Archiv rubriky: Úřední deska

Veřejná vyhláška_Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek

 

Veřjná vyhláška

priloha_912612886_2_Návrh_OOP_PpZPR_Labe_fin (1) priloha_912612886_1_Návrh_OOP_PpZPR_Labe_fin (1)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
H+P stav s.r.o., IČ: 28392370, Všestudy 57, 277 46 Veltrusy zastoupené jednatelem Ing. arch. Jiřím
Hánlem, Všestudy 49, 277 46 Všestudy (dále jen „stavebník“) podal dne 31.03.2021 žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu:
„Lokalita Všestudy – Nad Parkem II“
na pozemcích parcelní čísla 435, 436, st.172/1, 226/242, 226/251, 226/263, 226/264, 400/8, 400/13, 400/14, 400/15, 400/16 v k.ú. Všestudy u Veltrus (787451), obec Veltrusy.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení

Oznámení stavebního povolení – Lokalita Všestudy – Nad Parkem II

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Všestudy,

 které se koná v pondělí 10. 05. 2021 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zahájení
  2. Schválení rozpočtového opatření č. 1
  3. Záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení, p.č. 20/4 (část st. 13 a část p.č. 20/1)
  4. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – přípojka ČEZ Distribuce, a.s. pro pozemek p.č. 381/1 a 410/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus (Kabelové vedení NN)
  5. Diskuze
  6. Závěr

 

Pozvánka na zasedání 10_5_2021

Záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení

Obec Všestudy

zveřejňuje

dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích

záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení

Pozemek: p.č. 20/4 (část st. 13 a část p.č. 20/1)

Výměra:    25 m2    odděleného dle GP č. 317-172a/2021 vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o., U Stadionu 467, Neratovice

Kat.území: Všestudy u Veltrus

Způsob využití:   zahrada

Cena:  2.500,-

Záměr odprodeje části pozemku Pokladnikovi