Usnesení 7/2009 a zápis 7/2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 30.9.2009 v 19:00 h

Nová stránka 1

 


 

Přítomní zastupitelé:

Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská
Hana,  Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Šulc František, Ing. Zeman Eduard

Ostatní občané: dle přiložené prezenční
listiny

 

1/ Zahájení

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání
obecního zastupitelstva bylo žádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu
veřejných zasedání na rok 2009.

Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce
usnášeníschopné.

Starosta určuje
zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a  navrhuje za ověřovatele dnešního
zápisu Ing. Luboše Lance a pana Františka Šulce. Jiný návrh nebyl podán a
bylo hlasováno:

            Pro                 7

            Proti               0

            Zdržel se        0


Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Ing. Luboš Lanc a pan František
Šulc.


Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní
jednání navrhuji tento program:

1/ Zahájení

2/ Informace o probíhající akci – chodníky B+F

3/ Řešení autobusové zastávky a čekárny v návaznosti
na probíhající úpravy na

    návsi

4/ Řešení nefunkčnosti stávající rozhlasové ústředny
– pořízení nové

5/ Různé

6/ Diskuze

9/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?

            Pro                 7

            Proti               0

            Zdržel se        0

2/ Informace o
probíhající akci – chodníky B+F

Pan starosta informoval o průběhu akce, termín
dokončení je do 31.10.2009, dochází ke zdržení pro nedodání materiálu
(litinové vpusti) bez nelze doasfaltovat silnici. Nejpozději do konce
týdne bude dokončen chodník od hostince k obchodu.

3/ Řešení
autobusové zastávky a čekárny v návaznosti na probíhající úpravy na návsi

Na základě rozhodnutí policie ČR je třeba přemísti
autobusovou zastávku a následně tedy i čekárnu. Bude zbudována nová
čekárna ve formě přístřešku, který bude ukotven na budovu hostince.

4/ Řešení nefunkčnosti stávající
rozhlasové ústředny – pořízení nové.

V tomto měsíci došlo k dalšímu selhání rozhlasové
ústředny. Je možné tento problém vyřešit zakoupením nové rozhlasové
ústředny, která  by v případě pořízení nového bezdrátového rozhlasu byla
použitelná. Tato ústředna byla poptána u firmy JD Rozhlasy a touto firmou
nám byla nabídnuta za celkovou částku 51.587 vč.DPH

Kdo je pro zakoupení této ústředny ?

           Pro                  7

            Proti               0

            Zdržel se        0

5/ Různé + 6/
Diskuze

p. Holásková – je pravdou, že obce jsou
povinné vyměnit a osadit nové dopravní značky (reflexní)?

p. starosta – o dopravním značení
nerozhoduje obec

p. Holásková – jak je obec připravena
na úklid chodníků od sněhu

p. starosta – obec uklidí chodníky,
které jsou přístupny pro čtyřkolku s radlicí.

p.Tázlarová – pochválila, že občané se
již naučili projíždět obcí pomalu, jen nějací motorkáři zde stále jezdí
velice rychle

p. Jelínek  – budou se kácet stromy
v naší ulici – 3 ks

p. starosta – ano, ale až v době
vegetačního klidu a po vydání rozhodnutí

p.Václav Pech

Obec v současné době prochází bouřlivým vývojem,
vzkvétá, hodně se zde buduje a  ani o společenské a sportovní akce není
nouze.

Je veliká škoda, že se ztratila obecní kronika.
Navrhuji aby byla zřízena alespoň pamětní kniha obce, její zápisy by byly
pořizovány odděleně od výkonné moci, obec by pouze jmenovala zastupitele,
kteří by se k těmto zápisům vyjadřovali event. sami navrhovali.

Také by si obec zasloužila vlastní symboliku tj.
obecní znak. TJ Sokol Všestudy nabízí tímto obci zainvestovat heraldický
návrh a pořízení obecního znaku.

Dále navrhuji projednat s majitelem „Lad“ zda by
povolil zbudovat na svém pozemku přístřešek, který by se využíval při
organizovaní různých akcí.

p.starosta

Nevidím žádnou překážku v iniciativě s pamětní
knihou.

Pořízení znaku považuji za velice přínosné a obec by
si svoji symboliku určitě zasloužila. Budeme o tomto návrhu jednat.

O zbudování přístřešku budeme jednat s majitelem
pozemku.

p. Kadeřábek – Kronika , jako kniha, je
pořízena, ale není vedena, příležitostně ji dodám na obecní úřad.

 Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast.

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili:

Ing. Luboš Lanc   ………………………………….

František Šulc       ………………………………Usnesení č.   7-2009


 


Z veřejného  zasedání
zastupitelstva obce Všestudy  konaného dne 30.9.2009

 Zastupitelstvo
obce


I. souhlasí

Se zakoupení
rozhlasové ústředny od firmy  JD Rozhlasy za celkovou cenu 51.587vč.DPH

 


_________________________                     __________________________

 


starosta
místostarostka


Ing.arch.Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

 

Ve Všestudech

30.9.2009

 

 

Napsat komentář