Záměr směny pozemků

Záměr směny pozemků

Obec Všestudy, zveřejňuje podle § 39 odst 1 zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr směny obecních pozemků

pozemky v majetku Obce Všestudy v celkové výměře 491 m2

p.č. 60/3 (377 m2 – ostatní plocha), k.ú. Dušníky nad Vltavou, Obec Všestudy

p.č. 60/9 (114 m2 – ostatní plocha), k.ú. Dušníky nad Vltavou, Obec Všestudy

část pozemku oddělená z původního pozemku p.č. 60/9 (246 m2 – ostatní plocha)

odděleného na základě geometrického plánu č. 142-719/2023, vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce  s.r.o.

za

pozemek v majetku Ing. Petra Hurdíka – v k.ú. Všestudy u Veltrus, o celkové výměře 509 m2

p.č. 226/267 (509 m2 – orná půda), k.ú. Všestudy u Veltrus, Obec Všestudy

část pozemku oddělená z původního pozemku p.č. 226/168 (24.953 m2 – orná půda)

odděleného na základě geometrického plánu č. 342-719/2023, vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce  s.r.o.

zamer smeny pozemku Hur dik x Obec Všestudy 2024