Usneseni 8/2009 a zápis 8/2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 26.10.2009 v 19:00 h

Nová stránka 1

 


Přítomní zastupitelé:

Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc
Luboš, Pavlinská Hana,  Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Šulc František,
Ing. Zeman Eduard

Ostatní občané: dle
přiložené prezenční listiny

 

1/ Zahájení

 

V úvodu jednání starosta obce
prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádné svoláno a
vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2009.

Za přítomnosti 7 členů je jednání
zastupitelstva obce usnášeníschopné.


Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a  navrhuje za
ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a Ing. Eduarda Zemana.
Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:

            Pro                 7

            Proti               0

            Zdržel se        0

 


Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Hana Pavlinská a Ing. Eduard
Zeman.


Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

 


Pro dnešní jednání navrhuji tento
program:

1/ Zahájení

2/ Projednání plánu veřejných
zasedání na rok 2010

3/ Projednání smlouvy o zřízení
věcného břemene

4/ Různé – informace o zakoupení
nové rozhlasové ústředny

5/ Diskuze

6/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?

            Pro                 7

            Proti               0

            Zdržel se        0

 

2/ Plán veřejných
zasedání na rok 2010

Je stanoven takto:

Leden             25.1.2010

Březen           22.3.2010

Květen            31.5.2010

Červenec       26.7.2010

Září
20.9.2010                                        

Kdo souhlasí s plánem veřejných
zasedání, tak jak je navržen?

           Pro                  7

            Proti               0

            Zdržel se        0

 

 

3/ Smlouva o
zřízení věcného břemene

Firma ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Teplická 874/8, Děčín, podala návrh na

smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemku p.č. 244/8 v k.ú. Všestudy u Veltrus, jehož majitelem je Obec
Všestudy. Jedná se o přípojku RD manželů Jarešových v ulici Nad Náklí.

Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene?

           Pro                  7

            Proti               0

            Zdržel se        0

4/ Různé

a/ byla zakoupena a zprovozněna
nová rozhlasová ústředna

b/ v obci se rozmáhá volné
pobíhání psů včetně vniknutí na cizí pozemky. Majitelé těchto psů budou
pozvání k jednání o nápravě. V případě, že nedojde k dohodě, bude toto
podstoupeno k projednání přestupkové komisi při MěÚ Kralupy

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili:

Hana Pavlinská    ………………………………….

Ing. Eduard Zeman
………………………………

 


 


Usnesení č.   8-2009


Z veřejného  zasedání
zastupitelstva obce Všestudy  konaného dne 26.10.2009

 Zastupitelstvo
obce


I. souhlasí

1/


 
S plánem
veřejných zasedání na rok 2010 (viz.zápis)

2/

S uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická
874/8, Děčín na pozemku p.č. 244/8 v k.ú. Všestudy u Veltrus, jehož je
Obec Všestudy majitelem.

 


_________________________                     __________________________

 


starosta
místostarostka


Ing.arch.Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

 

Ve Všestudech

26. 10. 2009

 

 

 

Napsat komentář