Usnesení 1/2009 a zápis 1/2009

Zápis č. 1-2009 ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 28.1. 2009 v 19.00 h

————————————————————————–

**Přítomní zastupitelé:**
Ing.arch.Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard.

Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
————

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Za přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1. 1/Zahájení
2. 2/Rozpočtové opatření č. 3
3. 3/Vyjádření k věcnému břemenu pro STP Net, s.r.o.
4. 4/Žádost o příspěvek SK Viktoria Všestudy
5. 5/Vyhláška o veřejném pořádku
6. 6/Záměr o pronájmu pozemků
7. 7/Různé
8. 8/Diskuze
9. 9/Závěr
Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.
J.Tůmová navrhuje zařadit do programu:
a/  návrh na zvýšení odměn zastupelům. Obec obdržela nařízení vlády č. 20/2009
v úterý 27.1.2009. Zatupitelé byly s tímto materiálem řádně a včas seznámeni.
b/ návrh na vyvěšení „Vlajky pro Tibet“ dne 10.3.2009

Kdo je pro zařazení  návrhu a/ nově do programu?
– Pro 6
– Proti 0
– Zdržel se 0

Kdo je pro zařazení návrhu b/ nově do programu?
– Pro 6
– Proti 0
– Zdržel se 0

Program jednání s novými body byl odsouhlasen. Tyto budou zařazeny jako bod č. 7 a 8 a ostatní budou posunuty.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a  navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu ing. Eduarda Zemana a paní Hanu Pavlinskou . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
– Pro 6
– Proti 0
– Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Ing. Eduard Zeman a paní Hana Pavlinská
Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ Rozpočtové opatření č. 3
—————————
J.Tůmová seznámila přítomné s rozpočtovým opatření č. 3 pro rok 2008. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Z přítomných neměl nikdo připomínky a bylo hlasováno
– Pro 6
– Proti 0
– Zdržel se 0
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno

19:22 h – dostavil se pan František Šulc – zasedání je přítomno všech 7 zastupitelů

3/Věcné břemeno pro STP Net s.r.o
———————————
Starosta seznámil přítomné s návrhem na zřízení věcného břemene pro STP Net s.r.o.
Kdo je pro zřízení věcného břemene, tak jak bylo navrženo ?
– Pro 7
– Proti 0
– Zdržel se 0
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene pro STP Net s.r.o.

4/ Žádost SK Viktoria o příspěvek na činnost na rok 2009
——————————————————–
Obec obdržela žádost od SK Viktoria Všestudy na příspěvek na činnost na rok 2009 ve výši 50.000,-. Vzhledem ke skutečnosti, že v rozpočtu je počítáno s celkovou částkou 50.000,- na sportovní činnost v obci celkem – je podán návrh na odsouhlasení příspěvku ve výši 30.000,-, s tím, že pokud nebude tato kapitola rozpočtu čerpána v průběhu roku jiným způsobem, bude pak zbývající finanční částka použita na sportovní činnost SK Viktoria.
Má někdo jiný návrh ?
– Pro 4
– Proti 0
– Zdržel se 3
Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním příspěvkem na činnost SK Viktoria tak jak je výše uvedeno.

5/ Obecně závazná vyhláška obce o čistotě a pořádku
—————————————————
J.Tůmová informovala o potřebě přijmout novou obecně závaznou vyhlášku. Obec zpracovala návrh nové vyhlášky, který je v současné době ve schvalovacím řízení ze strany Ministerstva vnitra. Občasné budou včas seznámeni se zněním a návrhem této vyhlášky prostřednictvím úřední desky a event. schválení bude předmětem příštího veřejného zasedání.

6/ Pronájem pozemků
——————-
Obec zveřejnila svůj záměr pronajmout pozemky č.k.n. 270-1/2 (severní část) o rozloze 1.455 m2 a č.p.k. 265 o rozloze 1.381 m2, jejichž je vlastníkem. Podmínkou je doba pronájmu na 1 rok. Vzhledem k tomu, že tyto pozemky nemají současného nájemce bylo jako hlavní kritérium stanoveno datum podání žádosti o pronájem. Do dnešního dne podali žádost pouze dva zájemci a to pan Karel Šimek (č.p.k. 265) a ing. Radomír Pedlík (č.k.n. 270-1/2)

Má někdo jiný návrh ?
Bylo hlasováno

**a/ pronájem pozemku č.k.n. 270-1/2 (severní část) o rozloze 1.455m2 – ing. R. Pedlíkovi**
– Pro 7
– Proti 0
– Zdržel se 0

**b/ pronájem pozemku a č.p.k. 265 o rozloze 1.381 m2 – K. Šimkovi**
– Pro 7
– Proti 0
– Zdržel se 0

7/ Zvýšení odměn zastupitelů v souladu s  nařízením vlády č. 20/2009 Sb.
————————————————————————-
**Návrh na zvýšení odměn:**

s účinností od 1.1.2009
starosta Ing.arch. Jiří Hánl, odměna měsíční celkem 14.350,- Kč
místostarostka Jaroslava Tůmová, odměna měsíční celkem 12.730,-Kč
Předseda finančního výboru Věra Váňová Kč/měsíčně   1.520,-Kč
Předseda kontrolního výboru Ing.Luboš Lanc Kč/měsíčně 1.520,-Kč
Předseda stavební komise František Šulc Kč/měsíčně   1.520,-Kč
Předseda sociální komise Hana Pavlinská Kč/měsíčně   1.520,-Kč
Člen zastupitelstva Ing.Eduard Zeman Kč/měsíčně 460,-Kč
Má někdo jiný návrh?

Kdo je pro zvýšení odměn tak jak je navrhováno?
– Pro 5
– Proti 0
– Zdržel se 2

8/ Vyvěšení „Vlajky pro Tibet“
——————————
Kdo je pro, aby se obec připojila k akci „Vlajka pro Tibet“ ?
– Pro 7
– Proti 0
– Zdržel se 0

9/ Různé
——–
– V.Váňová informovala přítomné o rozhodnutí zastupitelstva obnovit tradici „Vítání občánků“. Toto je naplánováno na 15.2.2009. Přivítáni budou občánci narození v období od 2006 (včetně). Novým občánkům budou předány vkladní knížky s počátečním vkladem 1.000,- Kč, pamětní listina a upomínkový předmět.
– Obec přijala sponzorský dar od firmy M.Hejduková-PETcenter na dovybavení dětského hřiště ve výši 10.000,- Kč
– J.Tůmová informovala o výsledcích z jednání o dopravní obslužnosti. Jednání se konalo 13.1.2008 za přítomnosti zástupců ROPIDu, ČSAD, Úřadu pro Středočeský kraj a obcí Všestudy a Vojkovice. Nejzávažnějším problémem bylo zrušení spoje č.7 Neratovice-Kralupy v 8.42 (odjezd z Neratovic). Bylo dohodnuto přesunutí spoje v 10:40 (odjezd z Neratovic). zpět na 8:42. Bude tím vyřešena obslužnost obce Dušníky nad Vltavou v dopoledním čase. Zároveň byl připomínkován nedostatečný časový interval mezi příjezdem místních linek do Veltrus v návaznosti na spoj do Prahy. Byla přislíbena náprava.
– Obec v v tomto roce obdržela již dříve avizovanou dotaci z VELTRUSDOMINIA ve výši 170.000,- Kč
– Obec Všestudy podala společně s městem Veltrusy žádost o dotaci na informační systém (informační, orientační tabule, označení místního pojmenování ulic)

10/ Diskuze
———–

Ing.Zeman – bylo by třeba upozornit p. Hurdíka na skutečnost, že zaměstnanci fy. Ageko vyjíždějí z firemního dvoru příliš rychle bez ohledu na ostatní účastníky silničního provozu.
B.Nedbalová – upozornila na skutečnost, že finanční prostředky, které byly poskytnutypodnikatelským subjektům po povodni prostřednictvím DEZy a jsou nyní spláceny mají smluvně určeno k jakým účelům je může obec použít – profinancovat.
B.Nedbalová – zvýšila se bezpečnost díky kamerovému systému a je pořizován záznam ?
Ing.arch.J.Hánl – v obci je klid, zatím se jedná hlavně o psychologický dopad. Záznam lze pořizovat, ale obec jej nepořizuje neb na to nemá zákonnou oporu. Pořizování a využívání záznamu v budoucnosti závisí na smlouvě buď s MP Veltrusy nebo s Policii ČR.
B.Nedbalová – děje se něco s budování protihlukového dálničního valu ?
Ing.arch.J.Hánl – vybudování protihlukového valu bylo zařazeno jako prioritní prvek v projektu VELTRUSDOMINIA. V současnosti se připravují jednání mezi NPÚ, ŘSD a VELTRUSDOMIEM.

11/ Závěr
———-
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jaroslava Tůmová ………………………..

Zápis ověřili: ing.E.Zeman……………………………H.Pavlinska…………………………………………Usnesení
č.   1-2009

 

 


Z veřejného
zasedání zastupitelstva obce Všestudy  konaného dne 28.1.2009


 


 


Zastupitelstvo obce

 

 


I. souhlasí


 

 

1/
S rozpočtovým opatřením č. 3

 

2/
S věcným břemenem pro STP Net, s.r.o.

 

3/
S příspěvkem ve výši 30.000,- Kč na sportovní činnost pro SK Viktoria
Všestudy

 

4/
S pronájmem pozemku č.k.n. 270 – ½ (severní část) 1455 m2 ing.Radomíru

    Pedlíkovi
a č.p.k. 265 o rozloze 1381m2 – p.Karlu Šimkovi

 

5/
S navýšením odměn zastupitelům s účinnosti od 1.1.2009 takto:

 

starosta
Ing.arch. Jiří Hánl, odměna měsíční celkem
14.350,- Kč


místostarostka Jaroslava Tůmová, odměna měsíční celkem
12.730,-Kč

Předseda
finančního výboru Věra Váňová Kč/měsíčně
1.520,-Kč

Předseda
kontrolního výboru Ing.Luboš Lanc Kč/měsíčně
1.520,-Kč

Předseda
stavební komise František Šulc Kč/měsíčně
1.520,-Kč

Předseda
sociální komise Hana Pavlinská Kč/měsíčně
1.520,-Kč

Člen
zastupitelstva Ing.Eduard Zeman Kč/měsíčně
460,-Kč


__________________________                     __________________________

 

starosta                                                             místostarostka


Ing.arch.Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

Ve
Všestudech

28.1.2009

Napsat komentář