Usnesení 2/2008 a zápis 2/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 4.6. 2008 v 19.00 h v klubovně SK Viktorie Všestudy

Nová stránka 1

 

 

 

 

Přítomní
zastupitelé:      

Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš,
Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard ,Šulc
František
.Ostatní:

občané dle přiložené prezenční listiny


1. Zahájení

V úvodu jednání
starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně
svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 7
členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta  předložil
program jednání zastupitelstva obce Všestudy:

1.
Zahájení

2.
Informace o probíhající
výstavbě „obytných zón“

3.
Informace o dokončených
stavebních úpravách v budově OÚ

4.
Projednání příjemce
příspěvku na sportovní činnost z rozpočtu obce

5.
Schválení závěrečného účtu
obce a informace o provedeném auditu za rok 2007

6.
Projednání smlouvy o
smlouvě budoucí na bezúplatný převod nově plánovaných  komunikací
v lokalitě Všestudy Nad Parkem do majetku obce

7.
Informace o připravovaných
akcích

8.
Různé

9.
Diskuze

10.
Závěr

Starosta obce vyzval
přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má
někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

J.Tůmová navrhuje,
aby bylo do programu zařazeno seznámení se a odsouhlasení rozpočtového
opatření č. 1. Dále pak projednání žádosti skupiny občanů o příspěvek na
sportovní činnost.

Kdo souhlasí s tímto návrhem ?

           Pro                       7

          Proti                       0

          Zdržel se                0

Navržená změna byla odsouhlasena a bude
zařazena: rozpočtové opatření jako bod č. 8 a žádost občanů jako bod č. 4
(ostatní
body se posunou).

Starosta určuje zapisovatelkou paní
Jaroslavu Tůmovou a  navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Františka
Šulce   a paní Hanu Pavlinskou . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:

          Pro                        7

          Proti                       0

          Zdržel se                0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni
F.Šulc a H.Pavlinská

 

Zápis z předchozího veřejného zasedání je
k nahlédnutí.

 


2/  Informace o
probíhající výstavbě „obytných zón“Předseda stavební komise pan František
Šulc informoval přítomné o probíhající výstavbě a ing.Luboš Lanc
informoval o probíhající realizaci kamerového systému v obci.

 


3/ Informace o
dokončených stavebních úpravách v budově OÚ

     Starosta
seznámil přítomné s dokončovacími pracemi opravy v budově OÚ

 


4/ Žádost občanů

     Dnešního dne
byla do podatelny OÚ doručena žádost skupiny občanů na finanční podporu
sportu pro všechny občany. Občané žádají zastupitele, aby finanční
prostředky z rozpočtu nebyly směrovány pouze do fotbalového klubu, ale aby
byly využity i pro širší veřejnost např. zakoupení betonového stolu na
stolní tenis, „ruské“ kuželky apod.

 


5/ Projednání příjemce
příspěvku na sportovní činnost z rozpočtu obce

 Obec ve svém rozpočtu schválila
příspěvek na sportovní činnost ve výši 50.000,- Kč. Nyní je třeba určit
příjemce tohoto příspěvku. Byla podána žádost na příspěvek v celé výši SK
Viktorii Všestudy.

Po proběhlé diskuzi bylo zahájeno
hlasování a byl odsouhlasen příspěvek 50.000,- Kč pro SK Viktorii Všestudy
takto:

          Pro
5                           


          Proti             2

          Zdržel se      0       

 


6/ Schválení
závěrečného účtu obce a informace o provedeném auditu za rok 2007

Dne 13.3.2008 byl
proveden audit kontrolorkami Krajského úřadu. Výsledek auditu byl „bez
výhrad“. Zastupitelé obce byli seznámeni s výsledkem auditu a zároveň se
závěrečným účtem obce. Oba dokumenty byly v řádném termínu zveřejněny na
úřední desce. Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení závěrečného účtu
obce za rok 2007

Pro               7


          Proti             0

          Zdržel se      0

 


7/ Smlouva o smlouvě
budoucí na bezúplatný převod nově plánovaných  komunikací v lokalitě
Všestudy Nad Parkem do majetku obceStarosta seznámil
přítomné se záměrem  společnosti H+P stav s.r.o. , že v souladu se
schváleným územním plánem obce dojde k vybudování komunikací včetně
inženýrských sítí v připravované lokalitě pro výstavbu rodinných domů a
následným bezúplatným převodem těchto komunikací včetně inž. sítí do
majetku obce. Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na tento převod.
Jelikož se nejedná o majetek obce, není třeba souhlas na veřejném
zasedání. Uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí bylo odsouhlaseno  na
poradě zastupitelstva obce.

 


8/ Rozpočtové opatření
č. 1

Místostarostka  seznámila přítomné
s rozpočtovým opatřením č.

1

a bylo o něm hlasováno:

           Pro                       7

          Proti                       0

          Zdržel se                0

 

 


8/ Informace o
připravovaných akcích


dětské hřiště – dotace na
něj, výběr dodavatele


další etapy realizace
chodníků


projekty na další chodníky


demolice čekárny a knihovny
Dušníky n.Vlt.

 
9/ Diskuze
p. H.Šarochová

– co bude dál s veřejným internetem?


p.J.Tůmová

– po přestěhování úřadovny zpět do nových prostor, budou počítače
přemístěny do přízemí do zasedací místnosti. Internet bude zpřístupněn
veřejnosti při úředních hodinách bez školitele ale s možností konzultace.

 


p.H.Šarochová

– nebylo by vhodné provést výřez stromové aleje k Dušníkům a ponechat  jen
lípy ?


ing.arch.J.Hánl

zde je potřeba provést skrývku zeminy a postupně dosadit alej z druhé
strany. Je to velký finanční náklad a není to momentálně prioritou.
Prioritou je obnovení-zřízení únikové cesty od DD Červený Mlýn na
silnici III.třídy přes pozemky majitelů vstřícných k tomuto záměru.


 
11/ Závěr

Pan starosta poděkoval přítomným za účast
a zasedání bylo ukončeno.

 

 


Zapsala:
Ověřovatelé:

 


……………………………….                                      ………………………………….

Jaroslava Tůmová
František Šulc


 

 


Usnesení č.   2-2008

 

 


Z veřejného  zasedání
zastupitelstva obce Všestudy  konaného dne 4.6.2008


 


 

 Zastupitelstvo
obce

 

 


I. souhlasí

 

1/
S poskytnutím finančního krytí výdajů na sport ve výši 50.000,- Kč pro SK
Viktorii

    Všestudy v roce
2008

2/
Se závěrečným účtem obce za rok 2007

3/
S rozpočtovým opatřením č. 1 pro rok 2008

 

 

 


II. bere na vědomí


 

1/
Přezkoumaní hospodaření obce za rok 2007__________________________                     __________________________


starosta
místostarostka


Ing.arch.Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

Ve Všestudech

4.6.2008

 

 

Napsat komentář