Usnesení 5/2007 a zápis 5/2007

Zápis č. 5-2007 ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 19.9. 2007 v 19.00 h

Nová stránka 1

 

 

Přítomní zastupitelé:

Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš,
Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard , Šulc
František

Ostatní: občané dle přiložené
prezenční listiny

1. Zahájení

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že
zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 7 členů zastupitelstva obce
je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání
zastupitelstva obce Všestudy:

 1. Zahájení

 2. Přistoupení obce Všestudy do mikroregionu
  VELTRUSDOMINIO

 3. Projednání žádostí zájemců o stavební
  parcely

 4. Informace o anketě „Pojmenování ulic“

 5. Vyhodnocení průběžného auditu obce

 6. Zpráva o činnosti Kontrolní výboru

 7. Různé

 8. Diskuze

 9. Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele
zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných
zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

Starosta navrhuje doplnit další bod
programu – určení nové výše odměny pro Ing.Eduarda Zemana, který podal
žádost o uvolnění z funkce předsedy komise veřejné zeleně

Kdo souhlasí s doplněním tohoto bodu do
programu zasedání pod číslem 7?

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Program doplněný o výše navržený bod byl
zastupitelstvem jednohlasně schválen

Starosta určuje zapisovatelkou paní
Jaroslavu Tůmovou.

Starosta obce navrhl za ověřovatele
dnešního zápisu Ing. Eduarda Zemana a Ing.Luboše Lance . Jiný návrh nebyl
podán a bylo hlasováno:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni
Ing. Eduard Zeman a Ing.Luboš Lanc


Zápis
z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.


2/ Přistoupení obce Všestudy do
mikroregionu VELTRUSDOMINIO

Starosta obce informoval přítomné občany
s náplní mikroregionu /svazku obcí/ VELTRUSDOMINIO.

Kdo souhlasí s přistoupením obce do
mikroregionu VELTRUSDOMINIO

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Zastupitelé souhlasí s přistoupením obce
Všestudy ke svazku obcí „mikroregionu VELTRUSDOMINIO“

3/ Projednání žádostí
zájemců o stavební parcely

Doposud byla podána pouze jedna žádost. ZO
odkládá uvedenou problematiku na pozdější dobu v souladu s podmínkami
prodeje.

Zastupitelstvo bere tuto skutečnost na
vědomí

4/ Informace o anketě
„Pojmenování ulic“

František Šulc informoval o předložených
návrzích.

Zastupitelstvo bere na vědomí a o
jednotlivých názvech rozhodne v nejbližší době + zajistí výrobu a
instalaci orientačních desek s umístěním na návsi a na budově obecního
úřadu.


5/ Vyhodnocení průběžného auditu
obce

Předsedkyně finančního výboru Věra Váňová
informovala o průběžném auditu:

14. září proběhl na obci průběžný audit,
který je prováděn Středočeským krajským úřadem. Auditu se kromě
kontrolních orgánů zúčastnil starosta obce Ing.arch.Jiří Hánl ,
místostarostka obce Jaroslava Tůmová a předsedkyně finančního výboru Věra
Váňová. Zároveň byla přítomna Kamila Starečková jako externí účetní obce.
Audit neshledal žádná vážná pochybení.


6/ Zpráva o činnosti Kontrolní
výboru

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
Kontrolní výboru


Zápis č. 3 v příloze

7/ Určení nové odměny pro
Ing. Eduarda Zemana

Věra Váňová jako předsedkyně finanční
komise navrhuje novou výši odměny dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., dle
kterého jsou v současné době vypláceny odměny zastupitelům.

Tato odměna je tvořena dvěma složkami

a/ zastupitel+příplatek za obyvatele= 380

b/ předseda komise+příplatek za obyvatale=910

Navrhuji tedy novou výši odměny na částku
380,- Kč

Kdo je pro navrženou odměnu ve výši
380,- Kč/měsíc

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Zastupitelstvo souhlasí s navrženou odměnou
ve výši 380,- Kč

8/ Různé

 • Informace o zadání zakázky firmě Červenka

 • Informace o pronájmu veřejného
  prostranství za 1,- Kč ročně na 20 let od pana Jaromíra Pavliše

 • Zadat rozšíření zakázky na prostranství
  jako nedílnou součást et. C – bylo podmíněno dohodou o pronájmu
  předmětného pozemku od pana Jaromíra Pavliše

 • Proběhlo cvičení Vltava-Labe 2007, které
  bylo zaměřeno na nácvik komunikace mezi příslušnými složkami a obcemi
  /nutno zpracovat nový povodňový plán s ohledem na situaci s DD a jeho
  častou evakuací/

 • Kamerový systém ano – ne ?

 • Byla provedena požární kontrola na obci
  /nedostatky: nejsou hasičáky,nemáme smlouvu s žádným spolkem DH, nebyly
  poplachové a požární směrnice/. Směrnice vypracoval František Šulc,
  hasičské přístroje budou tento týden objednány, zastupitelstvo zvažuje
  se kterým SDH uzavřít smlouvu /Úžice , Veltrusy, Dřínov/ /

 • Návrh na zvýšení poplatku za svoz
  komunálního odpadu /popelnice/

 • Kontejner na velkoobjemový odpad (listí
  apod.) bude ještě letos- asi v říjnu nebezpečný odpad – až na jaře

 • Opět bude zahájen provoz veřejného
  internetu

 • Bylo započato se zřízením pěší komunikace
  ke hřišti – (na základě ústních souhlasů majitelů, které budou doplněny
  o písemnou formu sesmluvněním této skutečnosti). Kdo je pro, aby byla
  pěšina doplněna o alejovou výsadbu za předpokladu souhlasu
  majitelů-vyjádřete se v diskuzi

 • Bude upravena plocha podél ulice
  k pískovně – doplněna stromy

 • Byl sdělen záměr obce vybudovat v roce
  2008 dětské hřiště pro nejmenší v prostoru pozemku č.171/1 – mezi
  sokolovnou a plochou před obecním úřadem.

9/ Diskuze

p.Kadeřábek – jsou nějaké
další informace o stavbě lihovaru ?

Ing.arch.J.Hánl – nemáme
žádné informace, firma se od své prezentace na úřadě neozvala. Naše
vyjádření firma písemně dostala.

p.Šarochová – má někdo
informace proč opět klesla voda ve strouze ?

ing.arch.J.Hánl – důvodem je,
že má být opět započato s těžbou dřeva., s tím, že budou vytahovat i
stromy spadlé v Mlýnském náhonu. Mělo by se však přihlédnout na
skutečnost, že časté střídání stavu vody v náhonu je velice škodlivé pro
stromy v parku. V důsledku těchto změn pak dochází k jejich odumření a
pádům.

p.Tázlarová – když se počítá
s budováním dětského hřiště pro malé děti, nemělo by se také něco udělat
pro ty větší, třeba na míčové hry ?

ing.arch.J.Hánl – možností
zde mají dost, např. dole u strouhy a hlavně na hřišti SK Viktoria, ke
kterému je navíc zřizována pěší komunikace /viz. výše /

p.Tázlarová – bylo by dobré
připomínkovat jízdní řád autobusu tak, aby jezdil o sobotách a nedělích
nejenom po rovině k bývalé STS, ale zajížděl přes Veltrusy ke hřbitovu.

p.Tůmová – bereme na vědomí a
budeme toto připomínkovat při jednání s dopravním odborem Stř. krajského
úřadu.

Závěrem starosta obce poděkoval přítomným
občanům za účast.

Usnesení č. 5-2007

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 19.9.2007

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí

 • S přistoupením obce Všestudy do „Mikroregionu
  VELTRUSDOMINIO“

 • S novou výší odměny pro Ing. Eduarda
  Zemana ve výši 380,- Kč/měs, s platností od 1.10.2007

II. Bere na vědomí

 • Zprávu o činnosti Kontrolního výboru

 • Zprávu o provedeném průběžném auditu

 

 

Napsat komentář