Záměr na prodej obecních pozemků určených k zástavbě rodinným domem

Záměr na prodej obecních pozemků určených k zástavbě rodinným domem

Nová stránka 1

 

Grafická příloha „>ZDE<„:[http://vsestudy-obec.cz/obr/img553.jpg]
===========================

Obec Všestudy

 

Zveřejňuje dle § 39 odstavce
1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích


Záměr na prodej obecních pozemků určených k zástavbě rodinným domem

 

Definice
stavebních pozemků v k.ú. Všestudy, okr Mělník


A

č.k.n. 171/38 o výměře 510 m2 + 157/73 o výměře 120 m2
– celkem 630 m2


B

č.k.n. 157/71 o výměře 576 m2 + 171/39 o výměře 66 m2
– celkem 642 m2


C

č.k.n. 157/70 o výměře 907 m2 + 171/37 o výměře 17 m2
– celkem 924 m2


D

č.k.n. 171/36 o výměře 866 m2 + 157/72 o výměře 36 m2 – celkem
902 m2

Ing. arch. Jiří Hánl

starosta obce

 


Přílohy:


1/ grafická příloha – mapka se zakreslením pozemků


2/ podmínky prodeje


3/ regulační zásady zástavby výstavby rodinných domů

 


Zveřejnění záměru: 28.6.2007

Příloha č. 1

Podmínky prodeje

 

 1. Cena stavebního pozemku je stanovena na
  850,- Kč /m2

Z této části tvoří vlastní cena pozemku cca
50,- Kč/m2, 800,- Kč/m2 jsou předpokládané náklady
na zainvestování pozemků. Zainvestováním se rozumí: přívod v obci
dostupných inž. sítí na hranici jednotlivých pozemků /vodovod,zemní plyn,
el.silnoproud/ a konečná úprava veřejné komunikace.

 

 1. Přednost mají žadatelé s trvalým pobytem
  v obci Všestudy. V případě více zájemců o jednu parcelu bude provedeno
  druhé kolo výběrového řízení, kdy bude rozhodovat výše nabídnuté ceny.

 1. Na pozemku smí být postaven pouze rodinný
  dům dle regulativu obce, viz. samostatná příloha, a to do 5 let od
  podpisu kupní smlouvy na předmětný pozemek .

 1. Obec si vyhrazuje předkupní právo na
  pozemek na dobu 10 let od uzavření smlouvy za stejných cenových
  podmínek.

 1. Předpokládaný termín převzetí pozemku je
  duben 2009. Termín je odvislý od úspěšnosti jednání se správci
  jednotlivých sítí a kladného výkladu odboru výstavby Veltrusy
  k schválenému územnímu plánu obce Všestudy z roku 2003, ohledně dané
  lokality.

 1. S kupujícím bude uzavřena smlouva o smlouvě
  budoucí na prodej pozemku, a to nejpozději do 14 dnů od schválení
  prodeje ZO. Kupující složí na účet obce zálohu ve výši 20 % ceny
  příslušné parcely nejpozději v den podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a
  v případě odstoupení od záměru koupě pozemku záloha propadne ve prospěch
  obce. Záloha bude započítána do celkové kupní ceny předmětného pozemku.

 1. Kupní smlouva bude uzavřena při převzetí
  předmětného pozemku a cena celého pozemku musí být doplacena jednorázově
  nejpozději v den podpisu kupní smlouvy.

 1. Dále kupující hradí daň z převodu
  nemovitostí, náklady spojené s  návrhem na vklad KÚ a náklady na
  vypracování předkupní a kupní smlouvy.

 1. Žádosti zájemce doručí poštou nebo osobně.
  Vyrozumění bude žadatelům oznámeno do 7 dnů od nejbližšího veřejného
  zasedání, na kterém bude případný prodej schválen. Předpokládaný termín
  veřejného zasedání je 12/2007.

 1. V případě, že se nepodaří najít zájemce o
  koupi minimálně 3 parcel, obec tento záměr odloží na pozdější dobu.

 

Příloha č. 2

Regulační zásady výstavby
rodinných domů

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a
návazných vyhlášek jsou stanoveny

pro stavbu rodinných domů v obci Všestudy,
okr. Mělník následující regulační zásady:


Definice stavebních pozemků v k.ú. Všestudy, okr.Mělník


A

č.k.n. 171/38 o výměře 510 m2 + 157/73 o výměře 120 m2
– celkem 630 m2


B č.k.n. 157/71 o výměře 576 m2 +
171/39 o výměře 66 m2 – celkem 642 m2


C

č.k.n. 157/70 o výměře 907 m2 + 171/37 o výměře 17 m2
– celkem 924 m2


D

č.k.n. 171/36 o výměře 866 m2 + 157/72 o výměře 36 m2 – celkem
902 m2

 


Cíle


Cílem regulace stavební činnosti v řešené lokalitě je zajistit soulad mezi
dlouhodobými zájmy obce a zájmy stavebníků.

1. Umístění
staveb


 • orientace stavby hřebenem
  rovnoběžně nebo kolmo k uliční čáře


 • plynulé zapojení stavby do terénu,
  minimalizace zpevněných ploch a technických terénních úprav


 • výška podlahy přízemí max. 0,6 m
  nad původním terénem

 • poměr zeleně
  z celkového plochy pozemku je min. 60%

2. Velikost
staveb


 • podlažnost – přízemí + podkroví
  s možností suterénu


 • index zastavěnosti plochy /IZP/
  bude tvořit u parcel A,B max. 25% z plochy pozemku, u parcel C,D max.
  20% z plochy pozemku a min. 100 m² u všech parcel.


 • Maximální výška hřebene stavby
  bude max. 9 m od původního terénu

3. Tvar a
proporce staveb


 • jednoduchá rovnoramenná sedlová
  střecha o sklonu 35°- 45° bez částečných


valeb s hlavním  hřebenem v podélné
ose půdorysu; hmota vikýřů nepřehluší hmotu hlavní střechy


 • Vikýře plynule začleněny do plochy
  střechy, střešní okna jsou možná


 • nasazení střechy buď v úrovni
  stropu přízemí nebo s mírně tradiční nadezdívkou


 • přístavby buď pod nelomeným spuštěným ramenem střechy nebo jako

  kolmý trakt s rovnoramennou
  sedlovou střechou se sklonem shodným jako střecha hlavní.

4. Skladebnost
a materiál fasády a střechy


 • Střešní krytina bude použita
  výhradně tašková v červeném režném odstínu. Glazovaná tašková krytina
  není přípustná.

 • Na fasády budou použity pouze
  přírodní materiály.

 • Barevnost fasád nutno předložit v projektu
  ke stavebnímu povolení

( doložit výkresem).

 • Fasády
  jednotlivých objektů a jejich částí ve formě omítek v přírodních
  barvách. U vedlejších staveb a jejich částí v maximální míře v souladu
  s hlavní stavbou

 

Prostorová regulace území

 

5. Závazná
stavební čára (vzdálenost stavby od uliční čáry)


Závazná stavební čára je linie,
v níž musí být umístěno příslušné průčelí. Pro parcely A,B je stanovena na
3 m, pro parcely C,D je stanovena na 6 m.

6. Oplocení

Oplocení do veřejného pozemku bude provedeno
v dále popsaných zásadách:

 • Výška podezdívky plotu do 45 cm,

 • doporučená celková výška oplocení max. 160
  cm.

 • Vhodným materiálem plotu jsou přirozené
  přírodní materiály.

 • Plot musí být z min. 50 % své plochy
  průhledný

 • Vstupní vrátka a vjezdové brány umístěné v
  uliční čáře musí být

otevíratelné do prostoru parcely.

7. Řešení
„dopravy v klidu“ – garážování osobních automobilů

Rodinný dům musí mít alespoň dvě garážová
stání na jednu bytovou

jednotku. Není – li možné garážovat v domě,
musí být stání na pozemku

rodinného domu, například ve formě přístřešku

 

8.
Geometrické podklady

Uliční čára je dána geometrickým vytýčením
jednotlivých parcel domů – viz. grafická příloha

 

 

Tento regulační zástavbový
plán byl odsouhlasen obecním zastupitelstvem dne 27.června 2007 na
zasedání ZO
 

 

 

Napsat komentář