Přehled uskutečněných akci za rok 2007

SUMÁŘ uskutečněných AKCÍ v obci Všestudy 2007 : pořadí je stanoveno náhodně a slouží pouze pro orientaci v textu

 

1.
důsledné využívání možností v žádostech o poskytování
dotací různých forem – byl navázán smluvní vztah s poradcem v problematice
žádostí o dotace

2.
údržba a revitalizace veřejně přístupných pozemků v intravilánu
a těsném extravilánu obce – (cesta na Vojkovice, zahrádka po p. Brožové,
prostor pod Zvoničkou u č.p.1

3.
postupné zřizování zámkového krytu chodníků v obci a
celková úprava prostranství u sušárny– et. C

4.
vytvoření nových chodníků v kolizních místech podél
silnice III.tř  – et.A, včetně nového VO

5.
oprava Zvoničky ve Všestudech – ve spolupráci
s občanským sdružením okolo Sokol Všestudy – zvon a kamerové zabezpečení
formou sponzorského daru

6.
sekání travnatých veřejně přístupných ploch včetně ploch
podél silnice III.tř od Řečišťat až do Dušník n/Vlt –(v rámci celého
katastru obce)

7.
vytvoření oficiálních webových stránek obce

8.
příprava vybudování dětského hřiště pro nejmenší děti
s možnosti jeho uzavírání – legislativní a majetkové předpoklady

9.
snaha o dohodu s majiteli chátrajících objektů na jejich
uvedení do přijatelného stavu –p. Zázvorka, dohoda s p. Pavlišem

10.
podpora „organizované“ zájmové činnosti občanů  a
speciálně mládeže

11.
ověření možností a příprava realizace výstavby splaškové
kanalizace v obci Všestudy v závislosti na zajištění finančního krytí akce
– předpoklad po etapách

12.
příprava opravy budovy Obecního úřadu – realizace
2-3/2008

13.
vylepšení vzhledu návsi ve Všestudech – redukce
vyasfaltovaných ploch ve prospěch zeleně

14.
vyburcování Státního památkového úřadu z letargie při
obnově a údržbě zámeckého parku včetně obnovy vodního režimu Mlýnského
potoku

15.
podpora osvědčených kulturně společenských akcí –
setkání z minulosti, Mikuláš, dětský karneval apod.

16.
demolice staticky narušené nezkolaudované bývalé
hasičské zbrojnice

17.
aktivní vyhledávání a podpora při vzniku nových parcel
na bytovou výstavbu v souladu s územním plánem

18.
obstarání projektových podkladů na úpravu místních
komunikací v následujícím roce

19.
zatím bezvýsledná snaha o obnovení zaniklých komunikací
v katastrech obcí –pro nepochopení ze strany vlastníků a uživatelů
předmětných pozemků

20.
doplnění veřejného osvětlení v nedostatečně osvětlených
místech – u p. Satínkové +  na budově OÚ

21.
oprava skladu zahradní techniky obce – proti Zvoničce

22.
výsadba jednostranné aleje od D8 do Dušník n/Vlt. včetně
úpravy a vyčištění zeleného pruhu komunikace

23.
údržba stromové alejové výsadby podél cesty od Dušník n/Vlt.
k tůním

24.
oprava lokálního poškození místních komunikací
s živičným povrchem

25.
úprava pravostranné části podél komunikace Ke Mlejnu –
pod suchou kamenou zídkou

26.
kácení proschlých stromů na vlastních a pronajatých
veřejně přístupných pozemcích + výsadba nových dřevin

27.
osazení zábrany pro vjezd automobilů V Náklích

28.
vytyčení a zahájení vybudování pěší komunikace od ul.
Vojkovské ke hřišti

29.
nové ohrazení u stanoviště kontejnerů tříděného odpadu

30.
průběžně dle potřeby bylo prováděno brigádnicky zalévání
vysazených stromů

31.
brigádnicky bylo vybudováno hřiště na petanque

32.
zajištění opravy tabule s vývěskami na návsi

33.
uspořádání ankety na pojmenování ulic a prostranství
v obci

 

 

Napsat komentář