Zápis a usnesení 1/2010

Zápis č. 1-2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 25.1.2010 v 19:00 h.

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří,Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Šulc František

Ing. Zeman Eduard-omluven

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
———–

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2010.

Za přítomnosti 6 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a Ing. Luboše Lance. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
– Pro 6
– Proti 0
– Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Hana Pavlinská a Ing. Luboš Lanc
Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání navrhuji tento program:

1/ Zahájení

2/ Schválení rozpočtu na r. 2010

3/ Rozpočtové opatření č. 2

4/ Akce „Vlajka pro Tibet“

5/ Seznámení s postupem na PD – kanalizace + ÚP

6/ Diskuze

7/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?
– Pro 6
– Proti 0
– Zdržel se 0

2/ Schválení navrženého rozpočtu na rok 2010
———————————————
Návrh rozpočtu na rok 2010 byl řádně zveřejněn a zastupitelé s ním byli seznámeni. Plánované rozpočtové příjmy jsou 3.288.600,- a výdaje 3.763.500,-. Má někdo připomínky nebo jiný návrh? Není tomu tak

Kdo souhlasí s rozpočtem na rok 2010 tak jak byl navržen? (viz. příloha)
– Pro 6
– Proti 0
– Zdržel se 0

3/ Rozpočtové opatření č. 2
—————————
V měsíci prosinci byly překročeny rozpočtové příjmy, a to: z finančních operací (631)62.000,- a místní správa(617) 13.950,- proti plánovanému rozpočtu. Kdo souhlasí s tímto opatřením? (viz.příloha)

– Pro 6
– Proti 0
– Zdržel se 0

4/ „Vlajka pro Tibet“
———————
Zastupitelé obdrželi žádost aby se obec zúčastnila akce „Vlajka pro Tibet“ (51.let povstání Tibeťanů),jejím vyvěšením ve dne 10. března 2010. Kdo souhlasí s tím aby se obec připojila k této akci?
– Pro 6
– Proti 0
– Zdržel se 0

5/ Seznámení s postupem na PD – kanalizace + ÚP
———————————————–
Pan starosta seznámil přítomné se současnou situací.

6/ Diskuze
———-
*p.Jelínek* – kdy se porazí stromy před naší nemovitostí ?

*p.starosta* – žádost na pokácení bude projednána a rozhodnutí bude řádně
zveřejněno, teprve poté dojde k pokácení, a to i s ohledem na počasí.

*p. Šarochová* – bude v obci instalována nová vývěsková tabule ?

*p. starosta* – ano bude, zatím je v jednání její umístění a forma

*p. Šarochová* – žádám aby tento můj dotaz byl dán do zápisu neboť se poslední dobou stává, že některé diskuzní příspěvky nejsou v zápisu uvedeny.

*p. Tůmová* – o jaký konkrétní diskuzní příspěvek se jedná? Zápis je vždy před zveřejněním ověřován. Pokud má někdo pocit, že není v zápise vše uvedeno, bylo by dobré, aby se svoji připomínkou přišel ihned po zveřejnění-vyvěšení zápisu.

*p.Šarochová* – momentálně si konkrétně nevzpomínám, ale asi se to týkalo autobusové čekárny v Dušníkách.

*p. starosta* – s demolicí čekárny je počítáno v rozpočtu na rok 2010. Dále zastupitelé zvažují a zjišťují možnosti jakým typem stavby bude čekárna nahrazena.

7/ Závěr
———
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili:
Ing. Luboš Lanc ………………………………….

Hana Pavlinská ………………………………

________________________________________________________________

.<>
Usnesení 1/2010
—————

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 25.1.2010

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí

1/ S rozpočtem na rok 2010 – (v příloze)

2/ S rozpočtovým opatření č. 2 (v příloze)

3/ S připojením obce k akci „Vlajka pro Tibet“

Ing.arch.Jiří Hánl
starosta ________________

Jaroslava Tůmová
místostarostka _________________

Napsat komentář