Archiv rubriky: Události a aktuality

OČKOVÁNÍ PSŮ

OČKOVÁNÍ PSŮ

  1. 5. 2021 – neděle

 

8:30  –    9:00       Všestudy

9:00   –    9:30       Dušníky nad Vltavou

 

 

Vzteklina         150,- Kč

Kompletní vakcinace   290,- Kč

Záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení

Obec Všestudy

zveřejňuje

dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích

záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení

Pozemek: p.č. 20/4 (část st. 13 a část p.č. 20/1)

Výměra:    25 m2    odděleného dle GP č. 317-172a/2021 vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o., U Stadionu 467, Neratovice

Kat.území: Všestudy u Veltrus

Způsob využití:   zahrada

Cena:  2.500,-

Záměr odprodeje části pozemku Pokladnikovi

Veřejná vyhláška- Finanční úřad

priloha_898400173_0_00200796_dne_0515_2101892670 (3)

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz
pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 1891290/21/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1891291/21/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1891292/21/2100-11460-200796,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
K č.j. 1892670/21/2100-11460-200796 strana 2
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz.