Usnesení 2/2009 a zápis 2/2009

Zápis č. 2-2008 ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 10.4.2009 v 19.00 h

Nová stránka 1

 

 


Přítomní zastupitelé:      

Ing.
arch. Hánl Jiří,  Pavlinská Hana, Šulc František, Tůmová Jaroslava,
Váňová Věra, Ing. Zeman Eduard.


Ostatní:

občané dle přiložené prezenční listiny1. Zahájení

V úvodu
jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo
řádně svoláno a vyhlášeno.

Za
přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce
usnášeníschopné.

Starosta
předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:

1.


1
/
Zahájení

2.


2/

Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci z programu FROM z rozpočtu
Středočeského kraje na akci „Vybudování chodníků  v obci Všestudy
etapa B+úprava návsi etapa F“

3.


3/ 

Různé

4.


4/ 

Diskuze

5.


5/

Závěr

Starosta
určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a  navrhuje za ověřovatele
dnešního zápisu Františka Šulce  a slečnu Věru Váňovou . Jiný návrh nebyl
podán a bylo hlasováno:


 • Pro
  6                               • Proti                     0


 • Zdržel
  se              0
Ověřovateli
dnešního zápisu byli zvoleni František Šulc a slečna Věra Váňová


Zápis
z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.


 

2.
Starosta obce navrhuje podat žádost o dotaci  z programu FROM
z rozpočtu


Středočeského kraje na akci „vybudování chodníků v obci Všestudy etapa
B+úprava návsi

etapa F“


 • Pro
  6                               • Proti                     0


 • Zdržel
  se              0


Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci

19:28h
– dostavil se ing. Luboš Lanc –  zasedání je přítomno všech 7
zastupitelů

3.
Různé

 


– došlo ke
změně svozové firmy  komunálního i tříděného odpadu (ASSA)


   termíny
svozu ani úhrady pro rok 2009 se nemění

– obec
pořádala maškarní bál, na vstupném bylo vybráno 4.800,- Kč a náklady
činily 4.308,- Kč.


Sponzorsky se podílel p. Jaromír Pavliš, který zdarma zapůjčil sál
v hodnotě 1.000,- Kč

 


V souvislosti s podáváním žádostí o dotace a různých jiných úkonů vzniká
častěji potřeba


usnesení zastupitelstva obce. Toto může vzejít pouze z jednání na
veřejném zasedání. Proto

   je
navrženo  pravidelné konání veřejných zasedání (cca 1x za 4 týdny),
která budou mít pevně


stanovené termíny na celý rok předem. Rozpis termínů bude zveřejněn na
úřední desce a


webových stránkách obce.Tímto budou zasedání zastupitelstva řádně a
v termínu zveřejněna.

 


informace o stavbě p. Šarochové – byla zamítnuta žádost (z rozhodnutí
zastupitelstva)         

  o
změnu nájemní smlouvy z důvodu možnosti legalizování stavby na obecním
pozemku.

  Paní
Šarochová byla se zamítnutím její žádosti písemně obeznámena.

 

 – p.
Kadeřábek (jako zřizovatel) mailové adresy

podatelna@vsestudy.cz
 byl požádán o


přesměrování na adresu

podatelna@vsestudy-obec.cz
aby nedocházelo k nutnosti


duplicitního stahování mailové pošty

Pan
starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.


 


Zapsala: Jaroslava Tůmová
………………………..


 Zápis ověřili:


František
Šulc……………………………  


Věra Váňová…………………………………


 Usnesení
č.   2-2009


Z veřejného
zasedání zastupitelstva obce Všestudy  konaného dne 10.4.2009


Zastupitelstvo obce


I. souhlasí

1/
S podáním žádosti o dotaci z programu FROM z rozpočtu Středočeského kraje
na

    akci
„vybudování chodníků etapa B + úprava návsi etapa F“

 

 

starosta
místostarostka


Ing.arch.Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

  

Ve
Všestudech

10.4.2009

 

 

Napsat komentář