Usnesení 9/2009 a zápis 9/2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 23.11.2009 v 19:00 h

Nová stránka 1

 


Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Všestudy konaného dne 23.11.2009 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:

Ing. arch. Hánl Jiří, Pavlinská Hana,  Tůmová
Jaroslava, Váňová Věra, Šulc František, Ing. Zeman Eduard

Ing. Luboš Lanc – omluven

Ostatní občané: dle přiložené prezenční
listiny

1/ Zahájení

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání
obecního zastupitelstva bylo řádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu
veřejných zasedání na rok 2009.

Za přítomnosti 6 členů je jednání zastupitelstva obce
usnášeníschopné.

Starosta určuje
zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a  navrhuje za ověřovatele dnešního
zápisu slečnu Věru Váňovou  a pana Františka Šulce. Jiný návrh nebyl podán
a bylo hlasováno:

            Pro                 6

            Proti               0

            Zdržel se        0


Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni sl. Věra Váňová a pan František
Šulc.


Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní
jednání navrhuji tento program:

1/ Zahájení

2/ Projednání rozpočtu na r. 2010

3/ Projednání podání  žádosti o dotaci z programu
FROM 2010

4/ Sumář uskutečněných akcí v roce 2009

5/ Zahájení inventarizace a jmenování inv.komise

6/ Diskuze

7/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?

            Pro                 6

            Proti               0

            Zdržel se        0

2/ Projednání
rozpočtu na rok 2010

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo doposud
sestavit rozpočet na rok 2010 a další veřejné zasedání se uskuteční až
25.1.2010, navrhuji aby se Obec Všestudy v měsíci lednu 2010 řídila
„rozpočtovým provizoriem“.

Kdo souhlasí s tímto  návrhem ?

           Pro                  6

            Proti               0

            Zdržel se        0

3/ Projednání
podání žádosti o dotaci z programu FROM 2010

Obec má již zpracovanou DSP na vybudování chodníků
etapa G+H+I+J. Vzhledem k předpokládanému nedostatku financí navrhuji
podat žádost o dotaci z programu FROM, a to opět za pomoci firmy KTP
s.r.o. jako mandantora, a to na etapy I-ulice Vltavská, J-ulice
U Zvoničky. Obec se zároveň zaváže spolufinancovat předmětnou akci.

Kdo souhlasí s tímto návrhem ?

           Pro                  6

            Proti               0

            Zdržel se        0

4/ Sumář
uskutečněných  akcí v roce 2009

pořadí je stanoveno náhodně a slouží pouze pro orientaci v textu

 

1.
důsledné využívání možností v žádostech o poskytování
dotací různých forem – byly získány dotace v celkové výši 2.100.000,- Kč (FROM,MVČR)

2.
zadání zpracování nového ÚP obce Všestudy s částí
Dušníky n/Vlt.

3.
zadání projektu na centrální odkanalizování obce
Všestudy ve formě tlakové kanalizace s výtlakem přes stávající ČS Veltrusy
na ČOV Kralupy n/Vlt.

4.
pravidelná údržba a revitalizace veřejně přístupných
pozemků v intravilánu a těsném extravilánu obce

5.
zklidnění dopravy v obci na silnici III.třídy v ul.
Veltruská a na návsi Pod Lipami – vyvýšené obrubníky, zvětšení objezdného
ostrůvku, předpisové nasvětlení přechodů v rámci retardérů halogeniodovými
tělesy

6.
vybudování přístřešku a doplnění tří herních prvků
(kreslicí tabule, kolotoč, kladinová houpačka) na dětském  hřišti,
vysazení živých plotů v rámci  dětského hřiště (z vlastních zdrojů cca
180.000,- Kč) a z vrácených půjček od podnikatelských subjektů (povodňové
půjčky-DEZA)

7.
oprava budovy Obecního úřadu – tesařské podchycení
přístřešku – markýzy – nad vchodem do budovy OÚ

8.
probíhaly brigády na čištění části zámeckého parku mezi
Mlýnským potokem a loukou –

9.
dohadovací řízení ve snaze o obnovení zaniklých
komunikací v katastrech obcí

10.
vybudování chodníku (et. B – Veltruská) včetně podélných
parkovacích míst, veřejného osvětlení a mobiliáře (lavičky + odpadkové
koše), úprava návsi (et.F – Pod Lipami) s vytvořením parkovacích míst,
nového chodníku, přemístění autobusové zastávky s vyvýšenou nástupní
hranou, zvětšení centrálního ostrůvku ve tvaru elipsy 11,2/8,8 m, nové
veřejné osvětlení a nové ostrůvky zeleně (s dotací Stč.kraje – FROM ve
výši 2.016.000,- Kč)

11.
výsadba zeleně ve vegetačních ostrůvcích a na svahu
v rámci dokončení (et. B – Veltruská) + (et.F – Pod Lipami) , zaborkování
nových výsadeb včetně výsadeb z r.2008 v ul Ke Hřišti a Nad Náklí

12.
sekání travnatých veřejně přístupných ploch včetně ploch
podél silnice III.tř od Řečišťat až do Dušník n/Vlt –(v rámci celého
katastru obce)

13.
brigáda – čištění strouhy od napadaných stromů a větví
v prostoru u Červeného Mlýna

14.
podpora osvědčených kulturně společenských akcí –
Mikuláš, dětský karneval, vítání občánků, maškarní bál, loučení s
prázdninami apod.

15.
zajištění projektových podkladů na úpravu místních
komunikací v následujícím roce – et. G – ul. Dušnická, et. H – Ke
Kostelíku, et. I – Vltavská , et. J – U Zvoničky a podání žádosti o dotaci
pro et.I + J (vzhledem k celkovému rozsahu)

16.
údržba a doplnění stromové alejové výsadby podél cesty
od Řečišťat do Dušník n/Vlt. a k tůním – výsadba 45 stromů v XI/2009

17.
průběžně dle potřeby bylo prováděno zalévání vysazených
stromů

18.
kácení proschlých stromů na vlastních a pronajatých
veřejně přístupných pozemcích

19.
bylo pořízeno nové vybavení úřadu (kopírka, rozhlasová
ústředna)

20.
bylo zprovozněno pracoviště Czech-Pointu, které zahájí
provoz od ledna 2010

5/ Zahájení
inventarizace a jmenování inv.komise

Starosta obce jmenuje
inventarizační komisi ve složení: Věra Váňová – předseda,      Ing. Eduard
Zeman, František Šulc a J.Tůmová – členové a zahájil tímto pravidelnou
inventarizaci k 31.12.2009

6/ Diskuze

p. Šarochová – informovala o průběhu
odstranění nepořádku u lípy

p. Kadeřábek – dotaz na Územní plán

p. Pavlinská – občané si stěžují na
rozoranou cestu V Náklích

7/ Závěr

 

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili:

Věra Váňová     ………………………………….

František Šulc      ………………………………Usnesení č.   9-2009


Z veřejného  zasedání
zastupitelstva obce Všestudy  konaného dne 23.11.2009

 Zastupitelstvo
obce


I. souhlasí


 

1/


 
S rozpočtovým
provizoriem pro leden 2010

2/

S podáním žádosti o
dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2010, a to na
etapy:

 I- ulice
Vltavská
(č.k.n. 171/25 v k.ú. Všestudy u Veltrus)


a

J-ulice U
Zvoničky
(č.k.n. 381/2, 366/1
a 372 v k.ú. Všestudy u Veltrus).

Obec se zároveň
zavazuje spolufinancovat předmětnou akci.


II. ukládá


 

1/
Zahájit a provést inventarizaci k 31.12.2009


_______________________                     __________________________

 


starosta
místostarostka


Ing.arch.Jiří Hánl
Jaroslava
Tůmová

Ve Všestudech

23. 11. 2009

 

 

Napsat komentář