SUMÁŘ uskutečněných AKCÍ v obci Všestudy za r. 2008

pořadí je stanoveno náhodně a slouží pouze pro orientaci v textu

1. důsledné využívání možností v žádostech o poskytování dotací různých forem – byly získány dotace v celkové výši 854.000,- Kč

2. údržba a revitalizace veřejně přístupných pozemků v intravilánu a těsném extravilánu obce

3. osázení záhonů podél chodníku et. A na návsi keři a půdokryvnými rostlinami (před p. Vosičkou a p. Tůmovou) – 180 sazenic

4. zklidnění dopravy v obci na silnici III.třídy v ul. Veltruská pomocí vyvýšených přechodů – retardérů

5. opatření ke snížení hlukové zátěže z provozu na D8 (zařazeno do strategického plánu mikrogegionu VELTRUSDOMINIO – probíhají konzultace ohledně zpracování studie s ŘSD)

6. vybudování dětského hřiště pro nejmenší děti s možnosti jeho uzavírání (s dotací kraje 250.000,- Kč)

7. byla snaha o dohodu s majiteli chátrajících objektů na jejich uvedení do přijatelného stavu – podařilo se opravit ohradní zeď proti budově OÚ, proběhla demolice zchátralého objektu č.p. 34 (mezi domy p. Slezákové a p. Lauricha)

8. oprava budovy Obecního úřadu – vstupní dveře + dispoziční úpravy v přízemí, zednické a malířské práce, elektroinstalace, EZS, výměna zařizovacích předmětů WC, vnitřní žaluzie …

9. vybavení nutně atypickým nábytkem kanceláří OÚ

10. vytvoření předpokladu zajištění úklidu místních komunikací v zimním období – včetně cesty k DD (Červenému mlýnu) – byla zakoupena pracovní čtyřkolka včetně radlice a přívěsného vozíku

11. probíhaly brigády na čištění části zámeckého parku mezi Mlýnským potokem a loukou – snaha o vyburcování Státního památkového úřadu z letargie při obnově a údržbě zámeckého parku včetně vodního režimu Mlýnského potoku

12. dohadovací řízení ve snaze o obnovení zaniklých komunikací v katastrech obcí

13. přebudování dvou ulic (et. D – Ke Hřišti a et. E – Nad Náklí) do formy „obytných zón“ s vymezenými parkovacími místy pro osobní automobily, včetně nového VO

14. výsadba zeleně ve vegetačních ostrůvcích v rámci „obytných zón“ (et. D – Ke Hřišti a et. E – Nad Náklí) – proběhlo brigádnicky za účasti většiny občanů bydlících v předmětných ulicích – 1700 sazenic

15. rozšíření krajnice ve formě hutněného násypu západně podél ul. Veltruská – vytvoření předpokladu pro zřízení chodníku et. B v r. 2009

16. sekání travnatých veřejně přístupných ploch včetně ploch podél silnice III.tř od Řečišťat až do Dušník n/Vlt –(v rámci celého katastru obce)

17. oprava + nátěr lamp veřejného osvětlení k Červenému Mlýnu

18. brigáda – čištění strouhy od napadaných stromů a větví v prostoru u Červeného Mlýna

19. příprava opravy budovy Obecního úřadu – realizace 6-7/2009 s podáním dotační žádosti

20. příprava doplnění dětského hřiště (přístřešek nad sezením, zeleň a některé herní prvky) s podáním dotační žádosti

21. zřízení kamerového systému v obci k posílení prevence a ke zvýšení bezpečnosti – 8 kamer

22. podpora osvědčených kulturně společenských akcí – setkání sousedů – místní jména, Mikuláš, dětský karneval apod.

23. obstarání projektových podkladů na úpravu místních komunikací v následujícím roce – et. B – ul. Veltruská a podání žádosti o dotaci společně s et. F – náves Pod Lipami

24. byl převeden elektroměr pro VTL RS plynu na RW – byla vymožena zpětná úhrada ve výši 47.000 Kč – neoprávněné platby od r. 2001

25. údržba a doplnění stromové alejové výsadby podél cesty od Řečišťat do Dušník n/Vlt. a k tůním – výsadba 55 stromů v XI/2008

26. průběžně dle potřeby bylo prováděno brigádnicky zalévání vysazených stromů

27. vymístění elektroměrového rozvaděče VO z prostoru zchátralé bývalé Místní lidové knihovny v Dušníkách n/Vlt. – vytvoření předpokladu pro zamýšlenou demolici této stavby

28. zadání zpracování projektové dokumentace na úpravu místních komunikací – et. G (U Zvoničky + Dušnická) – et. H (Ke Kostelíku + Vltavská)

29. kácení proschlých stromů na vlastních a pronajatých veřejně přístupných pozemcích

30. celková oprava pomníku – „křížek 1829“

Napsat komentář