Sumář akcí v roce 2008

SUMÁŘ uskutečněných AKCÍ v obci Všestudy za r. 2 0 0 8 :

Nová stránka 1

 pořadí je stanoveno náhodně a slouží pouze pro orientaci v textu

 

1.
důsledné využívání možností v žádostech o poskytování
dotací různých forem – byly získány dotace v celkové výši 854.000,- Kč

2.
údržba a revitalizace veřejně přístupných pozemků v intravilánu
a těsném extravilánu obce

3.
osázení záhonů podél chodníku et. A na návsi keři a
půdokryvnými rostlinami (před p. Vosičkou a p. Tůmovou) – 180 sazenic

4.
zklidnění dopravy v obci na silnici III.třídy v ul.
Veltruská pomocí vyvýšených přechodů – retardérů

5.
opatření ke snížení hlukové zátěže z provozu na D8
(zařazeno do strategického plánu mikrogegionu VELTRUSDOMINIO – probíhají
konzultace ohledně zpracování studie s ŘSD)

6.
vybudování dětského hřiště pro nejmenší děti s možnosti
jeho uzavírání (s dotací kraje 250.000,- Kč)

7.
byla snaha o dohodu s majiteli chátrajících objektů na
jejich uvedení do přijatelného stavu – podařilo se opravit ohradní zeď
proti budově OÚ, proběhla demolice zchátralého objektu č.p. 34 (mezi domy
p. Slezákové a p. Lauricha)

8.
oprava budovy Obecního úřadu – vstupní dveře +
dispoziční úpravy v přízemí, zednické a malířské práce, elektroinstalace,
EZS, výměna zařizovacích předmětů WC, vnitřní žaluzie …

9.
vybavení nutně atypickým nábytkem kanceláří OÚ

10.
vytvoření předpokladu zajištění úklidu místních
komunikací v zimním období – včetně cesty k DD (Červenému mlýnu) – byla
zakoupena pracovní čtyřkolka včetně radlice a přívěsného vozíku

11.
probíhaly brigády na čištění části zámeckého parku mezi
Mlýnským potokem a loukou – snaha o vyburcování Státního památkového úřadu
z letargie při obnově a údržbě zámeckého parku včetně vodního režimu
Mlýnského potoku

12.
dohadovací řízení ve snaze o obnovení zaniklých
komunikací v katastrech obcí

13.
přebudování dvou ulic (et. D – Ke Hřišti a et. E – Nad
Náklí) do formy „obytných zón“ s vymezenými parkovacími místy pro osobní
automobily, včetně nového VO

14.
výsadba zeleně ve vegetačních ostrůvcích v rámci
„obytných zón“ (et. D – Ke Hřišti a et. E – Nad Náklí) – proběhlo
brigádnicky za účasti většiny občanů bydlících v předmětných ulicích –
1700 sazenic

15.
rozšíření krajnice ve formě hutněného násypu západně
podél ul. Veltruská – vytvoření předpokladu pro zřízení chodníku et. B
v r. 2009

16.
sekání travnatých veřejně přístupných ploch včetně ploch
podél silnice III.tř od Řečišťat až do Dušník n/Vlt –(v rámci celého
katastru obce)

17.
oprava + nátěr lamp veřejného osvětlení k Červenému
Mlýnu

18.
brigáda – čištění strouhy od napadaných stromů a větví
v prostoru u Červeného Mlýna

19.
příprava opravy budovy Obecního úřadu – realizace
6-7/2009 s podáním dotační žádosti

20.
příprava doplnění dětského hřiště (přístřešek nad
sezením, zeleň a některé herní prvky) s podáním dotační žádosti

21.
zřízení kamerového systému v obci k posílení prevence a
ke zvýšení bezpečnosti – 8 kamer

22.
podpora osvědčených kulturně společenských akcí –
setkání sousedů – místní jména,  Mikuláš, dětský karneval apod.

23.
obstarání projektových podkladů na úpravu místních
komunikací v následujícím roce – et. B – ul. Veltruská a podání žádosti o
dotaci společně s et. F – náves Pod Lipami

24.
byl převeden elektroměr pro VTL RS plynu na RW – byla
vymožena zpětná úhrada ve výši 47.000 Kč – neoprávněné platby od r. 2001

25.
údržba a doplnění stromové alejové výsadby podél cesty
od Řečišťat do Dušník n/Vlt. a k tůním – výsadba 55 stromů v XI/2008

26.
průběžně dle potřeby bylo prováděno brigádnicky zalévání
vysazených stromů

27.
vymístění elektroměrového rozvaděče VO z prostoru
zchátralé bývalé Místní lidové knihovny v Dušníkách n/Vlt. – vytvoření
předpokladu pro zamýšlenou demolici této stavby

28.
zadání zpracování projektové dokumentace na úpravu
místních komunikací – et. G (U Zvoničky + Dušnická) – et. H (Ke Kostelíku
+ Vltavská)

29.
kácení proschlých stromů na vlastních a pronajatých
veřejně přístupných pozemcích

30.
celková oprava pomníku – „křížek 1829“

 

 

Napsat komentář