V E Ř E J N Á VYHLÁŠKA-finanční úřad

V E Ř E J N Á VYHLÁŠKA

    Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
  č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
           ode dne 09.04.2021 do dne 11.05.2021
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
  ve dnech pondělí                od 8:00  do 17:00 hodin
      středa                od 8:00  do 17:00 hodin
             zpřístupněn k nahlédnutí
    hromadný předpisný seznam čj. 1508188/21/2100-11460-200796,
  jímž  se  uvedeným daňovým subjektům přihlášeným  k platbě  daně
  z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za  nemovité věci
  nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
           DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
    Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
  den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
  bylo možné se s ním poprvé seznámit.
   Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
  č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
  spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
  pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním  zpravodaji
  č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy  České republiky
  http://www.financnisprava.cz.

 

 

priloha_893280059_0_00200796_dne_0515_2101508925