Strategický plán obce

Strategický plán rozvoje obce Všestudy okr. Mělník


 


Všestudy


 


Dušníky
nad Vltavou

 


2008-2013


 


Schváleno na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Všestudy


6. března 2008


 

 

 

 


_____________________                            _____________________

   Ing. arch. Jiří
Hánl                                        Jaroslava Tůmová


starosta                                                    místostarostka


 


 


 

Strategický plán rozvoje obce Všestudy

 

 

 

Strategický plán rozvoje obce Všestudy

**Obsah:**

I. Úvod :
————————-

1. Obec Všestudy

2. Poloha a dopravní spojení

3. Historie a památky

4. Přírodní podmínky

5. Obecní úřad Všestudy

6. Charakteristika obce

7. Obecní rozpočet

8. Rozvoj obce

II. Strategický plán obce na léta 2008 -2013


1. Obec Všestudy
=================

Obec Všestudy (dále jen obec) je územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

2. Poloha obce a dopravní spojení
==================================

Všestudy jsou malá středočeská obec ležící jen nedaleko od Veltrus a Kralup nad Vltavou v okrese Mělník. Její součástí je také obec Dušníky nad Vltavou.

Obec leží 32 km severním směrem od hlavního města Prahy

Spojení s Prahou je zabezpečeno autobusem, vlakem nebo po dálnici D8

Z hlediska dopravního se nachází při silnici III.třídy 10151.

Spojení s městem Veltrusy /3 km/ a Kralupy nad Vltavou /8 km/ zajišťují autobusy.

3. Historie – památky
======================

Obec patřila do panství Chotků a je zčásti součástí veltruského parku

V obci se nedochovaly takřka žádné historicky natolik významné stavby, aby byly na seznamu chráněných památek kromě budovy Červeného mlýna, která je v současnosti využívána jako Dům sociálních služeb – domov pro seniory.

V obci Všestudy i Dušníky nad Vltavou se dochovaly obecní zvoničky. všestudská byla v roce 2007 opravena a dušnickou oprava čeká.Dalšími dochovanými pietními stavbami je křížek z roku 1829 a Pomník padlých z I. a II. světové války.

Významnou stavbou je bývalá sušárna chmele. Budova je v současné době předmětem podnikatelského zájmu.

4. Přírodní podmínky
=====================

Území obce je zemědělsky využívanou krajinou. Terén je rovinný. Komunikace jsou zpravidla lemovány alejemi stromů různého stáří a druhů. Hodnotným krajinotvorným prvkem je veltruský park, ke kterému je obec těsně přimknuta. Hranice obce je tedy tvořena z části Mlýnským potokem (jehož stav je v současné době absolutně nevyhovující) a lužním lesem parku ze strany JZ a dálničním tělesem D8 ze strany VSV.

5. Obecní úřad
===============


Místní samospráva
(březen 2008)


Starosta:              ing. arch. Jiří Hánl

Místostarostka:
Jaroslava Tůmová

**Zastupitelé:**

Výbor kontrolní: ing. Luboš Lanc

Výbor finanční: Věra Váňová

Komise kulturní a sociální : Hana Pavlinská

Komise stavební: František Šulc

Ing. Eduard Zeman

**Sídlo úřadu a kontakty:**

Adresa: Všestudy 7, 277 46 p. Veltusy

Telefon: 315 781 185

Fax: 315 781 185

Email: podatelna@vsestudy-obec.cz

Web: www.obec-vsestudy.cz

IČ: 00 23 73 11

DIČ: obec není plátcem DPH

Bankovní spojení: 0460041399/0800

10320171/0100

**Katastrální mapa**

6. Charakteristika obce
========================

**Silné stránky obce Všestudy**

– snadná dostupnost z hlavního města Prahy

– fotbalové hřiště

– obec je plynofikována

– obec není ohrožena masivním nárůstem nové zástavby

– návaznost na veltruský park

– obec leží na cyklotrase č. 2 Praha – Drážďany

– obec je tvořena relativně jednolitou vesnickou zástavbou bývalých statků, obytných budov a nových rod.domů

– založené osnovy veřejné zeleně

– relaxační plocha podél Mlýnského Potoka

**Slabé stránky obce Všestudy**

– nevyhovující územní plán (není v souladu se současnými potřebami)

– chybí občanská vybavenost – škola, pošta, zdravotnické zařízení

– závislost na službách okolních obcí a města

– malý počet podnikatelů

– omezený počet pracovních příležitostí

– nevyřešená likvidace odpadních splaškových vod

– zanedbaný stav budovy obecního úřadu

– místní komunikace s nevhodným dopravním uspořádáním

– absence kvalitního dětského hřiště

– zastaralý a špatně fungující obecní rozhlas

**Statistické údaje**

Počet částí: 2

Katastrální výměra: 472 ha

Nadmořská výška: 170 m

Počet obyvatel: 309

Průměrný věk: 42,3

Pošta: 277 46 Veltrusy (pro Všestudy) 277 44 Vojkovice (pro Dušníky nad Vltavou)

Zdravotnické zařízení: ne

Policie: ne (Vojkovice)

Škola: ne

Vodovod: ano

Plynofikace: ano

Kanalizace: ne

7. Rozpočty obce
=================

 

Schválený rozpočet

Skutečnost

 

Příjmy

Výdaje

Příjmy

Výdaje

2006

2 011 610

3 600 900

2 882 408

2 766 898

2007

3 232 700

3 929 400

2 923 562

3 524 076

2008

3 750 000

5 662 000

 

 

Obec není zadlužena a její majetek k 31.12.2007 je **24.674.084**,- Kč

8. Rozvoj obce
===============

Usnesením č. 5 ze dne 19.9.2007 obec přistoupila do mikroregionu VELTRUSDOMINIO. Další rozvoj obce bude záviset na prosazovaní záměrů mikroregionu.

Strategický plán obce na léta 2008 – 2013, schválený zastupitelstvem obce dne

6.3.2008

**Probíhající investiční akce:**

Oprava kanceláří obecního úřadu

Rozpočet: 300.000,-

Termín dokončení: **duben 2008**

Investiční plány:
—————–

**1/ Zhotovení nového územního plánu**

– *Odhadovaný náklad:* **500.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2009**

**2/ Úprava obecní návsi et F včetně zbudování nové autobusové čekárny**

– *Odhadovaný náklad:* **1.100.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2009**

**3/ Zbudování dětského sportovního hřiště**

– *Odhadovaný náklad:* **600.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **6-9/2008**

**4/ Výstavba nové autobusové čekárny v obci Dušníky nad Vltavou**

– *Odhadovaný náklad:* **150.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2009**

**5/ Oprava zvoničky v obci Dušníky nad Vltavou**

– *Odhadovaný náklad:* **250.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2009-10**

**6/ Vybudování dalších chodníku etapa E+D**

– *Odhadovaný náklad:* **2.300.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **9/2008**

**7/ Vybudování odkanalizovaní v obci**

a/ ČOV + tlaková kanalizace

– *Odhadovaný náklad:* **33.000.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2009-12**

NEBO

b/ Decentralizovaný systém

– *Odhadovaný náklad:* **6.500.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2011**

**8/ Protihlukový val**

– *Odhadovaný náklad:* **29.000.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2011**

**9/ Oprava budovy obecního úřadu**

– *Odhadovaný náklad:* **2.500.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2011**

**10/ Vybudování kamerového systému**

– *Odhadovaný náklad:* **400.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2008**

**11/ Úprava a následná údržba ostatních ploch ve prospěch veřejné
zeleně se zapojením co nejširšího okruhu občanů včetně dětí a
mládeže**

– *Odhadovaný náklad:* **800.000,**-

– *Předpokládaný termín:* **průběžně**

**12/ Dokončení parcelace v SV prostoru obce**

– *Odhadovaný náklad:* **1.800.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2009-2010**

**13/ Obnova a zřizování chodníků a místních komunikací**

– *Odhadovaný náklad:* **12.000.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2008-2013**

**14/ Postupná obnova a doplnění veřejného osvětlení**

– *Odhadovaný náklad:* **1.600.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2009-2010**

**15/ Obnova zaniklých cest**

– *Odhadovaný náklad:* **500.000,-**

– *Předpokládaný termín:* **2009-2010**

**16/ Podpora podnikatelských aktivit, které budou v souladu s územním plánem obce**

Napsat komentář