Usnesení 5/2009 a zápis 5/2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.7.2009 v 19:00 h

Nová stránka 1

 


Přítomní zastupitelé:

Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská
Hana,  Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing. Zeman Eduard

Omluven – František Šulc

Ostatní občané: dle přiložené prezenční
listiny

1/ Zahájení

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání
obecního zastupitelstva bylo žádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu
veřejných zasedání na rok 2009.

Za přítomnosti 6 členů je jednání zastupitelstva obce
usnášeníschopné.

Starosta určuje
zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a  navrhuje za ověřovatele dnešního
zápisu Ing. Luboše Lance  a Ing. Eduarda Zemana. Jiný návrh nebyl podán a
bylo hlasováno:

          Pro               6

          Proti             0

          Zdržel se      0

Ověřovateli
dnešního zápisu byli zvoleni Ing. Luboš Lanc a Ing. Eduard Zeman

Zápis
z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní
jednání navrhuji tento program:

1/   Zahájení

2/   Posouzení dodatečně podané žádosti na změnu ÚP –
KMPS Financial group

3/   Posouzení informačního dopisu občanům –
kanalizace

4/   Informace o dotaci z FROM

5/   Rozhodnutí o majetku (vozidlo Ford)

6/   Schválení  zpracovatele nového „územního plánu“

7/   Schválení  zpracovatele projektové dokumentace
splaškové kanalizace obce

8/   Žádost o příspěvek z fondu tělovýchovy a sportu
na ceny při uspořádání

      nohejbalového turnaje pořádaného TJ Sokol
Všestudy ve výši 1.500,- Kč

9/   Princip financování kanalizace

10/ Různé

11/ Diskuze

12/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?

          Pro               6

          Proti             0

          Zdržel se      0

2/ Dne
1.7.2009 byl podán návrh KMPS Financial group s.r.o. na změnu ÚP.

Kdo souhlasí se zařazením mezi ostatní požadavky na
změnu ÚP?

          Pro               6

          Proti             0

          Zdržel se      0

3/
Zastupitelé byli seznámeni s informační dopisem pro občany v souvislosti
se

    zamýšleným budováním odkanalizování obce. Tímto
dopisem jsou občané zváni

    na veřejnou schůzi dne 31.srpna od 19:00 do
hostince „U Přemysla“

Kdo souhlasí jak je v pozvánce navrženo?

          Pro               6

          Proti             0

          Zdržel se      0

4/
Dotace z programu FROM ( 2.016.200,- Kč)-informoval pan starosta

5/
Vozidlo Ford

      Obci bylo předáno vozidlo Ford Escort spz CHD
39-12, a to na základě § 135

      odst. 1,4 zákona č. 40/1964 Sb.občanského
zákoníku jako nalezená a opuštěná

      věc. Zastupitelé  byli seznámeni se skutečným
stavem předmětného vozidla

Kdo souhlasí s fyzickou likvidací prostřednictvím
osoby zabývající se ekologickou likvidací vraků a zároveň s úhradou
pohledávky za odtah vozidla firmě TBS Plus v částce 1.700,50 Kč?

          Pro               6

          Proti             0

          Zdržel se      0

6/
Z předložených nabídek na zpracovatele nového územního plánu je

    vybrána  jako zpracovatel ÚP obce  Ing.
Zahradníková za cenu 140.000,- Kč (není

    plátcem DPH)

Kdo souhlasí s tímto návrhem?

          Pro               6

          Proti             0

          Zdržel se      0

7/
Z předložených nabídek na  zpracovatele projektové dokumentace splaškové

     kanalizace obce je vybrán  Ing.Ivan Fiala –
PROJEKTY za celkovou cenu

     404.600,- Kč včetně DPH

Kdo souhlasí s tímto návrhem ?

          Pro               6

          Proti             0

          Zdržel se      0

8/ Obec
obdržela žádost TJ Sokol Všestudy na příspěvek z fondu tělovýchovy a

    sportu na pořízení věcných cen v hodnotě 1.500,-
u příležitosti uspořádání

    nohejbalového turnaje.

Kdo souhlasí s poskytnutím částky 1.500,- Kč na výše
uvedenou akci?

          Pro               6

          Proti             0

          Zdržel se      0

9/
Princip financování kanalizace

a/ Tlaková kanalizace v obci Všestudy
s výtlačným řadem do přečerpávací jímky na hranici katastrů Všestudy x
Veltrusy bude hrazena v plné výši obcí Všestudy.

b/ Výtlačný řad z přečerpávací jímky na
hranici katastru Všestudy x Veltrusy do stávající přečerpávací stanice
Veltrusy na č.k.n. 1010 (křižovatka u „kláštera“) bude hrazen obcí
Všestudy ve výši 1/3 nákladů. Princip financování kanalizace přes katastr
města Veltrusy bude zakotven smluvně.

U obou částí bude obec Všestudy žádat o dotace.

Kdo souhlasí s prezentovanou formou financování
kanalizace?

          Pro               6

          Proti             0

          Zdržel se      0

10/
Různé

11/
Diskuze

12/
Závěr – pan starosta poděkoval přítomným za účast.

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili:

Ing. Luboš Lanc ………………………………….

Ing. Eduard Zeman ………………………………Usnesení
č.   5-2009

 


Z veřejného
zasedání zastupitelstva obce Všestudy  konaného dne 20.7.2009Zastupitelstvo obce
I.
Souhlasí

 

a)
Se
zařazením návrhu KMPS Financial group s.r.o. na změnu ÚP k dalšímu
posouzení.

b)
S ekologickou likvidací vozidla Ford Escort spz CHD 39-12 a s úhradami
spojenými s předmětnou likvidací.

c)
S výběrem
zpracovatele ÚP – ing. Zahradníková za celkovou cenu 140.000,Kč

d)
S výběrem
zpracovatele projektové dokumentace splaškové kanalizace – Ing. Ivan Fiala
– Projekty za celkovou cenu  cenu 404.600,- Kč

e)
S příspěvkem 1.500,- Kč na ceny pro vítěze nohejbalového turnaje
pořádaného TJ Sokol Všestudy

f)
S principem
financování kanalizace (jak je uvedeno v zápisu)


__________________________                     __________________________

 

starosta
místostarostka


Ing.arch.Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

Ve
Všestudech  20.7.2009

 

 

Napsat komentář