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nižší než 3.000,- Kč na
podrozvahové účtyTermín:
31.12.2009

 


__________________________                     __________________________

 

starosta
místostarostka


Ing.arch.Jiří Hánl
Jaroslava
Tůmová

 

Ve
Všestudech  22.6.2009

 

 

Napsat komentář