Usnesení 1/2007 a zápis 1/2007

Usnesení 1/2007. Doplňujeme usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 2/2/07. Zápis z tohoto zasedání byl publikován již dříve. Hlavními body jednání bylo schválení rozpočtu a záměr pronajmout obecní pozemky.

 

Následuje vlastní
text usnesení:

Usnesení
1/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 2.2.2007

Zastupitelstvo obce
Všestudy:

I. Schvaluje

1/ Rozpočet obce na rok 2007 a výhled na rok 2008

2/ Záměr pronajmout obecní pozemky

II. Bere na
vědomí:

1/ Valorizaci odměn zastupitelů

2/ Zprávu z provedené inventarizace

Zastupitelstvo obce se
bude zabývat připomínkami, které vznikly z diskuse na veřejném zasedání
ze dne 2. 2. 2007

Ve Všestudech dne
2. 2. 2007

Ing. arch. Jiří Hánl,

starosta obce

Jaroslava Tůmová,

místostarostka obce

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří Ing. Lanc Luboš Pavlinská Hana Tůmová Jaroslava
Váňová Věra Ing.Zeman Eduard

Ostatní: občané dle
přiložené prezenční listiny

Šulc František – omluven
/nemoc/


Zápis

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Za přítomnosti 6 členů
zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil
program jednání zastupitelstva obce Všestudy: 1. Zahájení 2. Valorizace
odměn zastupitelů 3. Schválení rozpočtu obce na rok 2007 a výhled na r.
2008 4. Výzva občanům – o možnosti pronájmu pozemků 5. Závěrečná zpráva
o provedené inventarizaci 6. Různé 7. Diskuze 8. Závěr

Starosta obce vyzval
přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má
někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání. Nebylo
tomu tak a bylo hlasováno Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 Program zastupitelstva
byl jednohlasně schválen.

Starosta určuje
zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.

Starosta obce navrhl za
ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a ing. Eduarda Zemana.
Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno: Pro 6 Proti 0 Zdržel se
0 Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Hana Pavlinská a ing.
Eduard Zeman

2/ Valorizace
odměn zastupitelů
J. Tůmová seznámila přítomné s nařízením vlády
č. 37 platným od 1.1.07, kterým se zvyšují odměny zastupitelům.
Zastupitelé vzali na vědomí valorizaci odměn platnou od 1.1.2007. Byl
vznesen návrh ponechat výši odměn odsouhlasenou v listopadu 2006. Jiný
návrh nebyl podán a bylo hlasováno: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

3/ Návrh
rozpočtu na rok 2007– výhled na rok 2008
S návrhem rozpočtu na
rok 2007 a výhledem na rok 2008 seznámila přítomné slečna Věra Váňová.
Zároveň podala vysvětlení, čeho se týkají rozpočtové položky :
Zastupitelské orgány /odměny zastupitelů,te­lefony,školení­,cestovné/
Činnost místní správy /mzdy zaměstnanců OÚ včetně odvodů, DoPP, DDHM,
materiál, voda, plyn, el.energie, poštovné, telefony, zpracování mezd,
zpracování účetnictví, opravy a udržování, programové vybavení, cestovné/
Jiný návrh na skladbu rozpočtu nebyl podán a bylo hlasováno: Pro 6 Proti
0 Zdržel se 0 Návrh rozpočtu byl schválen. Odsouhlasený rozpočet je
přílohou tohoto zápisu.

4/ Pronájem
obecních pozemků
Starosta seznámil občany se záměrem obce
pronajmout obecní pozemky na rok 2007. Jedná se o tyto pozemky:
č.k.n.270–1/2–145­5m2, č.k.n.270–1/2–145­5m2,č.k.n.265–1381m2 a
č.k.n.171/1–587m2. Nájem bude činit 1 Kč/m2/rok. Záměr obce bude řádně
vyvěšen.

5/ Zpráva
o provedené inventarizaci
Předsedkyně inventarizační komise p.
Jaroslava Tůmová seznámila přítomné s výsledkem provedené inventarizace.
Zápis a soupis je přílohou tohoto zápisu.

6/ Různé
Starosta obce seznámil přítomné s předběžnými výpočty nákladů na
zasíťování možných stavebních pozemků. Prodejní cena by se pohybovala
v částce cca 600–650,–Kč za m2. Občané mají možnost nahlédnout do
předběžné situace parcel /v úředních hodinách/ na OÚ. Dále byli občané
informování o činnosti zastupitelů v uplynulém období. /viz.příloha/

7/ Diskuse
Ing.Hánl – chystá se opětovné kácení poničených a uschlých stromů. Zájemci
o dřevo se mohou přihlásit do konce února. Forma rozdělení bude rozhodnuta
až dle projeveného zájmu.

Ing. Zeman – úklid
pozemků Dušníky n/Vlt.. Majitel pozemku /p. Vojtěchovský/ nemá zájem
o stav svého pozemku. Obec tento pozemek zčásti uklidila a navrhuje
pokračovat dále i s výsadbou zeleně, přestože nebude dosaženo smlouvy
s majitelem pozemku. Ing. Hánl – zkusíme majitele vyzvat, protože pokud
tam budeme chtít něco vysázet, je potřeba mít tuto záležitost smluvně
podloženou. Ing.Zeman – pokud to nebude chtít obec investovat, tak si to
místní občané zainventují sami.

p. Holásková – zeleň je
velmi pěkná a líbí se mi, ale jak vyřeší zastupitelstvo chátrající a
nevzhledné objekty v obci. Ing.Hánl – právní síla není, ale bude snaha
vstoupit do jednání s majiteli. V Dušníkách je tato situace horší. Nápravu
již přislíbil p. Ing. Hurdík.

p. Šarochová – dotaz
k inventarizaci – jaká lávka byla vyřazena ze staveb. p.Tůmová – jedná se
o lávku přes Mlýnský potok, která byla zničena při povodni.

p. Kadeřábek – pokud se
bude uvažovat o stavebních úpravách budovy OÚ, neměla by se provést
celková rekonstrukce a snažit se využít dotace ? Ing.Hánl – k celkové
rekonstrukci je třeba přistoupit s rozmyslem. Pokud zažádáme o dotaci, a
ta nám bude přidělena, bude již muset být řešen bezbariérový přístup a
řada dalších úprav naplňující literu současných předpisů. Celková
rekonstrukce stropu, schodiště apd., to už by se jednalo o milionové
částky. Zatím je zamýšlena pouze oprava omítky, nové dveře kvůli úniku
tepla a rozšíření stávající úřadovny o místnost bývalé mandlovny.

p. Vosička – jedná se
o propojení strouhy /Mlýnského potoka/ s Vltavou, jak bylo přislíbeno.
Ing.Hánl – jsou podniknuty kroky, ale jednání je složité, nejsou peníze.
Byl napsán i dopis dálnicím ohledně svodu vody z dálnice. Zatím ale žádné
změny.

p. Tůma – spadlé stromy
– byly zlikvidovány pouze kmeny, větve a nepořádek zůstal Ing.Hánl –
budeme to řešit, víme s kým

p. Tůma – kácení stromů
v místech kudy se povede chodník ? Asi se nejedná jen o 6 stromů ? Ing.Hánl
– to bude řešeno až po rozhodnutí kudy se bude trasovat další chodník,
neboť vést chodník po straně u domů p.Lauricha a Hejduka je riziko. Mohlo
by dojít ke spádu vody do jejich dvorů a případně i podmáčení domů. Při
odvodnění by bylo třeba počítat s úplatnými věcnými břemeny za podvrty
dešťové kanalizace přes silnici III/10151. Vše je zatím v přípravné fázi.

Zapsala: Jaroslava
Tůmová

Ověřovatelé: Hana
Pavlinská Ing.Eduard Zeman

 

 

Napsat komentář