Archiv rubriky: Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
H+P stav s.r.o., IČ: 28392370, Všestudy 57, 277 46 Veltrusy zastoupené jednatelem Ing. arch. Jiřím
Hánlem, Všestudy 49, 277 46 Všestudy (dále jen „stavebník“) podal dne 31.03.2021 žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu:
„Lokalita Všestudy – Nad Parkem II“
na pozemcích parcelní čísla 435, 436, st.172/1, 226/242, 226/251, 226/263, 226/264, 400/8, 400/13, 400/14, 400/15, 400/16 v k.ú. Všestudy u Veltrus (787451), obec Veltrusy.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení

Oznámení stavebního povolení – Lokalita Všestudy – Nad Parkem II

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Všestudy,

 které se koná v pondělí 10. 05. 2021 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zahájení
 2. Schválení rozpočtového opatření č. 1
 3. Záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení, p.č. 20/4 (část st. 13 a část p.č. 20/1)
 4. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – přípojka ČEZ Distribuce, a.s. pro pozemek p.č. 381/1 a 410/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus (Kabelové vedení NN)
 5. Diskuze
 6. Závěr

 

Pozvánka na zasedání 10_5_2021

Záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení

Obec Všestudy

zveřejňuje

dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích

záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení

Pozemek: p.č. 20/4 (část st. 13 a část p.č. 20/1)

Výměra:    25 m2    odděleného dle GP č. 317-172a/2021 vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o., U Stadionu 467, Neratovice

Kat.území: Všestudy u Veltrus

Způsob využití:   zahrada

Cena:  2.500,-

Záměr odprodeje části pozemku Pokladnikovi

V E Ř E J N Á VYHLÁŠKA-finanční úřad

V E Ř E J N Á VYHLÁŠKA

    Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
  č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
           ode dne 09.04.2021 do dne 11.05.2021
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
  ve dnech pondělí                od 8:00  do 17:00 hodin
      středa                od 8:00  do 17:00 hodin
             zpřístupněn k nahlédnutí
    hromadný předpisný seznam čj. 1508188/21/2100-11460-200796,
  jímž  se  uvedeným daňovým subjektům přihlášeným  k platbě  daně
  z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za  nemovité věci
  nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
           DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
    Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
  den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
  bylo možné se s ním poprvé seznámit.
   Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
  č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
  spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
  pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním  zpravodaji
  č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy  České republiky
  http://www.financnisprava.cz.

 

 

priloha_893280059_0_00200796_dne_0515_2101508925