Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) – zahájení zjišťovacího řízení podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona EIA k záměru zařazenému v kategorii I

priloha_944679569_0_zahájení ZŘ – D8 Zdiby – Nová Ves (3)

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná v pondělí 30. 08. 2021 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zahájení
  2. Schválení finančního daru pro Sportovní klub Viktoria Všestudy
  3. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – kabelové vedení ČEZ Distribuce, a.s. pro pozemek p.č. 381/1, 410/1, 400/2, 400/1, 400/3 v k.ú. Všestudy u Veltrus
  4. Diskuze
  5. Závěr

 

Pozvánka na zasedání 30_8_2021