Usnesení 3/2008 a zápis 3/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.8. 2008 v 19.00 h

Nová stránka 1

 

 

 

Přítomní zastupitelé:

 

Ing.arch.Hánl Jiří, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava,
Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard ,Šulc František.

Ing. Luboš Lanc – omluven

 

 

Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

 

1. Zahájení

 

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva
obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:

1/Zahájení

2/Doplnění finančního výboru

3/Schválení provozního řádu dětského
hřiště

 

4/Informace o dokončení
obytných zón v ulicích et. D+E

5/Různé

 

6/Diskuze

7/Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým
programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na
doplnění programu zasedání.

J.Tůmová navrhuje, aby bylo do programu zařazeno odsouhlasení

a) přijetí sponzorského daru od fy. UNIM a AGEKO

b) sponzorský dar obce pro TJ Sokol Všestudy. Kdo souhlasí s tímto
návrhem ?

Pro
5

Proti           1

Zdržel se    0

Navržená změna byla odsouhlasena a bude zařazena jako bod 4, ostatní
body se posunou.

 

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za
ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a sl.Věru Váňovou . Jiný
návrh nebyl podán a bylo hlasováno:

Pro
6

Proti           0

Zdržel se    0

Ověřovateli dnešního zápisu byly zvoleny paní Hana Pavlinská a sl.Věra
Váňová

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

 

2/ Doplnění finančního výboru

 

Vzhledem ke skutečnosti, že paní Monika Petřinová je v současné době
zaměstnána jako účetní obce nemůže být zároveň členkou finančního výboru.
Na její místo je navržena paní Vladimíra Johanidesová. Má někdo jiný
návrh. Nebylo tomu tak a bylo hlasováno

Pro            5

Proti          0

Zdržel se   1

ZO souhlasí, aby paní Vladimíra Johanidesová doplnila stav členů
finančního výboru.

Finanční výbor bude dále pracovat v tomto složení: Váňová
Věra-předsedkyně, Vladimíra Johanidesová a Karel Šimek-členové

 

3/ Schválení provozního řádu dětského hřiště

 

Členové zastupitelstva byli seznámeni s návrhem provozního řádu
dětského hřiště. Občané se s ním mohli seznámit na úřední desce.

Má někdo návrh na doplnění nebo úpravu tohoto řádu ?

Není tomu tak a bylo hlasováno

Pro
6

Proti           0

Zdržel se

 

Provozní řád dětského hřiště
byl schválen

 

4/ Sponzorský dar

 

Při výstavbě dětského hřiště provedla firma UNIM a AGEKO práce v tomto
rozsahu a ocenění (viz.příloha). Firma UNIM a AGEKO nabízí obci touto
formou sponzorský dar v celkové výši 22.496,50

Kdo souhlasí s přijetím tohoto sponzorského daru ?

Pro
5

Proti
1

Zdržel se     0

Sponzorský dar od fy UNIM a AGEKO byl přijat

Kdo souhlasí s darováním stojanu na kola TJ Sokol Všestudy v hodnotě
4.522,-

Pro           5

Proti         1

Zdržel se  0

Stojan na kola bude darován TJ Sokol Všestudy

 

 

 

5/ Informace o dokončení obytných zón v ulicích et. D+E

 

Pan starosta podal informace o dokončení obytných zón. Zároveň
informoval o průběhu výstavby dětského hřiště. Dětské hřiště je v podstatě
dokončeno, zbývají pouze zednické práce a osazení vrat. Vrata sponzorsky
vyrobí dodá pan Josef Jelínek jen za úhradu materiálu.

Oficiální otevření hřiště je plánováno zhruba na první polovinu září a
bude včas oznámeno.

Obec získala na dětské hřiště dotaci 250.000,- Kč a na chodníky
300.000,- Kč

 

6/ Různé

7/ Diskuze

 

p. H. Šarochová – kolik stály nové ulice?

p.starosta – cca 2.372.000,- Kč

 

p.Kadeřábek – jsou nějaké nové informace zda v bývalé sušárně bude
biolihovar, či nikoliv?

 

p.starosta – oficiální informace nemáme

p. H.Šarochová – informovala o názorech ostatních občanů i
náhodných návštěvníků obce o

pozitivním hodnocení vzhledu a úpravy obce.

 

 

 

8/ Závěr

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

 

Zapsala: Jaroslava Tůmová v.r.

Ověřovatelé: Hana Pavlinská, Věra Váňová  v.r.

 

 


 

 

 

 

Usnesení č. 3-2008

 

 

 

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy
konaného dne 20.8.2008

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 

I. souhlasí

 

 

 

1/ s doplněním finančního výboru p. Vladimírou Johanidesovou

 

2/ s provozním řádem dětského hřiště

 

3/ s přijetím sponzorského daru od firmy UNIM a AGEKO

 

4/ s obdarováním TJ Sokol Všestudy stojanem na kola

 

Ing. arch. Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

starosta obce
místostarostka obce

 

Ve Všestudech

20.8.2008

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *