Usnesení 6/2009 a zápis 6/2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 31.8.2009 v 19:00 h v hostinci „U Přemysla“

Nová stránka 1

 


Přítomní zastupitelé:

Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská
Hana,  Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Šulc František, Ing. Zeman Eduard

Ostatní občané: dle přiložené prezenční
listiny

Hosté: Ing. Ivan Fiala-projektant, Ing.
Jaroslav Hubáček – mandatář, omluven Stanislav Bulva-finanční ředitel VaK
Kladno-Mělník

 

1/ Zahájení

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání
obecního zastupitelstva bylo žádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu
veřejných zasedání na rok 2009.

Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce
usnášeníschopné.

Starosta určuje
zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a  navrhuje za ověřovatele dnešního
zápisu paní Hanu Pavlinskou a slečnu Věru Váňovou . Jiný návrh nebyl podán
a bylo hlasováno:

          Pro               7

          Proti             0

          Zdržel se      0

Ověřovateli
dnešního zápisu byly zvoleny paní Hana Pavlinská a slečna Věra Váňová.

Zápis
z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní
jednání navrhuji tento program:

1/   Zahájení

2/   Rozpočtové opatření pro rok 2009 č. 1

3/   Schválení pořízení Územního plánu obce Všestudy

4/   Určení zastupitele obce spolupracujícího s pořizovatelem při
zpracování

      podkladů pro pořízení Územního plánu obce Všestudy

5/   Schválení mandátní smlouvy na pořízení Územního plánu obce Všestudy

6/   Seznámení občanů se způsobem financování a postupy při vybudování

      kanalizace v obci.

7/    Různé

8/    Diskuze

9/    Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?

          Pro               7

          Proti             0

          Zdržel se      0

2/  Rozpočtové
opatření pro rok 2009 č. 1

      Paní Tůmová seznámila přítomné s navrženým
rozpočtovým opatřením č. 1 pro

      rok 2009. Rozpočtové opatření je přílohou
zápisu.

      Kdo souhlasí s navrženou změnou?

      Pro                            7

      Proti                           0

      Zdržel se                    0

3/  Schválení
pořízení nového Územního plánu obce Všestudy

     Na základě § 44 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007
Sb. a

     zákona č. 191/2008 Sb. (dále jen „stavební zákon“) rozhoduje
zastupitelstvo obce

     o pořízení územního plánu  a o tomto kroku je třeba na dnešním

     jednání rozhodnout.

     Kdo souhlasí s pořízením nového Územního plánu obce Všestudy

     Pro                             7

     Proti
0

     Zdržel se                     0

4/  Určení zastupitele obce spolupracujícího
s pořizovatelem při

     zpracování
podkladů pro pořízení Územního plánu.

     Na základě zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a
zákona č.

    191/2008 Sb. (dále jen „stavební zákon“) vykonává zastupitelstvo obce
dle § 5

     odst. 6) písm. e) další činnosti podle výše uvedeného zákona.
V souladu se

     stavebním zákonem na základě § 47 odst. 1) a 4), § 49 odst. 1) a § 53
odst. 1)

     určí obec zastupitele, který bude s pořizovatelem spolupracovat při
zpracování

     podkladů pro pořízení Územního plánu Všestudy.

·
§ 47 odst. 1) – Pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem zpracuje návrh zadání  územního plánu, popř. změny územního
plánu

·
§ 47 odst. 4) – Na základě uplatněných požadavků a podnětů
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a
předloží jej ke schválení

·
§ 49 odst. 1) – Na základě výsledků projednání konceptu
územního plánu zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu včetně návrhu rozhodnutí
o výběru výsledné varianty řešení

·
§ 53 odst. 1) – Pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o
námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu. Pokud je to
nezbytné, zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu se
stanovisky dotčených orgánů, popř. s výsledkem řešení rozporů.

    Jako zástupce obce
spolupracujícího s pořizovatelem dle výše uvedeného je navržen Ing. arch.
Jiří Hánl.

    Kdo souhlasí s tímto
návrhem?

    Pro                    7

    Proti                   0

    Zdržel se            0

5/
Mandátní smlouva na pořízení Územního plánu obce Všestudy

      Obec Všestudy je na základě §6,
odst. (1) a) a §24, odst. (1) zákona č. 183/2006

      Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. (dále
jen

      „stavební zákon“) oprávněn pořídit územní plán obce. Na základě
tohoto

      ustanovení je třeba uzavřít mandátní smlouvu na pořízení Územního
plánu obce

      Všestudy.

      Navržena pro pořízení je  Ing. Renata Perglerová, která splňuje
kvalifikační

      požadavky, a to za celkovou cenu 60.000,- Kč

      Kdo souhlasí s tímto návrhem ?

      Pro                            7

      Proti                            0

      Zdržel se                    0

6/
Pan starosta seznámil přítomné občany s připravovanou akcí odkanalizování

      splaškových vod z obce Všestudy.

      Dále vyzval přítomné hosty, zda  ho chtějí
doplnit k předmětné věci a poté

      byla otevřena diskuze.

7/ Diskuze

p. Holásková
jsou čerpadla hodně poruchová, kdo zaručí opravu do 24 hod?

ing. Fiala – z vysledované situace
jinde provozovaných čerpadel vyplývá, že poruchovost je minimální a ve
většině případů je zaviněna nevhodným užíváním, např. vhozením nevhodného
předmětu (hadr, zubní kartáček) nebo vypouštěním tuků do kanalizace.
Provozovatel kanalizace má k dispozici všechny komponenty a je schopen
odstranit závadu do 24 hodin.

p. Beneš – nová jímka bude z plastu,
přípojku mám z kameniny, jak dojde k napojení?

Ing. Fiala – napojení provede odborná
firma, jímka může být umístěna i ve vjezdu, pokud na ní bude speciální
pokop. Vložit novou jímku do stávajích žumpy nelze z důvodů přepojení,
stávající by nemohla být po dobu přepojování používána.

p. Holásková – budu muset překopat
zahradu nebo to půjde také protlakem ?

Ing. Fiala – ve většině případů
protlakem, pokud není v cestě velká překážka.

p. Šimek – výkopové práce pro jímku si
bude hradit každý sám?

Ing. arch. Hanl – výkopové práce pro
jímku nebudou uznatelné pro dotaci a každý si je bude zajišťovat  sám.

p. Beneš – el. přípojka bude muset mít
projekt ? kdo jej bude platit?

Ing. arch. Hánl – Projekt musí být
individuální a platí si jej každý sám

p. Vosička – pokud bude jímka usazená
ve svahu, musí být celá zapuštěná ?

Ing. Fiala – jímka musí být tepelně
zabezpečena ze všech stran včetně komínku.

p. Vosička – půjde se dohodnout
s firmou, aby pracovala i individuálně pro jednotlivé občany za úhradu ?

Ing. Fiala – ano v tom případě práce
platí občan.

p.Smolík –  od čeho se bude odvíjet
cena za stočné?

Ing. arch. Hánl – je zvažována možnost
tzv. paušálu, a to z důvodů že v obci jsou některé domácnosti napojeny na
vlastní studnu a pak nelze úhradu odvozovat od spotřeby na vodoměru.

p. Vosička – šlo by udělat měřidlo na
vlastní čerpací jímku ?

Ing. Fiala – dle zákona není toto
měření přípustné.

p. Beneš – koho bude jímka – majetkově?

Ing.arch.Jiří Hánl – pro územní řízení
je nutné dohoda o umístění zařízení a jímky na jednotlivých pozemcích
s majiteli nemovitostí. Jímka bude majitelů nemovitostí.

p. Zázvorka – je pravda že životnost
plastu je 10 let? Proč nepoužít betonové?

Ing.Fiala – 10 let je záruka, životnost
je počítána na cca 50-60 let.

Ing.arch.Hánl– s železobetonovými
jímkami by byla těžká manipulace. S těmi by se dalo počítat jen tam, kde
by se dala použít těžká mechanizace.

p.Jelínek – když prokážu, že nemám jiný
zdroj vody než vodovod proč bych nemohl platit stočné jen podle vodoměru?

Ing. arch. Hánl – o jiných způsobech
placení, než by byl stanovený průměr se zatím neuvažuje, ale není to
předem vyloučené. Obec bude vycházet i ze zkušeností z jiných obcí.

p.Valoušek – jaká je životnost čerpadla
a kdo platí jeho opravu případně výměnu.

Ing. arch. Hánl – vlastníkem čerpadla
je obec a udržuje zařízení v chodu ať již sama nebo prostřednictvím
provozovatele např. VaK Kladno-Mělník.

p.Beneše – zajistí obec pomoc při
zpracování projektu?

Ing. arch. Hánl – projektant obejde
jednotlivé nemovitosti a navrhne optimální řešení.

p.Beneš – a kdy se počítá s realizací?

Ing. arch. Hánl – do konce tohoto roku
bude zpracován projekt a podána žádost o dotaci na MZ. Dále se musí
zorganizovat výběrové řízení v souladu ze zákonem o veřejných zakázkách.
Při nekomplikovaném průběhu a úspěšnosti v získání dotace lze
předpokládat, že v polovině r. 2010 by bylo započato s postupnou prací a
budováním. Pracovat se bude po etapách, a to dle navrženého projektu.
Budovat se začne od trasy na Veltrusy.

p.Seidl – jak dlouho bude trvat
přepojení? Do kdy budu moci provozovat svůj vlastní kanalizační řad?

Ing.Fiala – do poslední chvíle před
přepojením budete používat svoji žumpu a řad. Nová jímka a vše ostatní
musí být připraveno. K přepojení pak dojde v krátké chvíli.

p. Seidl – a to budu po celou dobu mít
otevřenou díru na zahradě?

Ing. arch. Hánl – ne, pokud by vám to
velice vadilo můžete jí zasypat a před vlastním připojením znovu opětovně
vyhloubit.

p.Houška – kde budou odvzdušňovací
ventily ? na zahrádkách ?

Ing. Fiala – odvzdušňovací ventily
budou umístěny přímo na řádu v ulicích

p. Beneš – smrdí to ?

Ing. Fiala – ne

p. A. Nedbalová – chtěla bych
připomenout, že v září bude v obci kominík, zájemci o jeho služby se mohou
přihlásit u paní Pavlinské.

p.Beneš – k čemu je potřebný územní
plán?

Ing. arch. Hánl  -podstata spočívá ve
funkčním vymezení pro jednotlivé plochy v katastru obce.

p.Beneš – bude se stavět lihovar
v Dušníkách ?

Ing. arch. Hánl – dle projektu by zde
mělo být zbudováno školící středisko VŠCHT a zároveň předváděcí linka.

Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast.

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili:

Hana Pavlinská  ………………………………….

Věra Váňová  ………………………………


 


Usnesení
č.   6-2009

 

 


Z veřejného
zasedání zastupitelstva obce Všestudy  konaného dne 31.8.2009

 

     1/

      Zastupitelstvo obce
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1


(viz.příloha)

 


2/

Zastupitelstvo obce rozhoduje
v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a
zákona č. 191/2008 Sb. o pořízení Územního plánu obce Všestudy.

 


3/

Zastupitelstvo obce schvaluje
v souladu s § 6 odst. 6) písm. e), v souladu s § 47 odst. 1) a 4), § 49
odst. 1) a § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č.
68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. zastupitele spolupracujícího
s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Územního plánu
Všestudy, a to pana Ing. arch. Jiřího Hánla.

 

     
4/

Zastupitelstvo obce ukládá
určenému zastupiteli panu Ing. arch. Jiřímu Hánlovi, aby spolupracoval
s pořizovatelem na zpracování podkladů pro pořízení Územního plánu
Všestudy.

 

     
5/

Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce na základě §6, odst. (1) a) zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. uzavřít mandátní
smlouvu na pořízení Územního plánu obce  Všestudy s Ing. Renatou
Perglerovou, která splňuje kvalifikační požadavky dle §24, odst. (1) výše
uvedeného zákona, a to za cenu 60.000,- Kč celkem.


__________________________                     __________________________

 

starosta
místostarostka


Ing.arch.Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

 

Ve
Všestudech  31.8.2009

 

 

Napsat komentář