Návrh zadání „Územního plánu“

Návrh zadání „Územního plánu“, OBECNÍ ÚŘAD VŠESTUDY

Nová stránka 1

 

OBECNÍ ÚŘAD VŠESTUDY

Všestudy, čp.
7, 277 46 p. Veltrusy, tel.: 315 781 185, IČ 00237311

čj.
387/09
Ve Všestudech dne 7. 12. 2009

OZNÁMENÍ

Obecní úřad Všestudy, příslušný k pořizování Územního plánu Všestudy na
základě mandátní smlouvy s Ing. Renatou Perglerovou podle §6 odst. (2)
s plněním ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“)
oznamuje
v souladu s §47 odst. (2) stavebního zákona projednání


návrhu zadání Územního plánu Všestudy

Návrh zadání Územního
plánu Všestudy je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele
v kanceláři Obecního úřadu Všestudy na tel. čísle 315 781 185, u Ing.
Renaty Perglerová na tel. čísle 606 380 252 nebo na www.vsestudy-obec.cz

v termínu
od 14. 12. 2009 do 14. 1. 2010 (včetně)

 

Dotčené orgány a Krajský
úřad Středočeského kraje mohou uplatnit u pořizovatele své požadavky na
obsah zadání Územního plánu Všestud vyplývající ze zvláštních předpisů a
požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně jeho obsahu
podle zvláštních předpisů do 30 dnů obdržení návrhu zadání.

Sousední obce mohou
uplatnit u pořizovatele své podněty do 30 dnů od obdržení návrhu zadání.

Připomínky může uplatnit
každý u pořizovatele ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení.

 

Ke požadavkům dotčených
orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje, k podnětům sousedních obcí a
k připomínkám uplatněným po výše uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Požadavky, podněty a
připomínky zasílejte písemně na adresu pořizovatele:

Obecní úřad Všestudy, čp. 7, 277 46 p. Veltrusy

Ing. arch. Jiří Hánl

starosta obce a určený zastupitel

Příloha pro dotčené orgány, krajský úřad, sousední
obce a ostatní organizace:

            Návrh zadání Územního plánu Všestudy

            Nepovinná grafická příloha – pouze na
www.vsestudy-obec.cz

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:Textová část

Rozbory-současný
stav
-celek

Limity
využití –navrhovaný stav – celek

legenda k celku
legenda k celku

detail 1.pdf
limity 1.pdf

detail 2.pdf
limity 2.pdf

detail 3.pdf
limity 3.pdf

detail 4.pdf
limity 4.pdf

detail 5.pdf
limity 5.pdf

detail 6.pdf
limity 6.pdf

detail 7.pdf
limity 7.pdf

detail 8.pdf
limity 8.pdf

detail 9.pdf
limity 9.pdf

detail 10.pdf
limity 10.pdf

detail 11.pdf
limity 11.pdf

detail 12.pdf
limity 12.pdf

detail 13.pdf
limity 13.pdf

detail 14.pdf
limity 14.pdf

detail 15.pdf
limity 15.pdf

legenda k
detailům

legenda k
limitům.pdf

Napsat komentář